مقایسه تأثیر بازی‌های بومی محله‌ای و مداخلات منتخب حرکتی بر عزت‌نفس دختران چاق سنین پیش‌دبستان شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی .دانشکده تربیت بدنی

2 دانشگاه خوارزمی تهران

3 خوارزمی تهران

چکیده

هدف این پژوهش مقایسه تأثیر بازی‌های بومی محله‌ای و مداخلات منتخب حرکتی بر عزت‌نفس دختران چاق پیش‌دبستانی شهر تهران بود. 30 دختر چاق به روش هدفمند انتخاب و به گروه‌های کنترل، مداخله منتخب حرکتی و بازی‌های بومی محلی تقسیم شدند. برای تعیین چاقی از نمودارهای سازمان بهداشت جهانی و برای سنجش عزت‌نفس از آزمون عزت‌نفس کوپر اسمیت استفاده گردید. گروهای آزمایش به مدت نه هفته هر هفته دو جلسه و هر جلسه یک ساعت تمرین کردند. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس و ال اس دی نشان داد. مداخلات در گروههای آزمایش در مقایسه با گروه کنترل تأثیر معناداری بر عزت‌نفس داشته‌اند؛ اما در مقایسه باهم دیگر تفاوت معنادار نبود. بازی‌های بومی محلی و منتخب حرکتی بر کاهش مشکلات کودکان چاق از جمله بهبود عزت نفس مؤثر است. این موضوع تأییدی بر نقش فعالیت بدنی بر کاهش مشکلات افراد چاق می‌باشد. البته برای یافتن بهترین نوع تمرینی بهتر است مداخلات گوناگون باهم مقایسه شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compare the effects of Indigenous-Local play and selective motor interventions on the Self-esteem of obese girls in pre-school ages in Tehran

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Nokhostin Abed Sham Asbi 1
  • Behzad MOHAMMADI ORANGI 2
  • Rasoul Yaali 3
  • Farhad Ghadiri 3
1 University Kharazmi. College Phisical Education
2 Kharazmi university of Tehran
3 Kharazmiof Tehran
چکیده [English]

Purpose of this study was to compare the effects of Indigenous-Local play and selective motor interventions on the Self-esteem of obese girls in pre-school ages in Tehran. 30 obese girls were selected in a targeted way and divided into control groups, selective motion interventions and local native games. World Health Organization charts for obesity and Cooper-Smith questioner for Self-esteem were used. Experimental groups practiced two sessions in week and per session one hour for nine weeks. The results of covariance analysis and LSD showed. Intervention in experimental groups had a significant effect on the Self-esteem compared to the control group. But compared to each other, the difference was not significant. Local native games and selective motor interventions be effective in reducing obesity problem as self-esteem. This confirms the role of physical activity; it is about reducing the problems of obese people. Of course, to find the best practice, it's best to compare different interventions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-esteem
  • selective motion interventions
  • local indigenous games
  • obesity
  • girls