مقایسه تأثیر بازی‌های بومی محله‌ای و مداخلات منتخب حرکتی بر عزت‌نفس دختران چاق سنین پیش‌دبستان شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی .دانشکده تربیت بدنی

2 دانشگاه خوارزمی تهران

3 خوارزمی تهران

چکیده

هدف این پژوهش مقایسه تأثیر بازی‌های بومی محله‌ای و مداخلات منتخب حرکتی بر عزت‌نفس دختران چاق پیش‌دبستانی شهر تهران بود. 30 دختر چاق به روش هدفمند انتخاب و به گروه‌های کنترل، مداخله منتخب حرکتی و بازی‌های بومی محلی تقسیم شدند. برای تعیین چاقی از نمودارهای سازمان بهداشت جهانی و برای سنجش عزت‌نفس از آزمون عزت‌نفس کوپر اسمیت استفاده گردید. گروهای آزمایش به مدت نه هفته هر هفته دو جلسه و هر جلسه یک ساعت تمرین کردند. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس و ال اس دی نشان داد. مداخلات در گروههای آزمایش در مقایسه با گروه کنترل تأثیر معناداری بر عزت‌نفس داشته‌اند؛ اما در مقایسه باهم دیگر تفاوت معنادار نبود. بازی‌های بومی محلی و منتخب حرکتی بر کاهش مشکلات کودکان چاق از جمله بهبود عزت نفس مؤثر است. این موضوع تأییدی بر نقش فعالیت بدنی بر کاهش مشکلات افراد چاق می‌باشد. البته برای یافتن بهترین نوع تمرینی بهتر است مداخلات گوناگون باهم مقایسه شوند.

کلیدواژه‌ها