تأثیر آموزش خطی و غیرخطی بر عملکرد مهارت‌های حرکتی بنیادی منتخب در دانش آموزان دختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی، آموزش و پرورش، ایران

2 کارشناس ارشد رفتار حرکتی ، گروه تربیت بدنی، آموزش و پرورش ، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: یکی از گسترده‌ترین رویکردهای زمینه‌ای، نظریه زیست‌بوم شناختی است. این دیدگاه به طیف وسیعی از موقعیت‌ها و شرایطی که ممکن است فرد با آن روبه‌رو شود تأکید دارد. این ویژگی‌ها از طریق زمینه‌های محیطی افراد تحت تأثیر قرارگرفته و تغییر می‌کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر آموزش خطی و غیرخطی بر عملکرد مهارت‌های حرکتی بنیادی منتخب بود.

روش‌شناسی: به همین منظور تعداد 30 دانش‌آموز دختر با دامنه سنی 7 تا 9 سال با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس پیش‌آزمون پرتاب بالای شانه و ضربه با پا به عمل آمد و شرکت‌کنندگان به‌صورت تصادفی در 3 گروه آموزش خطی و آموزش غیرخطی و کنترل تقسیم شدند. با توجه به برنامه، گروه‌های مداخله به مدت 6 هفته و هر هفته دو جلسه 60 دقیقه‌ای به اجرای برنامه موردنظر پرداختند. گروه کنترل فعالیتی نداشت. بعد از آخرین جلسه تمرینی پس‌آزمون به عمل آمد و نتایج ثبت گردید.

یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد، بین میانگین باقیمانده نمرات ضربه با پا و پرتاب از بالای شانه آزمودنی‌ها برحسب عضویت گروه (دو گروه تجربی و کنترل) تفاوت معنی‌داری وجود دارد (05/0P<). نتایج حاصل از آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که گروه‌های آموزش خطی و غیرخطی عملکرد بهتری نسبت به گروه کنترل در مهارت‌های موردبررسی داشتند اما تفاوت این دو گروه ازلحاظ آماری معنی‌دار نبود (05/0P<).

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج می‌توان از آموزش خطی و غیرخطی برای بالا بردن عملکرد در مهارت‌های حرکتی بنیادی دانش آموزان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها