مقایسه میزان شیوع، شدت و ناتوانی ناشی از کمردرد غیر اختصاصی در زنان و مردان کاتارو نخبه کشوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی،دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

2 استاد، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

3 استادیار، گروه فیزیولوژی عمومی ، دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر،تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: کمردرد غیراختصاصی یکی از شایع ترین انواع کمردرد است. که اکثریت مردم جامعه در طول عمرشان حداقل یکبار به این عارضه مبتلا می شوند. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه میزان شیوع، شدت و ناتوانی ناشی از کمردرد غیر اختصاصی در زنان و مردان کاتارو نخبه ایران می باشد.

روش شناسی: بدین منظور تعداد 94 کاتارو نخبه کشور (میانگین±انحراف استاندارد؛ 74/4±31/23 سال، قد 70/6±39/167 سانتی متر و وزن 37/9±13/65 کیلوگرم) در تحقیق حاضر شرکت کردند. جهت بررسی شیوع و تشخیص نوع کمردرد،کاتاروها از پرسشنامه انلاین خود ساخته دموگرافیک، و همچنین جهت بررسی شدت درد، میزان ناتوانی و اندازه گیری درد به ترتیب از پرسشنامه های آنلاین شدت درد کیوبک ، میزان ناتوانی اوسوستری استفاده شد. در نهایت به منظور تحلیل داده ها از آزمون آماری خی دو استفاده گردید.

نتایج: نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین شیوع کمردرد غیر اختصاصی در میان کاتاروهای زن و مرد نخبه کشور وجود دارد(ƛ2 = 11/14,p = 0/001).در حالی که تفاوت معناداری در شدت کمردرد غیر اختصاصی(ƛ2 = 0/53,p = 0/46) و ناتوانی ناشی از کمردرد غیر اختصاصی(ƛ2 =2/66,p = 0/26) در میان کاتاروهای زن و مرد نخبه کشور وجود ندارد.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج موجود در پژوهش حاضر، عارضه کمر درد غیر اختصاصی در مردان شایع تر می باشد. در این راستا پیشنهاد می شود که شناسایی تکنیک های پرخطر و همچنین اصلاح تکنیک های مربوطه در گروه با تاکید بیشتری اجرا شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the prevalence, severity and disability caused by nonspecific low back pain in men and women of national elite catarrh

نویسندگان [English]

  • Samirae Kamyabi 1
  • Mansour Sahebozamani 2
  • ashraf amini 3
1 M.Sc., Department of Sports Pathology and Corrective Movements, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
2 Professor, Department of Sports Pathology and Corrective Movements, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
3 Assistant Professor, Department of General Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Amir Kabir University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction & Purpose: Nonspecific low back pain is one of the most common types of low back pain. The majority of people in the community suffer from this complication at least once in their lifetime. The aim of this study was to compare the prevalence, severity and disability caused by nonspecific low back pain in elite katareka(kata) men and women in Iran.

Methodology: For this purpose, 94 elite katareka(kata) in Iran (mean ± SD; 23.31±4.74 years, height 167.39±6.70 cm and weight 65.13±9.37 kg) participated in the present study. To measure pain intensity, disability rate and pain measurement, online questionnaires of Quebec pain intensity, oswestry disability rate were used, respectively. Chi-square test were used to analyze the data.

Result: The results showed that there was a significant difference between the prevalence of nonspecific low back pain among elite male and female katareka(kata) in Iran (ƛ2 = 14.11, p = 0.001). While there was a significant difference in the severity of nonspecific low back pain (ƛ2 = 0.53, p = 0.46) and disability due to nonspecific low back pain (ƛ2 = 2/66, p = 0/26) There is no elite male and female catharsis in the country.

Conclusion: According to the results of the present study, nonspecific back pain is more common in men. In this regard, it is suggested that the identification of high-risk techniques as well as the modification of relevant techniques in the group be done with more emphasis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nonspecific back pain
  • kata
  • prevalence
  • karate