تأثیر ادراک زیست محیطی بر توسعه پایدار در ورزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تأثیر ادراک زیست محیطی بر توسعه پایدار در ورزش بود. پژوهش حاضر توصیفی - پیمایشی و به روش میدانی انجام شده است. به منظور جمع‌آوری داده‌ها، از پرسشنامه محقق‌ساخته دارای 40 سؤال استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظرخواهی از اساتید مرتبط با موضوع پژوهش مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ 83/0 گزارش شد. جامعه آماری تحقیق را مدیران و برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی در ده استان کشور تشکیل می‌دادند. با توجه به وسعت، تعداد و نیز، دشواری دسترسی؛ از روش نمونه‌گیری دردسترس برای جمع‌آوری نمونه‌ها استفاده شد که درنهایت 254 پرسشنامه عودت گردید. تحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از نرم افزارهای SPSS-19 انجام گرفت. نتایج نشان داد بین سطح ادراک از تأثیرات زیست‌محیطی با رفتار واقعی مصرف‌کننده در رویدادهای ورزشی ضریب همبستگی 34/0 وجود دارد که این همبستگی در سطح 001/0>P معنادار است، این نتایج بیانگر رابطه بین سطح ادراک از تأثیرات زیست‌محیطی با رفتار واقعی مصرف‌کننده در رویدادهای ورزشی‌ست. بنابراین به منظور افزایش درک اثرات زیست‌محیطی، که بر رفتارهای مسئولانه زیست-محیطی اثرگذار است؛ باید درک مردم درباره محیط‌زیست افزایش یابد. با توجه به اهمیت نقش رسانه در دنیای امروز می‌تواند اقداماتی در این زمینه صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها