اثر بخشی روش یادگیری ترکیبی و سنتی بر پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش‌های معلمان ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

آموزگار، گروه آموزش ابتدایی، آموزش و پرورش شهرستانهای تهران، شهر قدس، ایران.

چکیده

هدف: تحقیق حاضر، با هدف بررسی اثر بخشی رویکرد یادگیری ترکیبی و آموزش حضوری سنتی بر پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش معلمان ابتدایی شهر قدس انجام شد.
روش شناسی: تحقیق حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون، با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی معلمان ابتدایی شهر قدس تشکیل دادند. نمونه آماری شامل 66 معلم ابتدایی داوطلب که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. از یک آزمون پیشرفت ریاضیات توسعه یافته توسط محقق و مقیاس نگرش داتون استفاده شد. شرکت‌کنندگان در یادگیری ترکیبی نیز پرسشنامه‌ای را که توسط محقق توسعه داده شده بود، درباره درک خود از یادگیری ترکیبی تکمیل کردند.. به منطور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی از روش تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر استفاده شد(p<0.005).
نتایج: نتایج نشان داد اثر روش یادگیری ترکیبی و آموزش حضوری سنتی بر پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش‌های معلمان ابتدایی معنی دار بود(p<0.001). میانگین نمرات متغیرهای پیشرفت ریاضی و نگرش معلمان در گروه روش یادگیری ترکیبی (p<0.001) و گروه روش یادگیری سنتی (p<0.001) به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل بود؛ با این حال بین گروه های آزمایش تفاوت معناداری مشاهده شد(p<0.001). شرکت‌کنندگانی که در قالب یادگیری ترکیبی ثبت‌نام کرده‌اند در پس‌آزمون نگرش‌های بهتری نسبت به معلمان در آموزش حضوری سنتی داشتند، اما هیچ تفاوت برای پیشرفت ریاضی یافت نشد.
نتیجه گیری: شرکت‌کنندگان در شرایط یادگیری ترکیبی، انعطاف‌پذیری ساختار دوره و کنترل بر سرعت آموزشی را ارزشمند می‌دانند، اما بیان می‌کنند که مدیریت زمان و کاهش حضور فیزیکی مربی چالش‌هایی هستند. این یافته‌ها عناصر مهمی را پیشنهاد می‌کنند که هنگام طراحی دوره‌های آموزشی ترکیبی باید در نظر گرفته شوند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of combined and traditional learning method on math progress and improvement of elementary teachers' attitudes

نویسنده [English]

  • Mona Abedi Kobriya
Teacher, Department of Elementary Education, Tehran Cities Education, Quds City, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The present research was conducted with the aim of investigating the effectiveness of the blended learning approach and traditional face-to-face teaching on math progress and improving the attitude of primary teachers in Quds city.
Methodology: The current research was semi-experimental with a pre-test and post-test design, with two experimental groups and one control group. The statistical population of the research was made up of all the primary teachers of Quds city. The statistical sample includes 66 volunteer elementary teachers who were selected by purposive sampling. A mathematics achievement test developed by the researcher and the Dutton attitude scale were used. The participants in blended learning also completed a questionnaire developed by the researcher about their understanding of blended learning. Descriptive statistics using the analysis of variance method with repeated measures were used as data analysis (p<0.005).
Results: The results showed that the effect of combined learning method and traditional face-to-face teaching on math progress and improvement of primary teachers' attitudes was significant (p<0.001). The average scores of math progress variables and teachers' attitudes in the combined learning method group (p<0.001) and the traditional learning method group (p<0.001) were significantly higher than the control group; However, a significant difference was observed between the test groups (p<0.001). Participants enrolled in the blended learning format had better attitudes at posttest than teachers in traditional face-to-face instruction, but no differences were found for math achievement.
Conclusion: Participants in blended learning conditions value the flexibility of the course structure and control over the educational pace, but they state that time management and reducing the physical presence of the instructor are challenges. These findings suggest important elements to consider when designing blended learning courses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: blended learning
  • traditional learning
  • mathematical progress
  • teachers' attitude