اثربخشی آموزش مؤلفه‌های همدلی بر سازگاری و مهارت‌های اجتماعی کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علومتربیتی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالمی، سنندج، ایران

2 کارشناس ارشد آموزش و پرورش پیش دبستانی، مرکز سما، سنندج، ایران

3 گروه آموزشی علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش مؤلفه‌های همدلی بر سازگاری و مهارت‌های اجتماعی کودکان پیش دبستانی شهر سنندج انجام گرفت. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت روش نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل می­باشد. جامعه هدف کودکان پیش‌دبستانی شهر سنندج است که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، 10 نفر در گروه کنترل و 10 نفر در گروه آزمایش قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها از دو پرسشنامه مهارت‌های اجتماعی الیوت و گرشام (1990)، پرسشنامه سازگاری اجتماعی دانشگاه کالیفرنیا (1987) و بسته آموزشی مهارت همدلی(وزیری، لطفی کاشانی 1390) که بسته آموزشی مهارت‌های همدلی دارای پنج فرایند دانش‌افزایی، کاربستن، ارزشیابی، تحلیل و ترکیب است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (آزمون نرمال بودن داده‌ها، شیب همگونی رگرسیون، آزمون لوین، آزمون تحلیل کواریانس، آزمون‌ آنکووا) استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش مؤلفه‌‌های همدلی بر سازگاری اجتماعی کودکان و مؤلفه‌های آن(قالب‌های اجتماعی، مهارت­های اجتماعی، علایق ضداجتماعی، روابط مدرسه‌ای و روابط اجتماعی) تاثیر دارد و آموزش مؤلفه‌‌های همدلی بر مهارت‌های اجتماعی کودکان و مؤلفه‌های آن (مهارت اجتماعی و مشکلات رفتاری) تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of teaching empathy components on children's adaptation and social skills

نویسندگان [English]

  • Soheila Hosseinpour 1
  • Sara Malekmohammadi Sara Malekmohammadi 2
  • Fereshteh Afkari 3
1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Sanandaj Branch, Islamic Azad university, Sanandaj, Iran
2 Senior Expert in Preschool Education, Sama Center, Sanandaj, Iran.
3 Islamic azad University of tehran north branch Tehran , Iran
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of teaching the effectiveness of empathy components on social skills and adaptation of preschool children in Sanandaj city. The research is applied in terms of purpose and semi-experimental in nature with a pre-test-post-test design with a control group. The target population is preschool children of Sanandaj city, using available sampling method, 10 people were in the control group and 10 people were in the experimental group. Data collection tools from Elliott and Gresham (1990) Social Skills Questionnaire, University of California Social Adaptation Questionnaire (1987) and Empathy Skills Training Package (Vaziri, Lotfi Kashani 2019) which Empathy Skills Training Package has five processes of knowledge acquisition, application, evaluation, analysis And the combination. Descriptive statistics (frequency, percentage, mean, standard deviation) and inferential statistics (data normality test, regression homogeneity slope, Levine's test, covariance analysis test, ANCOVA test) were used for data analysis. The results of this research showed that teaching the components of empathy has an effect on children's social adaptation and its components (social templates, social skills, antisocial interests, school relations and social relations) and teaching the components of empathy has an effect on children's social skills and its components (social skills). and behavioral problems) has an effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • empathy
  • adaptability
  • social skills
  • preschool