اولویت بندی موانع مشارکت در فعالیت بدنی دختران نوجوان و ارتباط آن با انگیزه تحصیلی و افسردگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

2 استادیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 استادیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

10.22034/jmbs.2023.139645

چکیده

مقدمه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع مشارکت در فعالیت های بدنی دختران و ارتباط آن با انگیزه تحصیلی و افسردگی، صورت گرفت. روش شناسی: جامعه آماری این تحقیق 180 دانش آموز دختر 13 تا 16 ساله شهرستان ریوش از استان خراسان رضوی بود. ابزار مورد استفاده در این تحقیق، پرسشنامه موانع مشارکت دانش آموزان در فعالیت های ورزشی، پرسشنامه هارتر برای تعیین میزان انگیزش تحصیلی و پرسشنامه بک برای تعیین افسردگی دختران، بود. نتایج: نتایج نشان داد از نظر اولویت موانع مشارکت در فعالیت بدنی، (اقتصادی، فرهنگی، جسمانی و روانی)، موانع فرهنگی با (3/73) و موانع اقتصادی با (2/70) درصد بیشترین و موانع روانی با (2/30) و موانع جسمانی با (1/27) درصد، کمترین اولویت را برای مشارکت در فعالیت بدنی دارا می باشند. نتایج آزمون اسپیرمن نشان داد بین موانع اقتصادی و فرهنگی با انگیزه تحصیلی دختران ارتباط معناداری وجود ندارد، اما بین موانع جسمانی و روانی با انگیزه تحصیلی ارتباط منفی معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد ارتباط معناداری بین موانع اقتصادی و افسردگی دختران وجود ندارد ولی ارتباط مثبت و معنی داری بین موانع فرهنگی و جسمانی و روانی با افسردگی دختران نوجوان وجود دارد. نتیجه گیری: دانش آموزان دختر برای شرکت در فعالیت های ورزشی که علاقه مند به انجام آنها هستند، با مشکلات زیادی مواجه هستند. اگر با اتخاذ تدابیر لازم، زمینه استفاده بیشتر و بهتر دختران نوجوان از امکانات ورزشی و تفریحی فراهم شود، می توان شاهد کاهش افسردگی و افزایش انگیزه تحصیلی آنان بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritize Barriers to Participation in Adolescent Girl's Physical Activity and Its Relationship with Academ Motivation and Depression

نویسندگان [English]

  • Somayye Farzane 1
  • Samaneh Khalilirad 2
  • Rosa Rahavi 3
1 Master's degree, Department of Movement Behavior, Faculty of Sports Sciences, Al-Zahra University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Movement Behavior, Faculty of Sports Sciences, Urmia University, Urmia, Iran
3 استادیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to investigate the barriers to participation in girls' physical activities and its relationship with academic motivation and depression.

Methodology: The statistical population of this study was 180 13-16 years old female students in Rivash city of Khorasan province. The instruments used in this study were the questionnaire on barriers to student participation in sports activities, the Harter questionnaire to determine the level of academic motivation and the Beck questionnaire to determine girls' depression.

Results: The results showed that in terms of priority, barriers to participation in physical activity (economic, cultural, physical and psychological), cultural barriers with (73.3) and economic barriers with (70.2%), the most, psychological barriers with (30.2) and physical barriers with (27.1) percent, have the lowest priority to participate in physical activity. The results of Spearman test showed that there is no significant relationship between economic and cultural barriers with girls' educational motivation, but there is a significant negative relationship between physical and psychological barriers with academic motivation. The results also showed that there is no significant relationship between economic barriers and depression in girls, but there is a positive and significant relationship between cultural, physical and psychological barriers with depression in adolescent girls.

Conclusion: Female students face many difficulties in participating in sports activities that they are interested in doing. If the necessary measures are taken to provide more and better use of sports and recreational facilities for adolescent girls, it is possible to reduce depression and increase their academic motivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic motivation
  • Barriers to Participation
  • Depression
  • Physical activity