تأثیر هشت هفته تمرینات هوازی برسطح شاخص های سندرم متابولیک در دختران مبتلا به سندرم داون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه فعالیت بدنی و تندرستی ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی ،نجف آباد،ایران.

2 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد امیدیه، دانشگاه آزاد اسلامی، امیدیه، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: کودکان کم‌توان ذهنی از ویژگی‌های جسمی و روانی متفاوتی نسبت به همتایان سالم خود برخوردار می-باشند. به نظر می‌رسد راهی برای پیشگیری از وضعیت ناتوانی ذهنی وجود ندارد. اما می‌توان با آموزش و فراهم کردن شرایط مناسب، آن را به حداقل محدودیت رساند. در همین راستا هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطح شاخص‌های سندرم متابولیک در دختران مبتلا به سندرم داون بود.
روش شناسی: جامعه آ‌ماری این پژوهش شامل دختران مبتلا به سندرم داون شهرستان اهواز با دامنه سنی 10 تا 14 سال می‌باشد که تعداد 20 نفر به صورت هدفمند انتخاب، و بعد از انجام پیش آزمون در دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. برنامه گروه تجربی شامل 16 جلسه تمرین هوازی با شدت 60-70% حداکثر ضربان قلب بود و گروه کنترل در این مدت فعالیتی نداشت، در نهایت پس آزمون به عمل آمد و نتایج ثبت گردید.
یافته ها: نتایح حاصل از آزمون t نشان داد که در میزان گلیسیرید، سطح انسولین، مقاومت انسولین، کلسترول بد و میزان هموگلوبین تفاوت معنی‌داری بین گروه تجربی و کنترل مشاهده نشد. ولی در میزان کلسترول تام، تری گلیسیرید، کلسترول خوب، لیپوپروتئین کم چگال گروه تجربی نسبت به گروه کنترل عملکرد بهتری داشت.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج می‌توان گفت که تمرینات هوازی بر برخی شاخص‌های سندرم متابولیک در افراد سندرم داون اثرات مثبتی دارد.

کلیدواژه‌ها