شناسایی و رتبه بندی عوامل بازدارنده توسعه استارت آپ‌های دانشجویان تربیت بدنی استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر شناسایی و رتبه‌بندی عوامل بازدارنده توسعه استارت‌آپ‌های دانشجویان تربیت‌بدنی استان خراسان رضوی بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و جزء تحقیقات اکتشافی تحلیلی بود؛ از طرفی به دلیل ماهیت کیفی و کمی بودن جزء تحقیقات آمیخته می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی و کمی شامل اعضای هیات علمی رشته تربیت بدنی در استان خراسان رضوی، فارغ‌التحصیلان کارشناسی و دانشجویان ارشد و دکتری رشته تربیت‌بدنی و مدیران استارت‌آپ‌های ورزشی خراسان رضوی تشکیل داد. روش نمونه‌گیری در بخش کیفی به شیوه گلوله‌برفی بود و 13 مصاحبه انجام شد تا داده‍‌ها به اشباع نظری رسید و در بخش کمی روش نمونه‌گیری به صورت دسترس بود که تعداد 108 نفر پرسشنامه را به طور کامل پاسخ دادند. از نظریه داده بنیاد و روش گلیزر برای تحلیل داده‌های کیفی و از مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس برای تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد.یافته‌ها نشان داد که 5 عامل کلی به عنوان بازدارنده استارت آپ‌های دانشجویان تربیت‌بدنی وجود دارد که شامل عوامل فردی، سواد غیرعملیاتی، موانع اقتصادی، موانع ساختاری و ضعف سیستم آموزشی تربیت‌بدنی می‌باشد.نتایج تحلیل عاملی تائیدی نشان داد که مدل تحقیق از برازش خوبی برخوردار است و تمامی مسیرها معنادار می‌باشند و همچنین امتیاز نرمال نشده متغیر فردی از سایر مولفه‌ها بیشتر است.

کلیدواژه‌ها