اثر عوامل انگیزشی داوطلبان بر رضایت مندی و پشتیبانی از محل با نقش میانجی گری نگرش (مطالعه موردی سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان

2 دانشگاه آزاد قزوین

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر انگیزه داوطلبان بر رضایت‌مندی، نگرش و پشتیبانی از یک رویداد ورزشی بود.
روش‌شناسی: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری ، کلیه داوطلبان سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان بودند (200 نفر). با استفاده از جدول مورگان و نمونه‌گیری تصادفی ساده، 128 داوطلب به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری، پرسشنامه‌ی ترجمه شده‌ی لی و همکاران (2014)‌ بود. روایی صوری پرسشنامه توسط صاحب‌نظران (10 نفر) تأیید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی محاسبه شد. جهت تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها و بررسی برازش مدل از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار PLS استفاده ‌شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که متغیرهای انگیزه درونی و نوع‌دوستی اثر مستقیم و معنی‌داری بر رضایت‌مندی دانشجویان داشتند؛ اما تأثیر انگیزه بیرونی و تعصب به دانشگاه بر رضایت‌مندی‌ معنی‌دار نبود. همچنین متغیر رضایت‌مندی بر نگرش به داوطلبی اثر مستقیم و معنی‌داری دارد؛ اما اثر معنی داری بر نگرش به محل ندارد و نگرش به داوطلبی بر نگرش به محل اثر مستقیم و معنی داری دارد و اما بر پشتیبانی محل اثر معنی‌داری ندارد و تأثیر نگرش به محل بر پشتیبانی محل معنی دار بود.
نتیجه‌گیری: براساس پیوستار اثر عوامل انگیزشی – رضایت‌مندی – نگرش داوطلبی – پشتیبانی محل، به نظر می رسد سازه‌های روانشناختی با مرجع ادراک درونی در مشارکت داوطلبی اقشار دانشجو اثر تعیین کننده‌تری دارد؛ از این رو پیشنهاد می‌شود در سیستم داوطلبی و شیوه سرپرستی داوطلبان، عوامل درونی در اولویت قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها