تدوین سند راهبردی ورزش استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد، مدیریت استراتژیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ، تدوین سند راهبردی ورزش استان ایلام می‏باشد. پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل 60  نفر از اساتید تربیت ‌بدنی مؤسسات آموزش عالی (19 نفر)، اعضای هیئت علمی تربیت ‌بدنی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری (5 نفر)، مدیران و کارشناسان تربیت ‌بدنی (23 نفر)، مدیران نهادهای دولتی و خصوصی که در زمینه فعالیت‌های ورزشی نقش دارند (7 نفر) و روسای هیئت های ورزشی (6 نفر) استان ایلام است که با توجه به محدود بودن جامعه آماری با استفاده از روش سرشماری هر 60  نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار این پژوهش استفاده  از پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه کیفی برای شناسایی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها بر اساس تحلیل روش SWOT  بود. در این پژوهش روایی صوری و محتوایی  پرسش‌نامه ها مورد تأیید 10 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی قرار گرفت و به‌ منظور تعیین پایایی پرسش‌نامه‏‏ ها، ضریب آلفای کرونباخ برای عوامل مختلف پرسش‌نامه بالای 7/0 محاسبه شد که نشان از پایا بودن پرسشنامه دارد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS  استفاده شد. نتایج  تجزیه و تحلیل یافته ها  نشان داد که عملکرد ادارات ورزش و جوانان استان ایلام از نظر کمی و کیفی در سطح مطلوب و قابل قبولی نیستند و بر سر راه آن‌ها مسائل و مشکلات بسیاری وجود دارد که منجر به پایین آمدن سطح کیفی فعالیت‌های شده است. همه این عوامل، لزوم تحلیل SWOT در ادارات ورزش و جوانان و تعیین موقعیت راهبردی این ادارات را با توجه به ویژگی‌ها، شرایط و زمینه خاص آن‌ها در جهت آگاهی از وضعیت موجود و بهبود و ارتقای کیفیت آن در حوزه تربیت ‌بدنی و ورزش ایجاب می‌کند.

کلیدواژه‌ها