تاثیر رویکرد یادگیری ترکیبی بر توسعه عملکرد تحصیلی، انگیزه و رضایت دانش‌آموزان دوره ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

آموزگار، گروه آموزش ابتدایی، آموزش و پرورش شهرستانهای تهران، شهر قدس، ایران.

چکیده

هدف: یادگیری ترکیبی ادغام رویکردهای مختلف یادگیری، فناوری‌های جدید و فعالیت‌هایی است که روش‌های سنتی آموزش چهره به چهره را با متدولوژی‌های آنلاین معتبر ترکیب می‌کند تحقیق حاضر، با هدف بررسی تاثیر رویکرد یادگیری ترکیبی بر توسعه عملکرد تحصیلی، انگیزه و رضایت دانش‌آموزان دوره ابتدایی انجام شد.
روش شناسی: تحقیق حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون، با یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانش‌آموزان دوره ابتدایی شهر قدس تشکیل دادند. نمونه آماری شامل 120 دانش‌آموزان دوره ابتدایی داوطلب که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. از یک آزمون عملکرد تحصیلی و مقیاس انگیزه و رضایت دانش‌آموزان استفاده شد. شرکت‌کنندگان جلسات رویکرد یادگیری ترکیبی به مدت 8 هفته انجام دادند. به منطور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل واریانس استفاده شد(p<0.005).
نتایج: نتایج نشان داد رویکرد یادگیری ترکیبی بر توسعه عملکرد تحصیلی، انگیزه و رضایت دانش‌آموزان تاثیر معنادار داشت(p<0.001) دانش‌آموزان که در رویکرد یادگیری ترکیبی شرکت کردند در پس‌آزمون عملکرد تحصیلی، انگیزه و رضایت بهتری نسبت به دانش‌آموزان در گروه کنترل داشتند.
نتیجه گیری: راهبردهای یادگیری ترکیبی برای بهبود عملکرد تحصیلی، انگیزه، و رضایت دانش آموزان و ارائه یادگیری راحت و انعطاف پذیر موثر است. همچنین اجرای استراتژی های یادگیری ترکیبی نیز مقرون به صرفه بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of blended learning approach on the development of academic performance, motivation and satisfaction of elementary school students

نویسنده [English]

  • Mona Abedi Kobriya
Teacher, Department of Elementary Education, Tehran Cities Education, Quds City, Iran.
چکیده [English]

Purpose: Blended learning is the integration of different learning approaches, new technologies and activities that combine traditional face-to-face teaching methods with authentic online methodologies. The current research aims to investigate the impact of blended learning approach on the development of academic performance, motivation and satisfaction of elementary school students. became.
Methodology: The current research was semi-experimental with a pre-test and post-test design, with an experimental group and a control group. The statistical population of the research was made up of all the students of the elementary school in Quds city. The statistical sample includes 120 volunteer elementary school students who were selected by purposive sampling. An academic performance test and students' motivation and satisfaction scale were used. Participants did blended learning approach sessions for 8 weeks. Analysis of variance method was used for data analysis (p<0.005).
Results: The results showed that the blended learning approach had a significant effect on the development of students' academic performance, motivation and satisfaction (p<0.001). The students who participated in the blended learning approach had better motivation and satisfaction than the students in the control group in the post-test of academic performance.
Conclusion: Blended learning strategies are effective for improving academic performance, motivation, and student satisfaction and providing convenient and flexible learning. It was also cost-effective to implement blended learning strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic performance
  • motivation
  • student satisfaction