اثر یک جلسه تمرین با شدت بالا بر کوفتگی تأخیری بازیکنان فوتسال حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

2 استادیار گروه تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده

مقدمه و هدف: فعالیت بدنی و ورزش باوجود فواید فراوان برای ورزشکاران و عموم مردم می‌تواند موجب بروز آسیب‌های مختلف گردد. کوفتگی عضلانی تأخیری یکی از این پیامدهای منفی است که درنتیجه تمرینات با شدت بالا اتفاق می‌افتد، در همین راستا هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر یک جلسه تمرین با شدت بالا بر کوفتگی تأخیری (کراتین کیناز، لاکتات دهیدروژناز) بازیکنان فوتسال حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای بود.
روش‌شناسی: شرکت‌کنندگان پژوهش حاضر شامل 9 بازیکن حرفه‌ای و 9 بازیکن غیرحرفه‌ای فوتسال بود که به‌صورت هدفمند انتخاب شدند. در ابتدا میزان کراتین کیناز و لاکتات دهیدرودناژ گروه‌ها سنجیده شد سپس تمرینات با شدت بالا از طریق پروتکل بروس برای ایجاد کوفتگی اعمال گردید. همچنین در 4 نوبت بلافاصله، 24، 48 و 72 ساعت بعد از اجرای برنامه تمرینی اندازه‌گیری سطوح CK و LDH بررسی و داده‌ها ثبت شدند. درنهایت از آزمون تحلیل واریانس مرکب برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و برای دیدن اختلافات بین گروه‌ها و مراحل به ترتیب از آزمون پیگردی توکی و بونفرونی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد شرکت‌کنندگان هر دو گروه افزایش معنی‌داری در سطوح کراتین کیناز و لاکتات دهیدرودناژ بلافاصله، 24، 48 و 72 ساعت پس از تمرینات نسبت به قبل از تمرینات نشان دادند. همچنین افزایش معنی‌داری در هر مرحله نسبت به مراحل قبل تا 48 ساعت بعد از تمرین نشان داده شد، اما در 72 ساعت بعد از تمرین کاهش معنی‌داری نسبت به 48 ساعت بعد از تمرین ایجاد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of a high-intensity training session on delayed contusion of professional and non-professional futsal players

نویسندگان [English]

  • Davood Aryafar 1
  • Lena Motalebi 2
1 Master of Sports Physiology, Islamic Azad University, Shushtar Branch
2 Assistant Professor, Department of Physical Education, Islamic Azad University, Shushtar Branch
چکیده [English]

Introduction and goal: Physical activity and sports, despite the many benefits for athletes and the general public, can cause a variety of injuries. Delayed muscle contusion is one of the negative consequences that occurs as a result of high-intensity training. In this regard, the aim of this study was to investigate the effect of a high-intensity training session on delayed contusion (creatine kinase, lactate dehydrogenase) in professional and non-professional futsal players.
Methodology: Participants of the present study included 9 professional players and 9 non-futsal players who were purposefully selected. Initially, the amount of creatine kinase and lactate dehydration was measured, then high intensity exercises were applied through Bruce protocol for burning. Also, in 4 turns immediately, 24, 48 and 72 hours after the implementation of the training program measured CK and LDH levels and data were recorded. Finally, compound analysis of variance analysis was used to analyze the data and to see differences between groups and steps, respectively, Tukey and Bonfernron's follow-up test.
Results: The results showed that participants in both groups showed a significant increase in creatine kinase and lactate dehydration levels immediately, 24, 48 and 72 hours after exercise compared to before exercise. There was also a significant increase in each stage compared to the previous stages up to 48 hours after training, but in 72 hours after training there was a significant decrease compared to 48 hours after training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High-intensity exercise
  • inflammation
  • delayed contusion
  • futsal