بررسی وضعیت بلوغ در دختران ورزشکار و غیروزشکار 9 تا 12 سال شهرستان اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی ،شوشتر، ایران

2 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی ،شوشتر، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: بی‌تردید تغییرات هورمونی بلوغ به‌طور چشم‌گیری بر پاسخ‌های فیزیولوژی به فعالیت ورزشی و عملکرد بدنی جوانان تأثیر می‌گذارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت بلوغ در دختران ورزشکار و غیروزشکار 9 تا 12 سال شهرستان اهواز بود.

روش‌شناسی: به همین منظور تعداد 80 نفر دختر شاغل در رشته ژیمناستیک، 125 نفر از رشته شنا به‌عنوان ورزشکار و تعداد 50 نفر بدون سابقه ورزشی با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس و هدفمند به‌عنوان نمونه در این پژوهش شرکت کردند. برای بررسی وضعیت بلوغ شرکت‌کنندگان از طریق نمونه‌گیری خونی ناشتایی هورمون‌های LH و FSH در آزمایشگاه موردبررسی قرار گرفتند همچنین جهت بررسی داده‌ها از آزمون تحلیل واریانس یک‌راهه و آزمون تعقیبی توکی با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 22 در سطح معنی‌داری 05/0 استفاده گردید.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین میزان هورمون FSH (640/0 F= و 726/0 P=) و LH (640/0 F= و 726/0 P=) دختران ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش به لحاظ شاخص‌های هورمونی بلوغ، رشته‌های ورزشی ژیمناستیک و شنا باعث تقدم و یا تأخیر در بلوغ نمی‌شوند و برخی از تغییرات نابهنگام بلوغ ممکن است ناشی از وضعیت اجتماعی-اقتصادی، تغذیه و شرایط خانوادگی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Maturity status in female athletes and non-athletes 9 to 12 years old in Ahvaz city

نویسندگان [English]

  • nahid Shirali 1
  • Meysam Shabani 2
1 Master of Sports Physiology, Department of Physical Education and Sports Sciences, Shushtar Branch, Islamic Azad University, Shushtar, Iran
2 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Shushtar Branch, Islamic Azad University, Shushtar, Iran
چکیده [English]

Introduction & Objective: Hormonal changes of puberty undoubtedly significantly affect physiological responses to sports activity and physical function of young people. The aim of this study was to investigate the status of puberty in female athletes and non-athletes aged 9 to 12 years in Ahvaz.

Methodology: For this purpose, 80 girls working in the field of gymnastics, 125 people in the field of swimming as athletes and 50 people without sports background using the available and targeted sampling method as a sample participated in this study. To assess the maturity of the participants, fasting blood samples of LH and FSH hormones were examined in the laboratory. Also, one-way analysis of variance and Tukey post hoc test were used to evaluate the data using SPSS software version 22 at the significance level of 0.05.

Results: The results showed that there was no significant difference between the levels of FSH (F = 0.640 and P = 0.726) and LH (F = 0.640 and P = 0.726) in female athletes and non-athletes.

Conclusion: According to the findings of the study in terms of hormonal indicators of puberty, gymnastics and swimming do not cause precedence or delay in puberty and some untimely changes in puberty may be due to socioeconomic status, nutrition and family conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maturity
  • "
  • Gymnastics"
  • Swimming"
  • Athlete Girls"