بررسی ارتباط بین استرس والدگری با سطح فعالیت بدنی و تبحر حرکتی کودکان پیش دبستانی با وضعیت اجتماعی-اقتصادی بالا و پایین

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه رفتار حرکتی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه رفتار حرکتی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

3 دانشجو دکترای، گروه رشد حرکتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

 استرس والدگری یک متغیر محیطی مربوط به خانواده بوده که ممکن است ابعاد مختلف رشد کودک را تحدید کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین استرس والدگری با سطح فعالیت بدنی و تبحرحرکتی در کودکان پیش دبستانی با طبقات اجتماعی- اقتصادی بالا و پایین بود.
 به همین منظور تعداد119کودک 6 ساله بصورت تصادفی از منطقه 4 تهران به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده­ها از پرسشنامه وضعیت اجتماعی- اقتصادی قدرت نما، پرسشنامه فرزند پروری(PSI-SF)، دستگاه گام شمار آمرون و آزمون تبحرحرکتی برونینکز - ازورتسکی-2 استفاده شد. در نهایت داده­ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون تحلیل گردید.
 نتایج نشان داد ارتباط معناداری بین استرس والدگری و سطح فعالیت بدنی در وضعیت اجتماعی- اقتصادی پایین (P=0/023) و تبحر حرکتی در وضعیت اجتماعی- اقتصادی بالا و پایین (P<0/001) وجود دارد، اما ارتباط بین استرس والدگری و سطح فعالیت بدنی در وضعیت اجتماعی- اقتصادی بالا معناداری نبود (P=0/296).
 بر اساس نتایج، استرس والدگری متغیر تاثیر گذار بر سطح فعالیت بدنی و تبحر حرکتی می­باشد، اما در ارتباط با تعامل آن با وضعیت اجتماعی- اقتصادی لازم است متغیرهای دیگری نیز همزمان مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Parenting Stress with Physical Activity Level and Motor proficiency of Preschool Children with High and Low Socioeconomic Status

نویسندگان [English]

  • Umbanin Yar Ahmadi 1
  • Farhad Ghadiri 2
  • Majid Mohammadi 3
1 Postgraduate student, Department of Motor Behavior, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Motor Behavior, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 PhD student, Department of Motor Development, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

 Parental stress is a family-related environmental variable that may impede different aspects of child development. The purpose of this study was to investigate the relationship between parenting stress with physical activity level and Motor proficiency in preschool children with high and low socioeconomic status.
For this purpose, 119 children 6-year-old were randomly selected from district 4 of Tehran. Data were collected using Power Socioeconomic Status Questionnaire, Parenting Questionnaire (PSI-SF), Amron Pedometer, and Broninks-Osortsky-2 Functionality Test. Finally, data were analyzed using Pearson correlation test.
Results showed a significant relationship between parental stress and physical activity level in low socioeconomic status (P = 0.023) and motor skill in high and low socioeconomic status (P <0.001), but There was no significant difference between parenting stress and level of physical activity in high socioeconomic status (P = 0/296).
 According to the results, parenting stress is a variable that affects the level of physical activity and motor skill, but in relation to its interaction with socioeconomic status, other variables need to be considered simultaneously.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parental Stress
  • Physical Activity Level
  • Motor Proficiency
  • Socioeconomic Status