شناسایی و رتبه بندی عوامل بازدارنده توسعه استارت آپ‌های دانشجویان تربیت بدنی استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر شناسایی و رتبه‌بندی عوامل بازدارنده توسعه استارت‌آپ‌های دانشجویان تربیت‌بدنی استان خراسان رضوی بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و جزء تحقیقات اکتشافی تحلیلی بود؛ از طرفی به دلیل ماهیت کیفی و کمی بودن جزء تحقیقات آمیخته می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی و کمی شامل اعضای هیات علمی رشته تربیت بدنی در استان خراسان رضوی، فارغ‌التحصیلان کارشناسی و دانشجویان ارشد و دکتری رشته تربیت‌بدنی و مدیران استارت‌آپ‌های ورزشی خراسان رضوی تشکیل داد. روش نمونه‌گیری در بخش کیفی به شیوه گلوله‌برفی بود و 13 مصاحبه انجام شد تا داده‍‌ها به اشباع نظری رسید و در بخش کمی روش نمونه‌گیری به صورت دسترس بود که تعداد 108 نفر پرسشنامه را به طور کامل پاسخ دادند. از نظریه داده بنیاد و روش گلیزر برای تحلیل داده‌های کیفی و از مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس برای تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد.یافته‌ها نشان داد که 5 عامل کلی به عنوان بازدارنده استارت آپ‌های دانشجویان تربیت‌بدنی وجود دارد که شامل عوامل فردی، سواد غیرعملیاتی، موانع اقتصادی، موانع ساختاری و ضعف سیستم آموزشی تربیت‌بدنی می‌باشد.نتایج تحلیل عاملی تائیدی نشان داد که مدل تحقیق از برازش خوبی برخوردار است و تمامی مسیرها معنادار می‌باشند و همچنین امتیاز نرمال نشده متغیر فردی از سایر مولفه‌ها بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and ranking the factors hindering the development of start-ups of physical education students in Khorasan Razavi province

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Oveysi Sani 1
  • mohammad keshtidar 2
  • Mahdi Talebpour 3
1 Master Student Sport management, Faculty of Sports Sciences,Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Associate Professor of Sports Management, Faculty of Sports Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Professor of Sports Management, Faculty of Sports Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to identify and rank the factors hindering the development of startups of physical education students in Khorasan Razavi province. This research was applied in terms of purpose and part of analytical exploratory research; On the other hand, due to its qualitative and quantitative nature, it is part of mixed research. The statistical population of this research in the qualitative and quantitative part consisted of faculty members in the field of physical education in Khorasan Razavi province, undergraduate and graduate students in the field of physical education and managers of startups and sports app stores in Khorasan Razavi. The sampling method in the qualitative part was snowball and 13 interviews were conducted to saturate the data. In the quantitative part, the sampling method was available and 108 people answered the questionnaire completely. Foundation data theory and Glaser method were used to analyze qualitative data and structural equation modeling was used using Smart Payals software for confirmatory factor analysis. Findings showed that there are 5 general factors as a deterrent to startups of physical education students, which include individual factors, non-operational literacy, economic barriers, structural barriers and weakness of the physical education education system. The results of confirmatory factor analysis showed that the research model has a good fit and all paths are significant and also the normalized score of the individual variable is higher than other components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deterrents
  • development
  • startup
  • physical education
  • Khorasan Razavi province