تاثیر تمرینات مایندفولنس بر اضطراب و سرسختی ذهنی بدنی دختران ورزشکار 19تا 25 سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 2. کارشناس ارشد رفتار حرکتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آیاد، ایران.

2 استادیار، گروه علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، خرم آباد، ایران. نویسنده مسئول

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از این پژوهش تاثیر تمرینات مایندفولنس بر اضطراب و سرسختی ذهنی بدنی دختران ورزشکار 19تا 25 سال بود.
 روش شناسی: روش استفاده شده در این تحقیق از نوع تحقیقات نیمه تجربی و همچنین با توجه به طول زمان اجرای تحقیق از نوع مقطعی و به لحاظ استفاده از نتایج بدست آمده، کاربردی بود. طرح تحقیق به صورت مراحل پیش آزمون- پس آزمون با یک گروه تجربی (تمرین ذهن آگاهی) و یک گروه کنترل بود. بدین منظور، از ورزشکاران زن سطح شهرستان خرم­آباد 40 نفر به صورت داوطلب انتخاب شد و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (25 نفر) و کنترل (25 نفر) قرار گرفتند. در مرحله پیش آزمون شرکت کنندگان پرسشنامه های اضطراب حالتی رقابتی و سرسختی ذهنی را تکمیل نمودند. مداخله شامل 6 جلسه 90 دقیقه­ای تمرینات مایند فولنس برای گروه آزمایش بود. گروه کنترل به فعالیت­های معمول خود می­پرداخت. بعد از اتمام مداخله، شرکت­کنندگان مجددا اقدام به تکمیل پرسشنامه نمودند. نتایج: داده ها به روش آزمون کوواریانس تحلیل شد
 نتایج این مطالعه نشان داد که تمرینات ذهن اگاهی بر اضطراب رقابتی (001/0=p) و استحکام ذهنی (001/0=p) ورزشکاران دختر تاثیر معنی داری دارد.
نتیجه گیری: بطور کلی نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مداخله ذهن آگاهی باعث افزایش استحکام ذهنی و در مقابل کاهش اضطراب رقابتی دختران ورزشکار گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Mindfulness training on Anxiety and physical mental toughness in 19-25 year old female athletes.

نویسندگان [English]

  • Nasrin Sheikh Azadi 1
  • Bahman Hassanvand 2
1 2. Master of Motor Behavior, Islamic Azad University, Khorramabad Branch, Iran
2 1. Assistant Professor, Department of Sport Sciences- Physiology of Sport, Islamic Azad University, Khorramabad Branch, Khorramabad, Iran. Corresponding Author
چکیده [English]

Introduction & Objective: The purpose of this study was to determine the effect of Mindfulness training on anxiety and physical mental toughness in 19-25 year old female athletes. Methodology: the method used in this study was quasi-experimental and also according to the length of time the research was conducted cross-sectional and in terms of using the obtained results. The research design was pre-test-post-test with an experimental group (mindfulness practice) and a control group. For this purpose, 40 female athletes from khoramabad city were selected as volunteers and randomly divided into experimental (n = 25) and control (n = 25) groups. In the pre-test phase, participants completed the questionnaires of competitive state anxiety and mental toughness. The intervention consisted of 6 sessions of 90-minute mindfulness exercises for the experimental group. The control group performed its usual activities. After the intervention, the participants completed the questionnaire again. Results: The data were analyzed by covariance test. Results of this study showed that mindfulness training had a significant effect on competitive anxiety (p = 0.001) and mental strength (p = 0.001) in female athletes. Conclusion: Overall, the results of this study showed that mindfulness intervention increased mental toughness and reduced competitive girls'' anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness
  • Anxiety
  • Mental toughness
  • Athletic Girls