شناسایی و سطح‌بندی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی استان خراسان رضوی مبتنی بر رویکرد ساختاری ـ تفسیری (ISM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد،مدیریت ورزشی،دانشکده علوم ورزشی،دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

اکوسیستم کارآفرینی به عناصر، افراد، سازمان ها یا مؤسساتی اشاره دارد که می توانند همچون محرک یا مانعی در جهت کارآفرین شدن افراد عمل کنند (قمبرعلی، 2014). لذا هدف از پژوهش حاضر شناسایی و سطح‌بندی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی استان خراسان رضوی مبتنی بر رویکرد ساختاری ـ تفسیری (ISM) می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت و هدف از نوع کاربردی، از لحاظ نوع جستجوی داده‌ها جزو تحقیقات کیفی و از حیث روش تحلیل داده‌ها از نوع توصیفی ـ تحلیلی‌ می‌باشد. با استفاده از مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌ساختار‌یافته از نمونه آماری درخواست شد به سوالات مصاحبه مبنی بر ابعاد و شاخص‌های ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی استان خراسان رضوی، پاسخ دهند. نمونه‌گیری در این قسمت از پژوهش به صورت هدفمند بود و 15 نفر از جامعه پژوهش به عنوان نمونه پژوهش در این بخش انتخاب شدند. در انتها، با استفاده از روش تجزیه‌ و تحلیل میک‌مک، نمودار قدرت نفوذ و وابستگی اجزای ساختاری ـ تفسیری تعیین شد. در نهایت شناسایی 28 شاخص در زیر مجموعه شش بعد بود که این ابعاد شامل بازار، فرهنگ، حمایت، سرمایه انسانی، سرمایه مالی و سیاست بودند. ابعاد بازار و سرمایه انسانی در سطح اول و به صورت دوسویه بر هم تاثیرگذارند و در ادامه نیز سرمایه انسانی، حمایت، سیاست و فرهنگ در سطح دوم تا پنجم قرار دارند. برای حضور موفق کارآفرینان توجه به تمام عوامل امری ضروری است و اکوسیستم موفق، اکوسیستمی است که به تمام ابعاد توجه کند، اما برخی عوامل براساس سطح بندی مشخص شده از اولویت بالاتری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها