اثر عوامل انگیزشی داوطلبان بر رضایت مندی و پشتیبانی از محل با نقش میانجی گری نگرش (مطالعه موردی سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان

2 دانشگاه آزاد قزوین

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر انگیزه داوطلبان بر رضایت‌مندی، نگرش و پشتیبانی از یک رویداد ورزشی بود.
روش‌شناسی: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری ، کلیه داوطلبان سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان بودند (200 نفر). با استفاده از جدول مورگان و نمونه‌گیری تصادفی ساده، 128 داوطلب به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری، پرسشنامه‌ی ترجمه شده‌ی لی و همکاران (2014)‌ بود. روایی صوری پرسشنامه توسط صاحب‌نظران (10 نفر) تأیید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی محاسبه شد. جهت تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها و بررسی برازش مدل از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار PLS استفاده ‌شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که متغیرهای انگیزه درونی و نوع‌دوستی اثر مستقیم و معنی‌داری بر رضایت‌مندی دانشجویان داشتند؛ اما تأثیر انگیزه بیرونی و تعصب به دانشگاه بر رضایت‌مندی‌ معنی‌دار نبود. همچنین متغیر رضایت‌مندی بر نگرش به داوطلبی اثر مستقیم و معنی‌داری دارد؛ اما اثر معنی داری بر نگرش به محل ندارد و نگرش به داوطلبی بر نگرش به محل اثر مستقیم و معنی داری دارد و اما بر پشتیبانی محل اثر معنی‌داری ندارد و تأثیر نگرش به محل بر پشتیبانی محل معنی دار بود.
نتیجه‌گیری: براساس پیوستار اثر عوامل انگیزشی – رضایت‌مندی – نگرش داوطلبی – پشتیبانی محل، به نظر می رسد سازه‌های روانشناختی با مرجع ادراک درونی در مشارکت داوطلبی اقشار دانشجو اثر تعیین کننده‌تری دارد؛ از این رو پیشنهاد می‌شود در سیستم داوطلبی و شیوه سرپرستی داوطلبان، عوامل درونی در اولویت قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of volunteers, motivational factors on satisfaction and support of place with the mediating role of attitude (Case Study: thirteenth cultural and sport university students Olympiad)

نویسندگان [English]

  • Ali Nazarian 1
  • Parisa akbari 1
  • Seyyedeh shima mousavi gargari 1
  • Azade Adlparvar 2
1 Ph.D. Student of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan
2 Azad University of Qazvin
چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate the effect of motivational factors of volunteers on satisfaction, attitudes, and support from a sport event
This is an applied study and research method was descriptive-survey. Statistical population included all volunteers in thirteenth sport-cultural Olympiad of students universities (N=200). Using Morgan table and through random sampling, 128 volunteers were selected. A translated questionnaire Lee et al (2014) was used for data collection. The face validity of the questionnaire was confirmed by 10 experts. Also its reliability was calculated by using Cronbach's alpha and composite reliability. To analyze data and investigating model fit, structural equation modeling and PLS software were used.
Results showed that intrinsic motivation and altruism had significant effect on student satisfaction but the effect of extrinsic motivation and patriotism to the university on satisfaction wasn’t significant. Also satisfaction has significant and direct effect on attitudes to voluntariness but don’t have a significant effect on the attitude to the place. As well as the results showed that attitude to volunteer had significant and direct effect on attitude to place but don’t have significant effect on support of place. And effect of attitude to place on support of place was significant.
According to continuum, effect of Motivational factors - satisfaction - attitude to volunteers, support of place, it seems psychological factors with reference of internal perception have a crucial effect on participation of student. Therefore, it is recommended that in volunteering system and method of supervising volunteers, internal factors should take priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivation
  • Support
  • Volunteer
  • Satisfaction
  • Sports event