رابطه انگیزش‌های درونی و بیرونی بر اثربخشی کارکنان آموزش‌وپرورش شهرستان شیروان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناسی ارشد، گروه مدیریت آموزشی- علوم تربیتی، آموزش و پرورش خراسان شمالی، شیروان، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه انگیزش‌های درونی و بیرونی بر اثربخشی و تسهیم دانش کارکنان اداره آموزش‌وپرورش شهرستان شیروان بود. این پژوهش از نوع توصیفی که به‌صورت تحلیلی- پیمایشی انجام گرفت.جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره آموزش‌وپرورش شهرستان شیروان به تعداد 127 نفر بودند و بر اساس جدول مورگان 97 نفر به‌عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. برای جمع‌آوری یافته‌های پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد انگیزش درونی و بیرونی لین (2007)، پرسشنامه تسهیم دانش دیکسون و پرسشنامه محقق ساخته اثربخشی رنجبر (1388) استفاده شد. به منظور بررسی پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از آلفای کرونباخ، ضریب آلفا به ترتیب 88/0، 92/0 و 94/0 به دست آمد. تجزیه‌وتحلیل در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. در بخش آمار توصیفی از مشخصه‌های آماری مانند فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد رابطه مثبت معناداری بین مؤلفه‌های انگیزش درونی و بیرونی با تسهیم دانش و اثربخشی وجود دارد. می‌توان نتیجه گرفت با سهیم کردن اعضا در تعیین سمت‌وسوی آتی واحد کاری‌شان، باعث شوند آن‌ها عملکرد بهتری از خود به نمایش بگذارند و با ارزش نهادن به کار آن‌ها در سازمان، باعث تنوع شغلی و ایجاد حس عضویت در آن‌ها شوند و موجبات انگیزش شغلی کارکنان را فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها