مقایسه اثر روش آموزشی قیاسی و استقرایی بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب دارت در دختران 7-10 سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثر روش آموزش قیاسی و استقرایی بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب دارت در کودکان 7 تا 10 سال می باشد. تعداد 24 نفر دانش آموزان دختر 7 تا 10 سال شهر تهران به صورت هدفمند انتخاب شده و به صورت تصادفی در گروه های آموزش استقرایی (IE)،آموزش قیاسی (DE) تقسیم شدند. در ابتدا یک جلسه آموزش پرتاب دارت برای آزمودنی ها تدارک دیده شد. کلیه آزمودنی ها در مرحله پیش آزمون یک بلوک 10 کوششی از اجرای پرتاب دارت را اجرا کردند سپس در مرحله اکتساب گروه های قیاسی و استقرایی جلسات آموزشی بر اساس پروتکل آموزشی مخصوص خود در 2 بلوک 10 کوششی به مدت 12 جلسه اجرا کردند. پس از اتمام 12 جلسه پس آزمون (آزمون اکتساب) انجام شد. 48 پس از آزمون اکتساب، آزمون یادداری به عمل آمد. نتایج نشان داد گروه قیاسی نسبت به استقرایی عملکرد بهتری در مراحل اکتساب و یادداری داشت. بنابراین پیشنهاد می شود مربیان و معلمان از یادگیری قیاسی به عنوان یک جایگزین تمرینی مناسب به جای یادگیری به شیوه معمول و آشکار استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of deductive and inductive learning method on acquisition and retention of retention of dart throwing at 10-7 year old girls

نویسنده [English]

  • Nastaran Moghimi
چکیده [English]

The aim of this study was to compare the effect of deductive and inductive training on acquisition and retention of dart throwing at 7 to 10 years’ children. 24 female student aged between 7 to 10 of Tehran city selected purposefully and divided in inductive education (IE) and deductive education (DE) training groups. Initially, a dart throwing training session was arranged for the participants. All subjects performed one block of 10 trial dart throwing in pre-test then IE and DE according to its own training protocol performed 2 block of 10 trial for 12 sessions. After completion of 12 sessions, a post-test (acquisition test) was performed. 48 After the acquisition test, the retention test was performed. The results showed that the deductive group had better performance in the acquisition and retention rather than inductive group. Therefore, it is suggested that coaches and teachers use deductive learning as a substitute for appropriate training rather than learning in the usual manner and explicit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Explicit learning
  • Implicit learning
  • Aiming
  • Motor learning