اثر یک جلسه تمرینات شدت بالا بر فاکتورهای التهابی بازیکنان فوتسال حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

2 استادیار گروه تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده

مقدمه و هدف: تحقیقات نشان می‌دهند که فعالیت جسمانی می‌تواند وضعیت التهابی را تغییر دهد. در همین راستا هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر یک جلسه تمرین با شدت بالا بر فاکتورهای التهابی (IL-6,IL-10,TNFa) بازیکنان فوتسال حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای بود.
روش‌شناسی: شرکت‌کنندگان پژوهش حاضر شامل 9 بازیکن حرفه‌ای و 9 بازیکن غیرحرفه‌ای فوتسال بود که به‌صورت هدفمند انتخاب شدند. در ابتدا میزان فاکتورهای التهابی (IL-6,IL-10,TNFa) گروه‌ها سنجیده، سپس تمرینات با شدت بالا از طریق پروتکل بروس برای ایجاد کوفتگی اعمال گردید. همچنین در 4 نوبت بلافاصله، 24، 48 و 72 ساعت بعد از اجرای برنامه تمرینی اندازه‌گیری سطوح IL-6,IL-10,TNFa بررسی و داده‌ها ثبت شدند. درنهایت از آزمون تحلیل واریانس مرکب برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و برای دیدن اختلافات بین گروه‌ها و مراحل به ترتیب از آزمون پیگردی توکی و بونفرونی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد شرکت‌کنندگان هر دو گروه افزایش معنی‌داری در سطوح فاکتورهای التهابی (IL-6,IL-10,TNFa) بلافاصله، 24، 48 و 72 ساعت پس از تمرینات نسبت به قبل از تمرینات نشان دادند. همچنین افزایش معنی‌داری در هر مرحله نسبت به مراحل قبل تا 48 ساعت بعد از تمرین نشان داده شد اما در 72 ساعت بعد از تمرین کاهش معنی‌داری نسبت به 48 ساعت پس از تمرین دیده شد.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌ها می‌توان گفت تمرینات با شدت بالا موجب افزایش شاخص‌های التهابی در ورزشکاران با سطوح مختلف آمادگی جسمانی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of a high-intensity training session on inflammatory factors of professional and non-professional futsal players

نویسندگان [English]

  • Effat kamaei 1
  • lena motalebi 2
1 - Master of Sports Physiology, Islamic Azad University, Shushtar Branch
2 Assistant Professor, Department of Physical Education, Islamic Azad University, Shushtar Branch
چکیده [English]

Introduction and goal: Research shows that physical activity can reverse an inflammatory condition. In this regard, the aim of this study was to investigate the effect of a high-intensity training session on inflammatory factors (IL-6, IL-10, TNFα) of professional and non-professional futsal players.
Methodology: The participants of the present study included 9 professional and 9 non-professional futsal players who were purposefully selected. At first, the amount of inflammatory factors (IL-6, IL-10, TNFα) of the groups was measured, then high-intensity exercises were applied through the Bruce protocol to cause contusions. Also, IL-6, IL-10, TNFα levels were measured and data were recorded in 4 sessions immediately, 24, 48 and 72 hours after the exercise program. Finally, the combined analysis of variance test was used to analyze the data and to see the differences between groups and stages, Tukey and Bonferroni follow-up test were used, respectively.
Results: The results showed that participants in both groups showed a significant increase in levels of inflammatory factors (IL 6, IL 10, TNFα) immediately, 24, 48 and 72 hours after exercise compared to before exercise. Also, a significant increase in each stage compared to the previous stages up to 48 hours after training was shown, but in 72 hours after training, a significant decrease was seen compared to 48 hours after training.

Conclusion: According to the findings, it can be said that high-intensity exercise increases inflammatory indicators in athletes with different levels of physical fitness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : High-intensity exercise
  • inflammation
  • delayed contusion
  • futsal