تأثیر دو نوع موسیقی کارکردی و تحریک‌کننده‌ی امواج مغزی بر تسریع بازیافت پس از تمرین شدید در دانشجویان پسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده‌ی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران ایران.

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از این مطالعه تعیین اثرات شش نوع ریکاوری فعال، ریکاوری فعال با موسیقی فانکشنال، ریکاوری فعال با موسیقی محرک امواج مغزی، ریکاوری غیرفعال، ریکاوری غیرفعال با موسیقی فانکشنال و ریکاوری غیرفعال با محرک امواج مغزی پس از بالا بود.
روش شناسی: شدت تمرین بر عملکرد بی هوازی، سطوح غلظت لاکتات، خستگی درک شده، میزان توانمندی، میزان تلاش درک شده و مقیاس شدت خستگی. 12 نفر از دانشجویان دانشگاه خوارزمی (سن 12/1±23/22=، 66/6±25/69 وزن و 86/5±75/173=قد) به عنوان آزمودنی‌های این پژوهش انتخاب شدند. ابتدا، سوژه ها پنج دقیقه روی ارگومتر 80 وات گرم می شوند. سپس بلافاصله 30 ثانیه در شش مرحله روی ارگومتر 300 وات با 30 ثانیه ریکاوری فعال در 40 وات بین هر مرحله تمرین کرد. سپس آزمودنی ها شش نوع بهبود مشخص را انجام دادند. اندازه‌گیری لاکتات خون در سه مرحله (پیش‌آزمون، پس از تمرین با شدت بالا و ریکاوری 20 دقیقه‌ای) انجام شد. پس از تکمیل ریکاوری، تست Wingate انجام شد و پیک، میانگین، حداقل و افت توان ثبت شد. همچنین آزمون RPE و POMS پس از آزمون وینگیت تکمیل شد.
نتایج:  یافته ما نشان داد سطح لاکتات خون، افت توان، مقیاس خستگی، میزان تلاش درک شده، میزان احساس خستگی و مقیاس شدت خستگی در ریکاوری فعال با موسیقی عملکردی و ریکاوری فعال با گروه های محرک امواج مغزی به طور قابل توجهی کمتر از سایر ریکاوری ها بود. پیک، متوسط ​​و حداقل توان و رفاه پس از ریکاوری فعال با موسیقی فانکشنال و ریکاوری فعال با محرک امواج مغزی بیشتر از سایر ریکاوری ها بود.
نتیجه گیری:  به طور کلی، اجرای ریکاوری فعال با موسیقی فانکشنال و ریکاوری فعال با موسیقی محرک امواج مغزی بیشترین تأثیر را در پاکسازی لاکتات خون، بهبود عملکرد بی هوازی، خستگی درک شده، میزان توانمندی  و مقیاس شدت خستگی نسبت به سایر ریکاوری ها داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of two types of functional music and stimulating brain waves on accelerating recovery after intense training in male students

نویسنده [English]

  • Milad Kheradpour
M.Sc., Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effects of six types of active recovery, active recovery with functional music, active recovery with brain-wave stimulator music, passive recovery, passive recovery with functional music and passive recovery with brain-wave stimulator after high intensity exercise on anaerobic performance, levels of lactate concentration, perceived fatigue, well-being, rate of perceived exertion and fatigue severity scale. 12 students of kharazmi university (age=22.23±1.12, weight=69.25±6.66 and height=173.75±5.86) selected as subjects of this study. First, subjects warm ups five minutes on ergometer at 80 watts. Then immediately exercised 30 seconds in six stages on ergometer at 300 watts with 30 seconds active recovery at 40 watts between each stage. Then subjects performed six types of noted recovery. Blood lactate measured in three phase (pretest, after high intensity exercise and after 20 minutes recovery). After completing recovery, Wingate test performed and Peak, average, minimum and drop power recorded. Also RPE and POMS test completed after Wingate test. Our finding indicated level of blood lactate, power drop, fatigue scale, rate of perceived exertion, rate of feeling fatigue and fatigue severity scale in active recovery with functional music and active recovery with brain-wave stimulator groups was significantly less compared to other recoveries. Peak, average and minimum power and well-being after active recovery with functional music and active recovery with brain-wave stimulator was more than other recoveries. In general, the implementation of active recovery with functional music and active recovery with brain-wave stimulator music was the most effective in clearance of blood lactate, anaerobic performance improvements, perceived fatigue, well-being and fatigue severity scale compared to other recoveries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recovery
  • Functional music
  • Brain-wave stimulator music
  • intense exercise
  • Rate of perceived fatigue
  • Rate of perceived exertion