تاثیر تمرینات مایندفولنس بر اضطراب و سرسختی ذهنی بدنی دختران ورزشکار 19تا 25 سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 2. کارشناس ارشد رفتار حرکتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آیاد، ایران.

2 استادیار، گروه علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، خرم آباد، ایران. نویسنده مسئول

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از این پژوهش تاثیر تمرینات مایندفولنس بر اضطراب و سرسختی ذهنی بدنی دختران ورزشکار 19تا 25 سال بود.
 روش شناسی: روش استفاده شده در این تحقیق از نوع تحقیقات نیمه تجربی و همچنین با توجه به طول زمان اجرای تحقیق از نوع مقطعی و به لحاظ استفاده از نتایج بدست آمده، کاربردی بود. طرح تحقیق به صورت مراحل پیش آزمون- پس آزمون با یک گروه تجربی (تمرین ذهن آگاهی) و یک گروه کنترل بود. بدین منظور، از ورزشکاران زن سطح شهرستان خرم­آباد 40 نفر به صورت داوطلب انتخاب شد و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (25 نفر) و کنترل (25 نفر) قرار گرفتند. در مرحله پیش آزمون شرکت کنندگان پرسشنامه های اضطراب حالتی رقابتی و سرسختی ذهنی را تکمیل نمودند. مداخله شامل 6 جلسه 90 دقیقه­ای تمرینات مایند فولنس برای گروه آزمایش بود. گروه کنترل به فعالیت­های معمول خود می­پرداخت. بعد از اتمام مداخله، شرکت­کنندگان مجددا اقدام به تکمیل پرسشنامه نمودند. نتایج: داده ها به روش آزمون کوواریانس تحلیل شد
 نتایج این مطالعه نشان داد که تمرینات ذهن اگاهی بر اضطراب رقابتی (001/0=p) و استحکام ذهنی (001/0=p) ورزشکاران دختر تاثیر معنی داری دارد.
نتیجه گیری: بطور کلی نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مداخله ذهن آگاهی باعث افزایش استحکام ذهنی و در مقابل کاهش اضطراب رقابتی دختران ورزشکار گردید.

کلیدواژه‌ها