تدوین الگوی نقش سرمایه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر شادکامی دانشجویان با تاکید بر فعالیت های ورزشی مطالعه موردی ( دانشجویان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه ازاد ایلام، ایران

3 دکتری مدیریت ورزشی، اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام، ایران

4 دکتری مدیریت ورزشی، اداره کل اموزش و پرورش استان لرستان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی نقش سرمایه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر شادکامی دانشجویان با تاکید بر فعالیت های ورزشی انجام شد. روش تحقیق برمبنای هدف، کاربردی؛ برمبنای راهبرد، ترکیبی و بر مبنای روش اجرا توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه (7000 نفر) ورودی نیمسال اول 1399-1400بودندکه با روش نمونه­گیری، طبقه­ای- تصادفی و بر اساس جدول مورگان (364 نفر) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش استفاده از چهار پرسشنامه استاندارد: شادکامی، سرمایه اجتماعی ، سرمایه فرهنگی و سرمایه اقتصادی بود. در این پژوهش روایی پرسش‌نامه ها با استفاده از روایی محتوایی و بر اساس نظرخواهی با خبرگان علمی دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفت و پایایی پرسش‌نامه‏‏ ، با ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 91/،- 923/،- 781/، و 869/، محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل یافته­ها و تدوین الگو، از نرم افزار آماری Smart PLS، مدل معدلات ساختاری و روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. نتایج نشان داد که سرمایه های مختلف و توسعه و بسط دادن آن ها به ویژه در مباحث  اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و بهره گیری از پیشینه غنی هویتی و فرهنگی می تواند زمینه ساز توسعه شادکامی دانشجویان گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a model for the role of economic, social and cultural capital on students' happiness, with emphasis on sports activities Case study (students of Payame Noor University, Kermanshah province)

نویسندگان [English]

  • ali karimi 1
  • Arsalan Chouki 2
  • Ahdieh Sadeghi 3
  • Hassan Aliijani Hassan Aliijani 4
1 Assistant Professor, Department of Sports Management, Payame Noor University, Tehran, Iran,
2
3 PhD in Sports Management, General Department of Sports and Youth of Ilam Province, Iran
4 PhD in Sports Management, General Department of Education, Lorestan Province, Iran
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of developing a model of the role of economic, social and cultural capital on students' happiness, with an emphasis on sports activities. Purpose-based research method is applied; It was based on strategy, combination, and based on descriptive-survey implementation method. The statistical population of the study included all students of Payame Noor University of Kermanshah (7000 people), the entrance of the first semester of 1300-1499, which was done by stratified-random sampling method, and based on Morgan table (364 people), as a statistical sample. were chosen. The tool used in this study was the use of four standard questionnaires: happiness, social capital, cultural capital and economic capital. In this study, the validity of the questionnaires was evaluated using content validity and based on opinion polls with academic experts, and the reliability of the questionnaire with Cronbach's alpha coefficient of / 91, -923 /, -781, respectively, and / 869, was calculated. In order to analyze the findings and compile the model, Smart PLS statistical software, structural equation model, and confirmatory factor analysis method were used. The results showed that different capitals and their development and expansion, especially in social, cultural and economic issues, and taking advantage of the rich identity and cultural background, can pave the way for the development of students' happiness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic capital
  • social capital
  • cultural capital
  • happiness