تأثیر ادراک زیست محیطی بر توسعه پایدار در ورزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تأثیر ادراک زیست محیطی بر توسعه پایدار در ورزش بود. پژوهش حاضر توصیفی - پیمایشی و به روش میدانی انجام شده است. به منظور جمع‌آوری داده‌ها، از پرسشنامه محقق‌ساخته دارای 40 سؤال استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظرخواهی از اساتید مرتبط با موضوع پژوهش مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ 83/0 گزارش شد. جامعه آماری تحقیق را مدیران و برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی در ده استان کشور تشکیل می‌دادند. با توجه به وسعت، تعداد و نیز، دشواری دسترسی؛ از روش نمونه‌گیری دردسترس برای جمع‌آوری نمونه‌ها استفاده شد که درنهایت 254 پرسشنامه عودت گردید. تحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از نرم افزارهای SPSS-19 انجام گرفت. نتایج نشان داد بین سطح ادراک از تأثیرات زیست‌محیطی با رفتار واقعی مصرف‌کننده در رویدادهای ورزشی ضریب همبستگی 34/0 وجود دارد که این همبستگی در سطح 001/0>P معنادار است، این نتایج بیانگر رابطه بین سطح ادراک از تأثیرات زیست‌محیطی با رفتار واقعی مصرف‌کننده در رویدادهای ورزشی‌ست. بنابراین به منظور افزایش درک اثرات زیست‌محیطی، که بر رفتارهای مسئولانه زیست-محیطی اثرگذار است؛ باید درک مردم درباره محیط‌زیست افزایش یابد. با توجه به اهمیت نقش رسانه در دنیای امروز می‌تواند اقداماتی در این زمینه صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of environmental perception on sustainable development in sport

نویسندگان [English]

  • leila nazari
  • keivan Shabani Moghaddam
Sport Management Department, College of Sport Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the impact of environmental perception on sustainable development in sport. The present study is a descriptive-survey and field study. In order to collect data, a researcher-made questionnaire with 40 questions was used. The face and content validity of the questionnaire was confirmed by a survey of professors related to the research subject and its reliability was reported using Cronbach's alpha of 0.83. The statistical population of the study consisted of managers and organizers of sport events in ten provinces of the country. Due to the size, number, and difficulty of access, the available sampling method was used to collect the samples and finally 254 questionnaires were returned. Data analysis was performed using SPSS-19 software. The results showed that there is a correlation coefficient of 0.34 between environmental perception level and actual consumer behavior in sport events, which is significant at P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perception
  • environment
  • behavior
  • sport