تاثیر رویکرد یادگیری ترکیبی بر توسعه عملکرد تحصیلی، انگیزه و رضایت دانش‌آموزان دوره ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

آموزگار، گروه آموزش ابتدایی، آموزش و پرورش شهرستانهای تهران، شهر قدس، ایران.

چکیده

هدف: یادگیری ترکیبی ادغام رویکردهای مختلف یادگیری، فناوری‌های جدید و فعالیت‌هایی است که روش‌های سنتی آموزش چهره به چهره را با متدولوژی‌های آنلاین معتبر ترکیب می‌کند تحقیق حاضر، با هدف بررسی تاثیر رویکرد یادگیری ترکیبی بر توسعه عملکرد تحصیلی، انگیزه و رضایت دانش‌آموزان دوره ابتدایی انجام شد.
روش شناسی: تحقیق حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون، با یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانش‌آموزان دوره ابتدایی شهر قدس تشکیل دادند. نمونه آماری شامل 120 دانش‌آموزان دوره ابتدایی داوطلب که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. از یک آزمون عملکرد تحصیلی و مقیاس انگیزه و رضایت دانش‌آموزان استفاده شد. شرکت‌کنندگان جلسات رویکرد یادگیری ترکیبی به مدت 8 هفته انجام دادند. به منطور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل واریانس استفاده شد(p<0.005).
نتایج: نتایج نشان داد رویکرد یادگیری ترکیبی بر توسعه عملکرد تحصیلی، انگیزه و رضایت دانش‌آموزان تاثیر معنادار داشت(p<0.001) دانش‌آموزان که در رویکرد یادگیری ترکیبی شرکت کردند در پس‌آزمون عملکرد تحصیلی، انگیزه و رضایت بهتری نسبت به دانش‌آموزان در گروه کنترل داشتند.
نتیجه گیری: راهبردهای یادگیری ترکیبی برای بهبود عملکرد تحصیلی، انگیزه، و رضایت دانش آموزان و ارائه یادگیری راحت و انعطاف پذیر موثر است. همچنین اجرای استراتژی های یادگیری ترکیبی نیز مقرون به صرفه بود.

کلیدواژه‌ها