نقش پیش‌بین سبک‌های دفاعی و خودشناسی انسجامی در تکانشگری نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه آزاد چالوس

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده

تکانشگری به‌عنوان یکی از نشانه‌های نوسانات دوران نوجوانی تأثیر بسزایی بر روی نوجوانان این سنین دارد ازجمله قماربازی بیمار گون، اختلالات نقص توجه-بیش فعالی، اختلال شخصیت مرزی، خودکشی، رفتارهای خودزنی و فشارهای جنسی. این پژوهش باهدف بررسی نقش پیش‌بین سبک­های دفاعی و خودشناسی بر تکانشگری نوجوانان صورت گرفت. بدین منظور تعداد 279 دانش‌آموز نوجوان کلاس هشتم و نهم مدارس کرج به‌عنوان نمونه در این طرح از طریق نمونه‌گیری طبقه­ای انتساب متناسب شرکت نمودند و تعدادی از پرسشنامه‌های خودشناسی انسجامی، سبک‌های دفاعی و تکانشگری بارت را به‌صورت حضوری در بازه‌ی زمانی اسفندماه 1398 تکمیل نمودند  مابقی و به‌صورت آنلاین به سبب انتشار ویروس کووید-19 و تعطیلی مدارس مابقی نمونه‌ها از طریق سامانه‌ی شاد کامل شد. این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی است لذا در تحلیل داده‌ها از روش رگرسیون استفاده شد. نتایج حاصل حاکی از آن بود که سبک دفاعی رشد یافته، خودشناسی تأملی و انسجامی به‌صورت منفی و سبک دفاعی روان آزرده و  رشدنایافته به‌صورت مثبت در پیش‌بینی  تکانشگری نوجوانان ایفای نقش می‌کنند.
 
 

کلیدواژه‌ها