اثر یک جلسه تمرین با شدت بالا بر کوفتگی تأخیری بازیکنان فوتسال حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

2 استادیار گروه تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده

مقدمه و هدف: فعالیت بدنی و ورزش باوجود فواید فراوان برای ورزشکاران و عموم مردم می‌تواند موجب بروز آسیب‌های مختلف گردد. کوفتگی عضلانی تأخیری یکی از این پیامدهای منفی است که درنتیجه تمرینات با شدت بالا اتفاق می‌افتد، در همین راستا هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر یک جلسه تمرین با شدت بالا بر کوفتگی تأخیری (کراتین کیناز، لاکتات دهیدروژناز) بازیکنان فوتسال حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای بود.
روش‌شناسی: شرکت‌کنندگان پژوهش حاضر شامل 9 بازیکن حرفه‌ای و 9 بازیکن غیرحرفه‌ای فوتسال بود که به‌صورت هدفمند انتخاب شدند. در ابتدا میزان کراتین کیناز و لاکتات دهیدرودناژ گروه‌ها سنجیده شد سپس تمرینات با شدت بالا از طریق پروتکل بروس برای ایجاد کوفتگی اعمال گردید. همچنین در 4 نوبت بلافاصله، 24، 48 و 72 ساعت بعد از اجرای برنامه تمرینی اندازه‌گیری سطوح CK و LDH بررسی و داده‌ها ثبت شدند. درنهایت از آزمون تحلیل واریانس مرکب برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و برای دیدن اختلافات بین گروه‌ها و مراحل به ترتیب از آزمون پیگردی توکی و بونفرونی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد شرکت‌کنندگان هر دو گروه افزایش معنی‌داری در سطوح کراتین کیناز و لاکتات دهیدرودناژ بلافاصله، 24، 48 و 72 ساعت پس از تمرینات نسبت به قبل از تمرینات نشان دادند. همچنین افزایش معنی‌داری در هر مرحله نسبت به مراحل قبل تا 48 ساعت بعد از تمرین نشان داده شد، اما در 72 ساعت بعد از تمرین کاهش معنی‌داری نسبت به 48 ساعت بعد از تمرین ایجاد شد.

کلیدواژه‌ها