اثر یک جلسه تمرینات شدت بالا بر فاکتورهای التهابی بازیکنان فوتسال حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

2 استادیار گروه تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده

مقدمه و هدف: تحقیقات نشان می‌دهند که فعالیت جسمانی می‌تواند وضعیت التهابی را تغییر دهد. در همین راستا هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر یک جلسه تمرین با شدت بالا بر فاکتورهای التهابی (IL-6,IL-10,TNFa) بازیکنان فوتسال حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای بود.
روش‌شناسی: شرکت‌کنندگان پژوهش حاضر شامل 9 بازیکن حرفه‌ای و 9 بازیکن غیرحرفه‌ای فوتسال بود که به‌صورت هدفمند انتخاب شدند. در ابتدا میزان فاکتورهای التهابی (IL-6,IL-10,TNFa) گروه‌ها سنجیده، سپس تمرینات با شدت بالا از طریق پروتکل بروس برای ایجاد کوفتگی اعمال گردید. همچنین در 4 نوبت بلافاصله، 24، 48 و 72 ساعت بعد از اجرای برنامه تمرینی اندازه‌گیری سطوح IL-6,IL-10,TNFa بررسی و داده‌ها ثبت شدند. درنهایت از آزمون تحلیل واریانس مرکب برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و برای دیدن اختلافات بین گروه‌ها و مراحل به ترتیب از آزمون پیگردی توکی و بونفرونی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد شرکت‌کنندگان هر دو گروه افزایش معنی‌داری در سطوح فاکتورهای التهابی (IL-6,IL-10,TNFa) بلافاصله، 24، 48 و 72 ساعت پس از تمرینات نسبت به قبل از تمرینات نشان دادند. همچنین افزایش معنی‌داری در هر مرحله نسبت به مراحل قبل تا 48 ساعت بعد از تمرین نشان داده شد اما در 72 ساعت بعد از تمرین کاهش معنی‌داری نسبت به 48 ساعت پس از تمرین دیده شد.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌ها می‌توان گفت تمرینات با شدت بالا موجب افزایش شاخص‌های التهابی در ورزشکاران با سطوح مختلف آمادگی جسمانی می‌شود.

کلیدواژه‌ها