رتبه بندی میزان اثر رسانه‌های تبلیغاتی بر هواداران لیگ برتر فوتبال کشور (مورد مطالعه: باشگاه فوتبال شهر خودرو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت ورزشی ، موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار، گلبهار، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع) مشهد، مشهد، ایران.

4 کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی سازمان‌های ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

اثرات رسانه های تبلیغاتی و ترویجی شامل وظیفه ارتباطاتی خاصی است که با مخاطبین هدف مشخص، در طول یک دوره زمانی معین تحقق می یابد و در زمان معرفی یک سری محصول جدید، از تبلیغات با اثر آگاهی دهنده و اطلاع رسان و تبلیغات با اثر مجابگر، با شدت گرفتن رقابت بین شرکت های رقیب و تبلیغات با اثر یادآور برای محصولات شناخته شده حائز اهمیت می باشند. لذا هدف از تحقیق حاضر رتبه بندی میزان اثر رسانه‌های تبلیغاتی بر هواداران باشگاه فوتبال شهر خودرو بود. تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت و هدف، کاربردی و از حیث روش توصیفی مقایسه ای و به لحاظ نوع جستجوی داده ها، کمی است که به شیوه میدانی انجام و داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. تعداد 500 نفر به عنوان نمونه به پرسش نامه محقق ساخته 20 عبارتی اثر رسانه های تبلیغاتی بر هواداران به طور کاملا داوطلبانه و تصادفی پاسخ دادند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی و بسته نرم افزاری SPSS نسخه 21 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که استفاده از رسانه تبلیغاتی تلفن همراه و شبکه های اجتماعی بیشترین تاثیر را بر هواداران دارد. با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت که باشگاه فوتبال شهرخودرو با استفاده از میزان اثر گذاری هر یک از رسانه های تبلیغاتی می توانند به صورت اثر بخش با هواداران خود ارتباط برقرار کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking the effect of advertising media on the country's Football Premier League fans (Case study: Shahre Khodro Football Club)

نویسندگان [English]

  • Ehsan Asadollahi 1
  • Reza Heydari 2
  • Mahdi Esfahani 3
  • Morteza Nazari 4
1 Assistant Professor, Department of Sports Management, Sanabad Golbahar Higher Education Institute, Golbahar, Iran
2 Ph.D. Student of Sport Management, Faculty of Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor, Department of Sports Management, Imam Reza International University, Mashhad, Mashhad, Iran.
4 Master of Strategic Management of Sports Organizations, Faculty of Sports Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The effects of advertising and promotional media include a special communication task that is realized with a specific target audience, during a certain period of time and when introducing a new series of products, from advertising with informative and informative effect and advertising with persuasive effect, With the intensification of competition between competing companies and advertising with a reminder effect for well-known products are important.The purpose of this study was to rank the effect of advertising media on the Shahr Khodro Football Club's fans. The present research is applied in terms of nature and purpose, and in terms of descriptive method and in terms of the type of data search, it is a little that was done in a field method and the required data were collected through a questionnaire. As an example, 500 fans answered the researcher-made 20-item questionnaire about the effect of advertising media on the fans completely voluntarily and randomly. In order to analyze the data, descriptive statistics and inferential statistics and SPSS software version 21 were used. Findings The study showed that the use of mobile advertising media and social networks has the greatest impact on fans. According to the results of the research, it can be said that Shahr Khodro Football Club can communicate effectively with its fans by using the effectiveness of each of the advertising media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advertising media
  • Fans
  • Shahr Khodro club
  • Football premier league