مقایسه تاثیر وفاداری به برند، آگاهی از برند ، کیفیت ادراک شده بر رفتار مشتریان محصولات ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

1- دانشجوی دکتری ، علوم ورزشی - مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی مقایسه تاثیر وفاداری به برند، آگاهی از برند ، کیفیت ادراک شده بر رفتار مشتریان محصولات ورزشی نایک در شهر بروجرد. جامعه آماری این تحقیق، مصر ف کنندگان محصولات ورزشی نایک در شهر بروجرد در نظر گرفته شد. از آنجا که تعداد مصر ف کنندگان برند نایک در شهر بروجرد نامعلوم اند، حجم جامعه نامحدود در نظر گرفته شد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. از این رو محققان با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 200پرسشنامه در بین مصر ف کنندگان محصولات ورزشی نایک توزیع کردند که تعداد180 پرسشنامه سالم برگشت داده شد روش انتخاب نمونه بدین صورت است که از افراد ابتدا پرسیده شد که آیا برند نایک را می شناسند و در صورت پاسخ مثبت، از آ نها پرسیده می شد که آیا از محصولات نایک استفاده کردند و در صورت مثبت بودن از آنها درخواست می شد که پرسشنامه مورد نظر را تکمیل کنند. . در این پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری جهت آزمون فرضیات و برازندگی مدل استفاده شد. نتایج ضریب رگرسیونی وفاداری به برند، آگاهی از برند ، کیفیت ادراک شده بر رفتار مشتریان محصولات ورزشی تاثیر مثبت و معناداری تایید می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effect of brand loyalty, brand awareness, perceived quality on the behavior of customers of sports products

نویسنده [English]

  • Masoumeh Mohammad Beigi
PhD Student, Sports Science - Sports Management, Islamic Azad University, Kermanshah Branch
چکیده [English]

The purpose of this study was to compare the impact of brand loyalty, brand awareness, perceived quality on the behavior of customers of Nike sports products in Boroujerd. The statistical population of this study was the consumers of Nike sports products in Boroujerd. As the number of Nike brand consumers in Boroujerd is unknown, the size of the community was considered unlimited. Cochran's formula was used to determine the sample size. Therefore, using the available sampling method, the researchers distributed 200 questionnaires among consumers of Nike sports products, of which 180 healthy questionnaires were returned. The method of sample selection was that people were first asked if they knew the Nike brand. If yes, they were asked if they used Nike products and if so, they were asked to complete a questionnaire. Questionnaire in this study is the main tool for collecting the required information. To evaluate brand loyalty, perceived quality, brand association, brand advertisement, the standard questionnaire of brand equity model of Acker model 1996 was used. This questionnaire has 32 questions and 5 items (brand loyalty, perceived quality, brand association, brand advertising, willingness to accept widely). In this study, structural equation modeling was used to test the model hypotheses and appropriateness. The results of the regression coefficient of brand loyalty, brand awareness, perceived quality on the behavior of customers of sports products confirm a positive and significant effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand loyalty
  • brand awareness
  • consumer behavior