بررسی رابطه هوش عاطفی و فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در کارکنان ادارات ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران

3 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی ، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه مؤلفه‌های هوش عاطفی و فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در کارکنان ادارات ورزشی بود. روش تحقیق توصیفی- همبستگی از نوع کاربردی بوده و به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان فدراسیون هندبال است که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی 148 پرسشنامه جمع آوری گردید. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسشنامه هوش عاطفی و پرسشنامه سنجش نگرش کارآفرینانه می‌شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS در سطح 05/0p < استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که از بین مؤلفه‌های هوش عاطفی، مهارت‌های اجتماعی و خود آگاهی و خود تنظیمی به ترتیب از بیش‌ترین ارتباط با فرهنگ سازمانی کارآفرینانه برخوردار هستند. نتایج حاصل از مدل این تحقیق هم‌چنین نشان داد که مؤلفه‌های هوش عاطفی نیز ارتباط معناداری با فرهنگ سازمانی کارآفرینانه دارند. با توجه به نتایج می توان اینگونه استنباط کرد که ارتباط مولفه‌های هوش عاطفی با فرهنگ سازمانی کارآفرینانه نشان دهنده حرکت سازمان به سمت توسعه مستمر، انسجام و نوآوری و همکاری، ارتباطات، پیشگامی و ریسک‌پذیری بیشتر و ارائه طرح های کارآفرینانه مطلوب تر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Emotional Intelligence and Entrepreneurial Organizational Culture in Employees of Sports Departments

نویسندگان [English]

  • javad fesanghari 1
  • Ali Akbar khoshnevis zarch 2
  • neda moayed 3
1 PhD in Sports Management, Department of Physical Education, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 PhD Student in Sports Management, Department of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran,
3 Master of Sports Management, Department of Sports Management, Faculty of Sports Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
چکیده [English]

The current study aimed to investigate the relationship between the components of emotional intelligence and entrepreneurial organizational culture in employees of Sports Departments. The research method is applied descriptive-correlational in a field form. The statistical population consisted of all employees of the Handball Federation. One hundred forty-eight questionnaires were collected by random sampling method. The data were collected by emotional intelligence questionnaire and entrepreneurial attitude questionnaire. Structural equation modeling with PLS was used to analyze the data at the level of p <0.05. The results of this study showed that among the components of emotional intelligence, social skills, self-awareness, and self-regulation have the most relationship with entrepreneurial organizational culture, respectively. The results of this research also showed that components of emotional intelligence have a significant relationship with entrepreneurial organizational culture. According to the results, it can be concluded that the relationship between the components of emotional intelligence and entrepreneurial organizational culture reflects the organizational movement towards continuous development, coherence and innovation, more cooperation, communication, leadership and risk-taking and providing more favorable entrepreneurial designs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-awareness
  • Entrepreneurial culture
  • Self-regulation
  • Handball