اخذ  DOI " شناسه دیجیتال مقاله" از موسسه بین المللی  MEDRA

کلیه مقالاتی که از تابستان سال 1402 در این مجله منتشر می‌شوند، دارای شناسه DOI خواهند بود.

 

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

شماره جاری: دوره 6، شماره 1، فروردین 1402 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دکتر مهدی تاراجیان

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی مدیر داخلی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان