شناسایی و سطح‌بندی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی استان خراسان رضوی مبتنی بر رویکرد ساختاری ـ تفسیری (ISM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد،مدیریت ورزشی،دانشکده علوم ورزشی،دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

اکوسیستم کارآفرینی به عناصر، افراد، سازمان ها یا مؤسساتی اشاره دارد که می توانند همچون محرک یا مانعی در جهت کارآفرین شدن افراد عمل کنند (قمبرعلی، 2014). لذا هدف از پژوهش حاضر شناسایی و سطح‌بندی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی استان خراسان رضوی مبتنی بر رویکرد ساختاری ـ تفسیری (ISM) می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت و هدف از نوع کاربردی، از لحاظ نوع جستجوی داده‌ها جزو تحقیقات کیفی و از حیث روش تحلیل داده‌ها از نوع توصیفی ـ تحلیلی‌ می‌باشد. با استفاده از مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌ساختار‌یافته از نمونه آماری درخواست شد به سوالات مصاحبه مبنی بر ابعاد و شاخص‌های ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی استان خراسان رضوی، پاسخ دهند. نمونه‌گیری در این قسمت از پژوهش به صورت هدفمند بود و 15 نفر از جامعه پژوهش به عنوان نمونه پژوهش در این بخش انتخاب شدند. در انتها، با استفاده از روش تجزیه‌ و تحلیل میک‌مک، نمودار قدرت نفوذ و وابستگی اجزای ساختاری ـ تفسیری تعیین شد. در نهایت شناسایی 28 شاخص در زیر مجموعه شش بعد بود که این ابعاد شامل بازار، فرهنگ، حمایت، سرمایه انسانی، سرمایه مالی و سیاست بودند. ابعاد بازار و سرمایه انسانی در سطح اول و به صورت دوسویه بر هم تاثیرگذارند و در ادامه نیز سرمایه انسانی، حمایت، سیاست و فرهنگ در سطح دوم تا پنجم قرار دارند. برای حضور موفق کارآفرینان توجه به تمام عوامل امری ضروری است و اکوسیستم موفق، اکوسیستمی است که به تمام ابعاد توجه کند، اما برخی عوامل براساس سطح بندی مشخص شده از اولویت بالاتری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and leveling of dimensions of sports entrepreneurship ecosystem in Khorasan Razavi province based on structural-interpretive approach (ISM)

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Golgoli 1
  • mohammad keshtidar 2
  • Zahra Sadat Mirzazadeh 3
1 M.Sc., Sports Management, Faculty of Sports Sciences, Ferdowsi University of Mashhad
2 Associate Professor of Sports Management, Faculty of Sports Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor of Sports Management, Faculty of Sports Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Entrepreneurial ecosystem refers to elements, individuals, organizations or institutions that can act as a stimulus or obstacle to entrepreneurship (Ghambar Ali, 2014). Therefore, the purpose of this study is to identify and level the dimensions of sports entrepreneurship ecosystem in Khorasan Razavi province based on the structural-interpretive approach (ISM). The present research is of qualitative research in terms of nature and purpose, qualitative research in terms of data search and descriptive-analytical in terms of data analysis method. Using in-depth and semi-structured interviews, the statistical sample was asked to answer the interview questions based on the dimensions and indicators of the dimensions of the sports entrepreneurship ecosystem of Khorasan Razavi province. Sampling in this part of the study was purposeful and 15 people from the research community were selected as the research sample in this section. Finally, using the Mikmak analysis method, a diagram of penetration power and dependence of structural-interpretive components was determined. Finally, 28 indicators were identified under a set of six dimensions, which included market, culture, support, human capital, financial capital and politics. The dimensions of the market and human capital affect each other in the first level and bilaterally, and then human capital, support, politics and culture are in the second to fifth levels. For successful entrepreneurs, it is necessary to pay attention to all factors, and a successful ecosystem is an ecosystem that pays attention to all dimensions, but some factors have a higher priority based on the specified leveling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports Entrepreneurship
  • Entrepreneurship Ecosystem
  • Financial Resources
  • Structural-Interpretive Approach