مقایسه خودپنداره بدنی و چاقی دانش آموزان پسر ورزشکار و غیرورزشکار شهرستان نور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، مرکز تحقیقات مهندسی کیفیت، واحد نور، دانشگاه آزاد اسلامی ، نور ، ایران.

2 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی بالینی ، گروه تربیت بدنی، آموزش و پرورش ، چمستان، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، مقایسه خودتوصیفی بدنی دانش‌آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار به تفکیک خودپنداره ظاهربدنی و خودپنداره توانایی بدنی بود. به همین منظور تعداد 100 نفر از دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه اول 12-15 سال شهر چمستان را با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شد. شرکت کنندگان بر اساس شاخص توده بدنی به چهار گروه ورزشکار چاق (گروه 1)، غیر ورزشکار چاق (گروه2)، ورزشکار غیر چاق (گروه 3) و غیر ورزشکار غیر چاق (گروه 4) تقسیم شدند. هر چهار گروه پرسش‌نامه خودتوصیفی بدنی PSDQ را کامل کردند. نتایج تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که دانش‌آموزان ورزشکار غیر چاق نسبت به گروه های دیگر از خودپنداره توانایی بدنی و ظاهر بدنی بهتری برخوردار بودند و این تفاوت از لحاظ آماری نیز معنادار بود()‌. هم‌چنین دانش آموزان غیر ورزشکار غیر چاق نسبت به غیر ورزشکار چاق از لحاظ خودپنداره توانایی بدنی و خودپنداره ظاهر بدنی نمرات بهتری داشتند. فعالیت بدنی و ورزش می‌تواند تأثیر مثبت بسزایی بر روی خودتوصیفی بدنی (خودپنداره ظاهر بدنی، خودپنداره توانایی بدنی) دانش‌آموزان پسر داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of physical self-concept and obesity of male students, athletes and non-athletes from Nour city

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar mashyekh 1
  • seyedjafar musavi 2
1 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sports Science, Quality Engineering Research Center, Noor Branch, Islamic Azad University, Noor, Iran.
2 Master of Clinical Sports Physiology, Department of Physical Education, Education, Chamestan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to compare the self-description of physical characteristics of athletic and non-athlete male students by self-concept and self-concept of physical fitness. For this purpose, we selected 100 male high school students in the city of Chamestan from 12-15 years old using random sampling. After weighing the weight, height, body mass index, subjects were divided into four groups: athlete-obese (group 1), non-athlete obese (group 2), athlete non-obese (group 3) and non-athlete non-obese (group 4). All four groups completed PSDQ self-descriptive questionnaire they made the questionnaire was divided into two levels of physical self-concept and physical appearance self-concept, each separately measured. For analysis and comparison, one-way analysis of variance (ANOVA) was used to analyze and compare. The results showed that non-athlete athlete students had better physical fitness and apparent ability than non-athletic athletes, non-athlete, non-athlete, and this difference was statistically significant. In addition, the results showed that self-concept of body fitness and body appearance of non-athletic and non-athletic subjects were not significantly different, and the difference between them was not statistically significant. In addition, non-athletic, non-obese, non-athlete with obesity, in terms of self-concept, had better physical fitness and self-concept, but also statistically significant. Physical activity and exercise can have a significant positive effect on physical self-description (physical appearance, body fitness self-concept) of male students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • physical self-concept obesity
  • athlete
  • physical appearance
  • physical competence