رابطه هوش هیجانی با اختلال اضطراب فراگیر،مهارت های اجتماعی و خود کنترلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 استاد یار، گروه آموزشی علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

چکیده

مقدمه و هدف: تعیین رابطۀ هوش هیجانی، اختلال اضطراب فراگیر، مهارت‎های اجتماعی و خودکنترلی می‌باشد.

روش‌شناسی: پژوهش کاربردی حاضر به روش توصیفی همبستگی با رویکرد رگرسیونی صورت گرفت. برای گردآوری داده‌ها از 4 پرسشنامۀ استاندارد هوش هیجانی شیرینگ، اختلال اضطراب فراگیر اسپیترز، مهارت‎های اجتماعی ایندربیتزن و فورستر، و خودکنترلی تانجی استفاده‎ شد. پرسشنامه‏ها با توجه به کاربرد در پژوهش‌های پیشین از روایی مناسب برخوردار بوده و پایایی هر پرسشنامه نیز بر اساس ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با (778/0)، (853/0)، (768/0)، و (773/0) سنجیده شد. نمونه‏گیری جامعۀ آماری از میان دانشجویان دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال به صورت نمونه در دسترس و به روش نمونه‎گیری غیرتصادفی 120نفر انتخاب شدند و130 پرسشنامه در بین جامعه آماری توزیع گردید که در نهایت 129 پرسشنامه‎ تکمیل و برگردانده ‎شد.

نتایج: یافته‎ها در دو مرحله تحلیل رگرسیون گام‏به‎گام و هم‏زمان میزان همبستگی متغیرها به هوش هیجانی را نشان دادند. در گام اول میزان خودکنترلی توانسته‎است درحدود 3/37 درصد تغییرات میزان هوش هیجانی را پیش‎بینی نماید و در گام دوم نیز متغیر میزان اختلال اضطراب فراگیر توانسته در حدود 2/44 درصد تغییرات هوش هیجانی را تبیین نمایند.

نتیجه‏گیری: هوش هیجانی با اختلال اضطراب فراگیر و خودکنترلی رابظه و همبستگی معنادار دارد اما بین هوش هیجانی با مهارت‏های اجتماعی رابطۀ همبستگی‏ای از دیدگاه دانشجویان دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between conditional intelligence and generalized anxiety disorder , social skills and self-control

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hajihashemi 1
  • Fereshteh Afkari 2
1 Master of Psychology, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract

Introduction & Purpose: To determine the relationship between emotional intelligence, generalized anxiety disorder, social skills and self-control.

Methodology: The present applied research was conducted by descriptive correlation method with regression approach. Data were collected using 4 standard questionnaires of Shearing Emotional Intelligence, Sputters' Generalized Anxiety Disorder, Inerbitzen & Forrester Social Skills, and Tangier Self-Control. The questionnaires have appropriate validity due to their use in previous studies and the reliability of each questionnaire based on Cronbach's alpha coefficient is equal to (0.778), (0.853), (0.768), and (773), respectively was measured, which indicates the appropriate reliability of data measurement tools. Sampling of the statistical population Among the students of the Faculty of Humanities, Islamic Azad University, North Tehran Branch, 120 people were selected as a sample and non-random sampling method and 130 questionnaires were distributed among the statistical population, which finally completed and returned 129 questionnaires.

Results: The results in two stages of stepwise regression analysis showed simultaneous correlation of variables to emotional. In the first step, the level of self-control was able to predict about 37.3% of changes in emotional intelligence and in the second step, the variable of generalized anxiety disorder was able to explain about 44.2% of changes in emotional intelligence.

Conclusion: The emotional intelligence is significantly associated with generalized anxiety disorder and self-control, but there is no correlation between emotional intelligence and social skills from the perspective of students of the Faculty of Humanities of Islamic Azad University north of branch in Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Emotional Intelligence
  • Generalized Anxiety Disorder
  • Social Skills
  • Self-Control