پیش بینی موفقیت شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بر اساس عزت نفس، استرس و نقش میانجی چاپلوسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کرمانشاه

2 دانشگاه فرهنگیان

3 دانشگاه همدان

چکیده

این تحقیق با هدف سنجش نقش میانجی چاپلوسی در رابطه میان عزت نفس و استرس و موفقیت شغلی از دیدگاه خبرگان وزارت ورزش و جوانان صورت گرفته است. از نظر دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف یک تحقیق کاربردی می باشد، از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی- غیرآزمایشی است و در میان انواع روش های تحقیق توصیفی در زمره مطالعه موردی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق، 550 نفر از کارکنان و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان می باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 221 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب می‌شود. روش نمونه گیری روش نمونه گیری تصادفی بوده است. اطلاعات جمعیت شناختی مربوط به خبرگان ابتدا مورد بررسی قرار گرفت و پس از تایید روایی و پایایی پرسشنامه، ارتباط بین عزت نفس و استرس با موفقیت شغلی با در نظر گرفتن نقش میانجی چاپلوسی در قالب مدل معادلات ساختاری تحلیل شد. تجزیه و تحلیل داده ‌های به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و LISREL صورت گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق اثبات شد، نقش میانجی چاپلوسی در رابطه بین عزت نفس و موفقیت شغلی رد و در رابطه بین استرس و موفقیت شغلی تأیید گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Career Success of Ministry of Sport and Youth Personnel Based on Self-Esteem, Stress, and the Mediating Role of Flattery

نویسندگان [English]

  • MOJTABA AZIZIAN 1
  • javad paziresh 2
  • FARSHAD NADERY 3
1 دانشگاه کرمانشاه
2 farhangian university
3 دانشگاه همدان
چکیده [English]

This study aimed to assess the mediating role of flattery in the relationship between self-esteem and stress and job success from the point of view of the Ministry of Sport and Youth Affairs experts. It is an applied research in terms of purpose classification of researches, it is descriptive-non-experimental in terms of data collection, and has been the case study among all types of descriptive research methods. The statistical population of the study consists of 550 staff and experts of the Ministry of Sport and Youth. Using Cochran formula, 221 individuals are selected as statistical sample. The sampling method was random sampling. The demographic data of the experts were first evaluated and after confirming the validity and reliability of the questionnaire, the relationship between self-esteem and stress with job success was analyzed by considering the mediating role of flattery in structural equation modeling. Data were analyzed using SPSS and LISREL statistical software. The results of the study showed that the mediating role of flattery in the relationship between self-esteem and job success was rejected and the relationship between stress and job success was confirmed.