شماره جاری: دوره 6، شماره 1، فروردین 1402 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
مهدی تاراجیان

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان