داوری سریع مقالات

داوری سریع

خدمات داوری سریع کاملاً اختیاری و جهت تسریع زمان داوری است و به منزله پذیرش  قطعی  نمی باشد.  حداکثر زمان داوری یک هفته می باشد. 

  انتشار سریع

مجله علوم حرکتی و رفتاری برای داوری و چاپ مقاله هزینه دریافت می نماید که به شرح زیر می باشد:
بدینوسیله به استحضار کلیه پژوهشگران محترم می­رساند  برای انجام مراحل داوری هر مقاله که به این مجله برای بررسی و داوری ارسال شود، مبلغ 300،000 تومان (سیصد هزار تومان) دریافت خواهد شد. همچنین درصورت پذیرفته شدن هر مقاله جهت چاپ، مبلغ 300،000 تومان (سیصد هزار تومان) دیگر برای تأمین بخشی از هزینه­ های چاپ از نویسنده (گان) دریافت خواهد شد. به عبارت دیگر برای بررسی و چاپ مقالات پذیرفته شده مبلغ 6۰۰۰۰۰ تومان (شیصد هزار تومان) از نویسندگان دریافت خواهد شد لازم به ذکر است این مبلغ به شماره حساب جاری 0341977327000  و یا شماره کارت 6037991784618641 نزد بانک ملی،  به نام صاحب امتیاز مجله واریز نموده و اصل فیش آن را به صورت فایل ضمیمه بر روی پرونده آپلود نمایید.