اثرات تمرین های مقاومتی حاد بر سطوح آدیپونکتین در مردان جوان و میانسال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ، گروه تربیت بدنی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، مریوان ، ایران

2 استادیار ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه مریوان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، مریوان ، ایران

3 دانشجوی دکتری رفتار حرکتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از این مطالعه تعیین اثر فعالیت حاد مقاومتی بر پاسخ آدیپونکتین در مردان جوان و میانسال بود.
روش بررسی: بدین منظور 11 مرد جوان (30-20 سال) و 10 مرد میانسال (50-40 سال) در این تحقیق شرکت نمودند. آزمودنی ها مدت 10 دقیقه استراحت غیرفعال داشتند. پس از 10 دقیقه استراحت، نمونه‌ی خونی اول گرفته شده و بعد از آن، در یک جلسه آزمون فعالیت مقاومتی حاد (اجرای 4 ست در 6 ایستگاه: پرس سینه، پرس پا، پشت پا، سرشانه با هالتر، جلو بازو، زیر بغل با دستگاه با شدت 60 درصد یک تکرار بیشینه) را اجرا کردند و بلافاصله بعد از فعالیت نمونه های خونی جهت اندازه گیری میزان غلظت سرمی آدیپونکتین گرفته شد. از آزمون t مستقل و وابسته جهت مقایسه میانگین گروه ها استفاده شد. تمامی تجزیه و تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و در سطح معنی داری 05/0> P انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که فعالیت مقاومتی حاد اثر معناداری روی سطوح آدیپونکتین پس از فعالیت ورزشی نداشته است و بین پاسخ آدیپونکتین به فعالیت مقاومتی در دو گروه سنی مختلف تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of acute resistance training on adiponectin levels in young and middle-aged men

نویسندگان [English]

  • Shahin Derakhshani 1
  • Hasan Faraji 2
  • Faramarz Hooshyari 3
1 MSc of Physiology, Department of Physical Education, Marivan branch, Islamic Azad University, Marivan, Iran
2 Associate professor, Department of Physical Education and sport sciences, Marivan branch, Islamic Azad University, Marivan, Iran
3 PhD student of motor behavior, Islamic Azad University, Tehran Research Branch, Iran
چکیده [English]

Aim: The prevalence of obesity and its associated complications are rapidly increasing worldwide and the aim of this study was to determine the effect of acute resistance exercise on adiponectin response in young and middle-aged men.
Materials and Methods: The research method was empirical and quasi-experimental research design. For this purpose, 11 young men (20-30 years) and 10 middle-aged men (40-50 years) participated in this study. All subjects performed an acute resistance exercise test session (performing 4 sets at 6 stations: chest press, leg press, leg extension, shoulder bar, arm curl, seated lat pull-down with intensity of 60% one repetition maximum). Blood samples were taken before and immediately after exercise to measure the concentration of adiponectin serum. Independent and dependent t-tests were used to compare the means of the groups. All statistical analyzes were performed using SPSS software (version 22) at the significant level P 0.05).
Conclusion: Therefore, the results of the study showed that one session of moderate to high resistance training had no significant effect on adiponectin serum levels in young and middle-aged men. Also, there was no significant difference in adiponectin response to acute activity between young and middle-aged men. Based on the results of this study, age does not appear to be a limiting factor in adiponectin regulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adipokine
  • Resistance exercise
  • Middle-aged
  • Adiponectin