تأثیر هشت هفته تمرینات هوازی برسطح شاخص های سندرم متابولیک در دختران مبتلا به سندرم داون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه فعالیت بدنی و تندرستی ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی ،نجف آباد،ایران.

2 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد امیدیه، دانشگاه آزاد اسلامی، امیدیه، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: کودکان کم‌توان ذهنی از ویژگی‌های جسمی و روانی متفاوتی نسبت به همتایان سالم خود برخوردار می-باشند. به نظر می‌رسد راهی برای پیشگیری از وضعیت ناتوانی ذهنی وجود ندارد. اما می‌توان با آموزش و فراهم کردن شرایط مناسب، آن را به حداقل محدودیت رساند. در همین راستا هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطح شاخص‌های سندرم متابولیک در دختران مبتلا به سندرم داون بود.
روش شناسی: جامعه آ‌ماری این پژوهش شامل دختران مبتلا به سندرم داون شهرستان اهواز با دامنه سنی 10 تا 14 سال می‌باشد که تعداد 20 نفر به صورت هدفمند انتخاب، و بعد از انجام پیش آزمون در دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. برنامه گروه تجربی شامل 16 جلسه تمرین هوازی با شدت 60-70% حداکثر ضربان قلب بود و گروه کنترل در این مدت فعالیتی نداشت، در نهایت پس آزمون به عمل آمد و نتایج ثبت گردید.
یافته ها: نتایح حاصل از آزمون t نشان داد که در میزان گلیسیرید، سطح انسولین، مقاومت انسولین، کلسترول بد و میزان هموگلوبین تفاوت معنی‌داری بین گروه تجربی و کنترل مشاهده نشد. ولی در میزان کلسترول تام، تری گلیسیرید، کلسترول خوب، لیپوپروتئین کم چگال گروه تجربی نسبت به گروه کنترل عملکرد بهتری داشت.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج می‌توان گفت که تمرینات هوازی بر برخی شاخص‌های سندرم متابولیک در افراد سندرم داون اثرات مثبتی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of eight weeks of aerobic exercise on the level of metabolic syndrome indices in girls with Down syndrome

نویسندگان [English]

  • Maryam Pourzangneh 1
  • mona Abdul Hamid Tehrani 2
1 Master of Sports Physiology, Department of Physical Activity and Health, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sports Science, Omidieh Branch, Islamic Azad University, Omidieh, Iran
چکیده [English]

Introduction and goal: Children with intellectual disabilities have different physical and mental characteristics than their healthy counterparts. There seems to be no way to prevent a state of mental disability. But it can be minimized by training and providing the right conditions. In this regard, the aim of this study was to investigate the effect of eight weeks of aerobic exercise on the level of metabolic syndrome indicators in girls with Down syndrome.
Methodology: The statistical population of this study includes girls with Down syndrome in Ahvaz city with an age range of 10 to 14 years. 20 people were purposefully selected, and after pre-test were divided into experimental and control groups. The program of the experimental group consisted of 16 sessions of aerobic exercise with an intensity of 60-70% of the maximum heart rate and the control group was inactive during this period. Finally, a post-test was performed and the results were recorded.
Results: The results of t-test showed that there was no significant difference in glyceride level, insulin level, insulin resistance, bad cholesterol and hemoglobin level between the experimental and control groups. But in the amount of total cholesterol, triglyceride, good cholesterol, low-density lipoprotein, the experimental group performed better than the control group.

Conclusion: According to the results, it can be said that aerobic exercise has some positive effects on some indicators of metabolic syndrome in people with Down syndrome.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Down Syndrome
  • Metabolic Syndrome
  • Aerobic Exercise