رابطه هوش هیجانی با اختلال اضطراب فراگیر،مهارت های اجتماعی و خود کنترلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 استاد یار، گروه آموزشی علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

چکیده

مقدمه و هدف: تعیین رابطۀ هوش هیجانی، اختلال اضطراب فراگیر، مهارت‎های اجتماعی و خودکنترلی می‌باشد.

روش‌شناسی: پژوهش کاربردی حاضر به روش توصیفی همبستگی با رویکرد رگرسیونی صورت گرفت. برای گردآوری داده‌ها از 4 پرسشنامۀ استاندارد هوش هیجانی شیرینگ، اختلال اضطراب فراگیر اسپیترز، مهارت‎های اجتماعی ایندربیتزن و فورستر، و خودکنترلی تانجی استفاده‎ شد. پرسشنامه‏ها با توجه به کاربرد در پژوهش‌های پیشین از روایی مناسب برخوردار بوده و پایایی هر پرسشنامه نیز بر اساس ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با (778/0)، (853/0)، (768/0)، و (773/0) سنجیده شد. نمونه‏گیری جامعۀ آماری از میان دانشجویان دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال به صورت نمونه در دسترس و به روش نمونه‎گیری غیرتصادفی 120نفر انتخاب شدند و130 پرسشنامه در بین جامعه آماری توزیع گردید که در نهایت 129 پرسشنامه‎ تکمیل و برگردانده ‎شد.

نتایج: یافته‎ها در دو مرحله تحلیل رگرسیون گام‏به‎گام و هم‏زمان میزان همبستگی متغیرها به هوش هیجانی را نشان دادند. در گام اول میزان خودکنترلی توانسته‎است درحدود 3/37 درصد تغییرات میزان هوش هیجانی را پیش‎بینی نماید و در گام دوم نیز متغیر میزان اختلال اضطراب فراگیر توانسته در حدود 2/44 درصد تغییرات هوش هیجانی را تبیین نمایند.

نتیجه‏گیری: هوش هیجانی با اختلال اضطراب فراگیر و خودکنترلی رابظه و همبستگی معنادار دارد اما بین هوش هیجانی با مهارت‏های اجتماعی رابطۀ همبستگی‏ای از دیدگاه دانشجویان دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها