رابطه انگیزش‌های درونی و بیرونی بر اثربخشی کارکنان آموزش‌وپرورش شهرستان شیروان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناسی ارشد، گروه مدیریت آموزشی- علوم تربیتی، آموزش و پرورش خراسان شمالی، شیروان، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه انگیزش‌های درونی و بیرونی بر اثربخشی و تسهیم دانش کارکنان اداره آموزش‌وپرورش شهرستان شیروان بود. این پژوهش از نوع توصیفی که به‌صورت تحلیلی- پیمایشی انجام گرفت.جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره آموزش‌وپرورش شهرستان شیروان به تعداد 127 نفر بودند و بر اساس جدول مورگان 97 نفر به‌عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. برای جمع‌آوری یافته‌های پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد انگیزش درونی و بیرونی لین (2007)، پرسشنامه تسهیم دانش دیکسون و پرسشنامه محقق ساخته اثربخشی رنجبر (1388) استفاده شد. به منظور بررسی پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از آلفای کرونباخ، ضریب آلفا به ترتیب 88/0، 92/0 و 94/0 به دست آمد. تجزیه‌وتحلیل در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. در بخش آمار توصیفی از مشخصه‌های آماری مانند فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد رابطه مثبت معناداری بین مؤلفه‌های انگیزش درونی و بیرونی با تسهیم دانش و اثربخشی وجود دارد. می‌توان نتیجه گرفت با سهیم کردن اعضا در تعیین سمت‌وسوی آتی واحد کاری‌شان، باعث شوند آن‌ها عملکرد بهتری از خود به نمایش بگذارند و با ارزش نهادن به کار آن‌ها در سازمان، باعث تنوع شغلی و ایجاد حس عضویت در آن‌ها شوند و موجبات انگیزش شغلی کارکنان را فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between internal and external motivations on the effectiveness of education staff in Shirvan

نویسندگان [English]

  • javad afshin
  • mona tatari
Master, Department of Educational Management - Educational Sciences, Education of North Khorasan, Shirvan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between internal and external motivations on the effectiveness and knowledge sharing of the staff of Shirvan Education Department. This descriptive study was conducted analytically-survey. The statistical population included all employees of Shirvan Education Department to 127 people and according to Morgan table 97 people were considered as a statistical sample. To collect the research findings, three standard questionnaires of internal and external motivation Lane (2007), Dixon knowledge sharing questionnaire and researcher-made effectiveness questionnaire of Ranjbar (2009) were used. In order to evaluate the reliability of the questionnaires using Cronbach's alpha, the alpha coefficients were 0.88, 0.92 and 0.94, respectively. Analysis was performed at two levels of descriptive and inferential statistics. In the descriptive statistics section, statistical characteristics such as frequency, percentage, mean and standard deviation were used and in the inferential statistics section, Pearson correlation coefficient was used. The results showed that there is a significant positive relationship between the components of internal and external motivation with knowledge sharing and effectiveness. It can be concluded that by involving members in determining the future direction of their work unit, they can make them perform better and by valuing their work in the organization, cause job diversity and create a sense of membership in them and motivate employees. Provide.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal motivation
  • external motivation
  • knowledge sharing
  • effectiveness
  • Department of Education