تدوین سند راهبردی ورزش استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد، مدیریت استراتژیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ، تدوین سند راهبردی ورزش استان ایلام می‏باشد. پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل 60  نفر از اساتید تربیت ‌بدنی مؤسسات آموزش عالی (19 نفر)، اعضای هیئت علمی تربیت ‌بدنی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری (5 نفر)، مدیران و کارشناسان تربیت ‌بدنی (23 نفر)، مدیران نهادهای دولتی و خصوصی که در زمینه فعالیت‌های ورزشی نقش دارند (7 نفر) و روسای هیئت های ورزشی (6 نفر) استان ایلام است که با توجه به محدود بودن جامعه آماری با استفاده از روش سرشماری هر 60  نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار این پژوهش استفاده  از پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه کیفی برای شناسایی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها بر اساس تحلیل روش SWOT  بود. در این پژوهش روایی صوری و محتوایی  پرسش‌نامه ها مورد تأیید 10 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی قرار گرفت و به‌ منظور تعیین پایایی پرسش‌نامه‏‏ ها، ضریب آلفای کرونباخ برای عوامل مختلف پرسش‌نامه بالای 7/0 محاسبه شد که نشان از پایا بودن پرسشنامه دارد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS  استفاده شد. نتایج  تجزیه و تحلیل یافته ها  نشان داد که عملکرد ادارات ورزش و جوانان استان ایلام از نظر کمی و کیفی در سطح مطلوب و قابل قبولی نیستند و بر سر راه آن‌ها مسائل و مشکلات بسیاری وجود دارد که منجر به پایین آمدن سطح کیفی فعالیت‌های شده است. همه این عوامل، لزوم تحلیل SWOT در ادارات ورزش و جوانان و تعیین موقعیت راهبردی این ادارات را با توجه به ویژگی‌ها، شرایط و زمینه خاص آن‌ها در جهت آگاهی از وضعیت موجود و بهبود و ارتقای کیفیت آن در حوزه تربیت ‌بدنی و ورزش ایجاب می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تدوین سند راهبردی ورزش استان ایلام

نویسنده [English]

  • ahmad tarakhan
M.Sc., Strategic Management, Islamic Azad University, Ilam Branch, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to develop a strategic document for sports in Ilam province. The research is descriptive of correlation type. The statistical population of the study includes 60 professors of physical education in higher education institutions (19 people), faculty members of the Ministry of Science, Research and Technology (5 people), managers and experts of physical education (23 people), managers of public and private institutions. In the field of sports activities are involved (7 people) and heads of sports delegations (6 people) in Ilam province, which due to the limited statistical population using the census method, every 60 people were selected as a statistical sample. The tools of this study were the use of a researcher-made questionnaire and qualitative interview to identify strengths, weaknesses, opportunities and threats based on SWOT analysis. In this study, the face and content validity of the questionnaires were confirmed by 10 sports management specialists and in order to determine the reliability of the questionnaires, Cronbach's alpha coefficient for various factors of the questionnaire was calculated above 0.7, which indicates the reliability of the questionnaire. Descriptive and inferential statistics were used to analyze the data using SPSS software. The results of the analysis of the findings showed that the performance of sports and youth departments in Ilam province is not at the desired level in terms of quantity and quality, and there are many problems and issues that have led to a decrease in the quality of activities. All these factors necessitate the need for SWOT analysis in sports and youth departments and determining the strategic position of these departments according to their specific characteristics, conditions and context in order to be aware of the current situation and improve its quality in the field of physical education and sports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic document
  • SWOT
  • strategic management