تأثیر آموزش خطی و غیرخطی بر عملکرد مهارت‌های حرکتی بنیادی منتخب در دانش آموزان دختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی، آموزش و پرورش، ایران

2 کارشناس ارشد رفتار حرکتی ، گروه تربیت بدنی، آموزش و پرورش ، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: یکی از گسترده‌ترین رویکردهای زمینه‌ای، نظریه زیست‌بوم شناختی است. این دیدگاه به طیف وسیعی از موقعیت‌ها و شرایطی که ممکن است فرد با آن روبه‌رو شود تأکید دارد. این ویژگی‌ها از طریق زمینه‌های محیطی افراد تحت تأثیر قرارگرفته و تغییر می‌کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر آموزش خطی و غیرخطی بر عملکرد مهارت‌های حرکتی بنیادی منتخب بود.

روش‌شناسی: به همین منظور تعداد 30 دانش‌آموز دختر با دامنه سنی 7 تا 9 سال با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس پیش‌آزمون پرتاب بالای شانه و ضربه با پا به عمل آمد و شرکت‌کنندگان به‌صورت تصادفی در 3 گروه آموزش خطی و آموزش غیرخطی و کنترل تقسیم شدند. با توجه به برنامه، گروه‌های مداخله به مدت 6 هفته و هر هفته دو جلسه 60 دقیقه‌ای به اجرای برنامه موردنظر پرداختند. گروه کنترل فعالیتی نداشت. بعد از آخرین جلسه تمرینی پس‌آزمون به عمل آمد و نتایج ثبت گردید.

یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد، بین میانگین باقیمانده نمرات ضربه با پا و پرتاب از بالای شانه آزمودنی‌ها برحسب عضویت گروه (دو گروه تجربی و کنترل) تفاوت معنی‌داری وجود دارد (05/0P<). نتایج حاصل از آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که گروه‌های آموزش خطی و غیرخطی عملکرد بهتری نسبت به گروه کنترل در مهارت‌های موردبررسی داشتند اما تفاوت این دو گروه ازلحاظ آماری معنی‌دار نبود (05/0P<).

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج می‌توان از آموزش خطی و غیرخطی برای بالا بردن عملکرد در مهارت‌های حرکتی بنیادی دانش آموزان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of linear and nonlinear training on the performance of selected basic motor skills in female students

نویسندگان [English]

  • Giti Ahmadi 1
  • Farzaneh Elahi Panah 2
1 PhD Student in Motor Behavior, Department of Physical Education, Education, Iran
2 Master of Motor Behavior. Secretary of Physical Education
چکیده [English]

Introduction and goal: One of the most widespread underlying approaches is ecological theory. This view emphasizes a wide range of situations and situations that a person may face. These characteristics are influenced and changed by the environmental context of individuals. The aim of this study was to investigate the effect of linear and nonlinear training on the performance of selected basic motor skills.

Methodology: For this purpose, 30 female students with an age range of 7 to 9 years were selected using the available sampling method. Then, the shoulder throwing test and the kick were performed and the participants were randomly divided into 3 groups: linear training, nonlinear training and control. According to the program, the intervention groups performed the program for 6 weeks and two 60-minute sessions each week. The control group was not active. After the last training session, a post-test was performed and the results were recorded.

Results: The results of analysis of covariance showed that there was a significant difference between the remaining mean scores of kicking and throwing over the shoulders of the subjects in terms of group membership (experimental and control groups) (P <0.05). The results of Bonferroni post hoc test showed that the linear and nonlinear training groups performed better than the control group in the studied skills, but the difference between the two groups was not statistically significant (P <0.05).Conclusion: According to the results, linear and non-linear training can be used to improve performance in students' basic motor skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Linear education
  • nonlinear education
  • basic motor skills
  • female students