تدوین مضامین تعالی استراتژیک فوتبال خراسان شمالی با رویکرد آمیخته بازاریابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه مدیریت ورزشی ، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: هدف از انجام این پژوهش، تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی هیئت فوتبال خراسان شمالی می‌باشد. تحقیق حاضر از نوع زمینه‌یابی بوده که به روش توصیفی تحلیلی و به شکل میدانی انجام گرفت.

مواد و روش‌ها: جامعه آماری تحقیق شامل: کلیه کارکنان، پیشکسوتان مرتبط با هیئت فوتبال و مدیران هیئت‌های فوتبال استان خراسان شمالی بودند. نمونه آماری به‌صورت کل شمار از جامعه آماری انتخاب و درنهایت از 50 پرسشنامه ارسالی، تعداد 50 پرسشنامه واصل گردید. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه محقق ساخته‌ای بود که روایی آن تأیید شد. برای تدوین ده تن از صاحب‌نظران و اساتید مدیریت ورزشی و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ (82/0) تائید شد. استخراج استراتژی‌ها از تحلیل SWOT و برای رتبه‌بندی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید از آزمون رتبه‌بندی فریدمن استفاده گردید.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که آمیخته بازاریابی در هیئت فوتبال استان خراسان شمالی ازلحاظ موقعیت استراتژیک و در ماتریس داخلی و خارجی، در منطقه تدافعی قرار دارد.

نتیجه‌گیری: در استان خراسان شمالی، هیئت‌ فوتبال باید با تجدید ساختار و ارزیابی مجدد، خود را تقویت کند یا منحل گردد و یا در سازمان دیگری ادغام شود.

کلیدواژه‌ها