بررسی وضعیت بلوغ در دختران ورزشکار و غیروزشکار 9 تا 12 سال شهرستان اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی ،شوشتر، ایران

2 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی ،شوشتر، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: بی‌تردید تغییرات هورمونی بلوغ به‌طور چشم‌گیری بر پاسخ‌های فیزیولوژی به فعالیت ورزشی و عملکرد بدنی جوانان تأثیر می‌گذارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت بلوغ در دختران ورزشکار و غیروزشکار 9 تا 12 سال شهرستان اهواز بود.

روش‌شناسی: به همین منظور تعداد 80 نفر دختر شاغل در رشته ژیمناستیک، 125 نفر از رشته شنا به‌عنوان ورزشکار و تعداد 50 نفر بدون سابقه ورزشی با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس و هدفمند به‌عنوان نمونه در این پژوهش شرکت کردند. برای بررسی وضعیت بلوغ شرکت‌کنندگان از طریق نمونه‌گیری خونی ناشتایی هورمون‌های LH و FSH در آزمایشگاه موردبررسی قرار گرفتند همچنین جهت بررسی داده‌ها از آزمون تحلیل واریانس یک‌راهه و آزمون تعقیبی توکی با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 22 در سطح معنی‌داری 05/0 استفاده گردید.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین میزان هورمون FSH (640/0 F= و 726/0 P=) و LH (640/0 F= و 726/0 P=) دختران ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش به لحاظ شاخص‌های هورمونی بلوغ، رشته‌های ورزشی ژیمناستیک و شنا باعث تقدم و یا تأخیر در بلوغ نمی‌شوند و برخی از تغییرات نابهنگام بلوغ ممکن است ناشی از وضعیت اجتماعی-اقتصادی، تغذیه و شرایط خانوادگی باشد.

کلیدواژه‌ها