تأثیر هشت هفته تمرینات واقعیت های مجازی و مکمل اسپیرولینا بر سطح کلسترول، LDL، HDL زنان چاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزش دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود

3 کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان سمنان

چکیده

مقدمه و هدف از پژوهش حاضر تأثیر تأثیر هشت هفته تمرینات واقعیت های مجازی و مکمل اسپیرولینا بر سطح کلسترول، LDL، HDL زنان چاق بود.
روش شناسی: روش تحقیق در این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون می باشد. نمونه شامل 30 نفر زن چاق که شرایط لازم برای شرکت در پژوهش را داشتند انتخاب و بطور تصادفی در سه گروه، 10 نفری قرار گرفتند. در ابتدا افراد در پیش آزمون خونگیری شرکت نمودند و اطلاعات مربوطه به عنوان نمرات پیش آزمون ثبت شد و پس ازجمع آوری اطلاعات، مداخله های تمرینی آغاز گردید.
نتایج: از آمار توصیفی برای توصیف، طبقه‌بندی و تنظیم نمرات خام استفاده شد و در بخش آمار استنباطی برای اطمینان از طبیعی بودن توزیع داده‌ها از آزمون شاپیرو-ویلک، برای تعیین تجانس واریانس ها از آزمون لوین و همچنین  برای فرضیه‌ها از آزمون تی و تحلیل واریانس چندمتغیری (مانکوا) استفاده شد. کلیه ‏تحلیل‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS‏ نسخه 20 ، در سطح معناداری 05/0‏p<‎‏  انجام گردید.‏
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که گروهی که هم تمرینات واقعیت مجازی و هم مکمل را استفاده کرده بودند بهتر از گروه تمرین و مکمل بودند. همچنین در بررسی متغیرهای گفته شده گروه تمرین پیشرفت معنی داری را به نصب گروه مکمل تجربه کرد.
واژگان کلیدی : مکمل اسپیرولینا، واقعیت های مجازی، سطوح چربی

کلیدواژه‌ها