تدوین الگوی نقش سرمایه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر شادکامی دانشجویان با تاکید بر فعالیت های ورزشی مطالعه موردی ( دانشجویان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه ازاد ایلام، ایران

3 دکتری مدیریت ورزشی، اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام، ایران

4 دکتری مدیریت ورزشی، اداره کل اموزش و پرورش استان لرستان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی نقش سرمایه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر شادکامی دانشجویان با تاکید بر فعالیت های ورزشی انجام شد. روش تحقیق برمبنای هدف، کاربردی؛ برمبنای راهبرد، ترکیبی و بر مبنای روش اجرا توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه (7000 نفر) ورودی نیمسال اول 1399-1400بودندکه با روش نمونه­گیری، طبقه­ای- تصادفی و بر اساس جدول مورگان (364 نفر) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش استفاده از چهار پرسشنامه استاندارد: شادکامی، سرمایه اجتماعی ، سرمایه فرهنگی و سرمایه اقتصادی بود. در این پژوهش روایی پرسش‌نامه ها با استفاده از روایی محتوایی و بر اساس نظرخواهی با خبرگان علمی دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفت و پایایی پرسش‌نامه‏‏ ، با ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 91/،- 923/،- 781/، و 869/، محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل یافته­ها و تدوین الگو، از نرم افزار آماری Smart PLS، مدل معدلات ساختاری و روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. نتایج نشان داد که سرمایه های مختلف و توسعه و بسط دادن آن ها به ویژه در مباحث  اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و بهره گیری از پیشینه غنی هویتی و فرهنگی می تواند زمینه ساز توسعه شادکامی دانشجویان گردد.

کلیدواژه‌ها