مقایسه تاثیر یک دوره تمرین پیلاتس و اینتروال تاباتا افزایشی بر روی خودپنداره جسمانی و استرس شغلی زنان کارمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران

2 استادیار، رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران

چکیده

 هدف کلی تحقیق حاضر ، مقایسه تاثیر یک دوره تمرین پیلاتس و اینتروال تاباتا افزایشی بر روی خودپنداره جسمانی و استرس شغلی زنان کارمند شرکت مهندسی و توسعه نفت بوده است . نمونه های این تحقیق را 63 نفر به صورت در دسترس هدفمندازکارمندان زن شرکت مهندسی و توسعه نفت با دامنه سنی 30 – 50 سال تشکیل دادند. ابزاری که برای جمع آوری اطلاعات در مورد متغیر خودپنداره جسمانی مورد استفاده قرار گرفت ، پرسشنامه خودپنداره جسمانی مارش و همکاران با 56 سوال و 10 خرده مقیاس بود و ابزاری که برای جمع آوری اطلاعات در مورد متغیر استرس شغلی مورد استفاده قرار گرفت ، پرسشنامه استرس شغلی HSE با 35 سوال و 7 خرده مقیاس بود. برای تجزیه تحلیل داده های آماری پس از تعیین نرمال بودن داده ها با استفاده آزمون t برای داده های نرمال وبرای ارزیابی بین متغیرهای تحقیق از آزمون ANOVA استفاده شد.کلیه تجزیه وتحلیل های آماری با استفاده از نرم افزارSPSS با ویرایش 19 انجام شد .
یافته ها : نتایج این تحقیق نشان داد که بین اثرتمرینات پیلاتس واینتروال تاباتا برروی خودپنداره جسمانی کارمندان تفاوت وجود دارد و خودپنداره جسمانی گروه تاباتا نسبت به گروه پیلاتس و کنترل از میانگین بالاتری برخوردار است اما بین اثرتمرینات پیلاتس و اینتروال تاباتا بر روی استرس شغلی کارمندان تفاوت وجود ندارد اما تمرینات پیلاتس و تاباتا در مقایسه با گروه کنترل از میانگین بالاتری برخوردارند . از طرفی نتایج تحقیق نشان داد که میانگین پس آزمون خودپنداره جسمانی واسترس شغلی کارمندان درهردو گروه بطور معنی داری از میانگین پیش آزمون خودشان و همچنین گروه کنترل بهتر بوده است.
نتیجه گیری : براساس نتایج تحقیق ، تمرینات پیلاتس و اینتروال تاباتا در افزایش خودپنداره و کاهش استرس شغلی کارمندان زن شرکت مهندسی و توسعه نفت اثر مثبت داشته اند. این نتیجه حاکی از آن است که افراد با دارا بودن قابلیت های جسمانی و توانایی ورزشی بالا موجب افزایش عزت نفس و نگرش مثبت از شایستگی های بدن و همچنین با عملکرد بهینه فشار روحی و اضطراب و استرس کمتری را تجربه خواهد کرد.بنابراین پیشنهاد میشود برای فعالیتهای بدنی پیلاتس واینتروال تاباتا برنامه ریزی وتخصیص اعتبارات ویژه و اجرای آنها بصورت مرتب و درساعات اداری اقدام شود تا افراد ضمن برخورداری از سلامت جسمانی و روانی در زندگی ، بهبود خودپنداره بدنی و کاهش استرس شغلی تجربه کرده و متعاقب آن سبب افزایش راندمان کار و کاهش هزینه های جبرانی شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effect of pilates exercise and tabata interval on physical self – concept and job stress of employee women

نویسندگان [English]

  • Afarin Shamsi Dilmaghani 1
  • Abdollah Ghasemi 2
1 Master's Degree in Movement Behavior, Department of Physical Education, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Movement Behavior, Department of Physical Education, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The overall purpose of the present study was to compare the effect of a Pilates training session and an incremental Tabata interval on the physical self-concept and job stress of female employees of the Oil Engineering and Development Company. The sample of this study consisted of 63 people who were available accessible to female engineers of Oil Engineering and Development Company (50-30 years). The tool used for gathering information about physical self-concept variable was Marsh & … Physical Self-concept Questionnaire with 56 questions and 10 subscales. The HSE Job Stress Questionnaire consisted of 35 questions and 7 subscales. Statistical analysis was performed using t-test for normal data and ANOVA was used for data analysis. All statistical analyzes were performed using SPSS software (version 19).
Results: The results of this study showed that there is a significant difference between the effect of Pilates and intra-Tabata exercises on physical self-concept of employees and the physical self-concept of Tabata group is higher than Pilates group and control group but there is a difference between the effect of Pilates and Interval training There is no, but Pilates and Tabata Interval training is higher than the control group. On the other hand, the results showed that the mean score of physical self-concept and job stress in both groups were significantly better than the mean of their pre-test and control group.
Conclusion: According to the results of the study, Pilates and Tabata interval training had a positive effect on increasing self-concept and decreasing job stress of female engineers of Oil Engineering and Development Company. This result indicates that people with high physical abilities and athletic ability will increase their self-esteem and positive attitude towards body competencies, as well as with better functioning, they will experience less stress and anxiety and stress. Therefore, it is recommended to plan and allocate special credits for physical activity and Pilates and Tbata  Plans and to perform them regularly in office hours so that individuals enjoy physical and mental health in life, improve physical self-concept and reduce job stress and reduce job stress. Work efficiency and cost savings are offset.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical self-concept
  • Job stress
  • Pilates
  • Tabata Interval