مطالعه نقش مهارتهای مدیریت کوانتومی بر عملکرد و چابکی سازمانی در تربیت بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت سازمانهای ورزشی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه. کرمانشاه ، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از اجرای این تحقیق،نقش  مهارت‌های  مدیریت کوانتومی بر عملکرد و چابکی سازمانی کارکنان تربیت بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران می­باشد. 
روش‌شناسی:این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر استراتژی همبستگی است که به روش میدانی اجرا گردیده است.جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان اداره تربیت بدنی آجا در سال 1397 که 169 نفر می باشد کهبه علت محدود بودن جامعه آماری، تعداد نمونه آنها با جامعه آماری برابر در نظر گرفته می‌شود. به منظور اندازه گیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامه­های استاندارد مهارتهای مدیریت کوانتومی عظیمی ثانوی (1393‌‌)، عملکرد سازمانی سرمد و همکاران(1390) و چابکی سازمانی ژانگ و شریفی (2000) استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS و pls  برای آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید.
نتایج : یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که بین مدیریت کوانتومی با عملکرد سازمانی (598/0 =r) ارتباط معنادار وجود داشت، همچنین بالاترین همبستگی بین مولفه نگاه کوانتومی با  عملکرد سازمانی (582/0 =r) از نظر آماری وجود داشت. بین مدیریت کوانتومی با چابکی سازمانی(710/0 =r) ارتباط معنادار وجود داشت، همچنین بالاترین همبستگی بین مولفه تفکر کوانتومی با مولفه انعطاف پذیری (692/0 =r) وجود دارد. علاوه بر این نتایج نشان داد که مدیریت کوانتومی بر عملکرد و چابکی سازمانی کارکنان تربیت بدنی از نظر آماری تاثیر مستقیم، مثبت و معنی‌داری داشت.     
نتیجه‌گیری: مدیرانتربیت بدنی اجا  برایرهبریمؤثرترباید بهمهارت‌هایکوانتومیوبعدکاربردی اینمهارت‌ها توجهویژه‌ایداشتهباشند. چرا که مهارت مدیریت کوانتومی، مدیران را قادر می‌سازد تا آگاهانه مقاصد و نیات خود را انتخاب کنند. همچنین از طریق رهبری ومدیریت کوانتومی مدیران می‌توانند تفکر و اعتماد را در میان کارکنان تربیت بدنی  بوجود آورند، که این مهم به نوبه خود موجب نگرش نو به مسائل ارتباطات متقابل، پیشرفت و در نهایت افزایش بهره‌وری و عملکرد بالاتر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Role of Quantum Management Skills on Organizational Performance and Agility in the Physical Training of the Islamic Republic of Iran Army

نویسندگان [English]

  • Enayat zybndh 1
  • Javad Paziresh 2
1 Master of Sport Management, Islamic Azad University, Islamshahr Branch
2 Student of Sport Management, Department of Sport Management, Islamic Azad University, Kermanshah Branch. Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Introduction & Objective: The purpose of this study was to investigate the role of quantum management skills on organizational performance and agility of Iranian Army physical education staff.
Methodology: This research is an applied goal in terms of correlation strategy implemented by field method. The statistical population of this study includes all employees of Ajay physical education department in 197 which is 169 persons. To measure the research variables, standard questionnaires of Secondary Huge Quantity Management Skills (1393), organizational performance of Sarmad et al. (2011) and organizational agility of Zhang and Sharifi (2000) were used.
Results: The results showed that there was a significant relationship between quantum management and organizational performance (r = 0.898). There was a significant relationship between quantum management and organizational agility (r = 0.710). Also, there was the highest correlation between the quantum thinking component and the flexibility component (r = 0.692).
Conclusion: EJA managers should pay particular attention to the quantum and applied aspects of these skills in order to lead more effectively. Because quantum management skills enable managers to make their own intentions and intentions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quantum Management
  • Organizational Performance
  • Organizational Agility
  • Physical Education
  • Army