اثر عوامل زمینه ای و راهبردی بر سیستم های مانا در ساختار سازمانی وزارت ورزش و جوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت ورزشی ، واحدکرج، دانشگاه آزاداسلامی ،کرج،ایران

2 2. استاد، گروه مدیریت ورزشی،واحدکرج،دانشگاه آزاداسلامی،کرج،ایران

3 استاد گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

4 4. استادیار، گروه مدیریت ورزشی،واحدکرج،دانشگاه آزاداسلامی،کرج،ایران

10.22034/jmbs.2024.434933.1192

چکیده

مقدمه و هدف: عوامل زمینه ای و راهبری می توانند بر این زیرسیستم ها و روابط بین آنها تأثیر بگذارند و سازمان را به سمت مانایی و توانایی بقا در محیط متغیر سوق دهند. این پژوهش با هدف اثر عوامل زمینه ای و راهبری بر سیستم های مانا در ساختار سازمانی وزارت ورزش و جوانان انجام شده است.
روش شناسی: تحقیق حاضر آمیخته کیفی-کمی با رویکرد اکتشافی است. جامعه آماری شامل خبرگانی است که در زمینه پژوهش دارای تخصص علمی یا اجرایی یا هر دو هستند. نمونه گیری به روش گلوله برفی انجام شده و تا رسیدن به اشباع داده ها ادامه یافته است. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه عمیق است که با استفاده از سؤالات کلی و کاوشگرانه صورت گرفته است. تحلیل داده ها با استفاده از روش تئوری داده بنیاد به شیوه گلیزر و با استفاده از آمار توصیفی، تحلیل عاملی اکتشافی و مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS صورت گرفته است.
نتایج: نتایج بخش کمی نشان داد که عوامل زمینه ای و راهبری بر سیستم های مانا در ساختار سازمانی وزارت ورزش و جوانان اثر معنادار دارد.
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش می تواند به مدیران سازمان کمک کند تا ساختار سازمانی خود را به گونه ای طراحی کنند که بتوانند با پیچیدگی ها و تغییرات محیطی به خوبی مقابله کنند و اهداف و مأموریت های خود را به بهترین شکل ممکن اجرا کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of background and management factors on mana systems in the organizational structure of the Ministry of Sports and Youth

نویسندگان [English]

  • Norooz Moradi 1
  • Abas Khodayari 2
  • Parivash Nourbakhsh 3
  • Hossein Abdulmalek 4
1 PhD Student of Department of Sport Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 7. Professor of Department of Sport Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Professor of Department of Sport Management‚ Karaj Branch‚ Islamic Azad University‚ Karaj‚ Iran
4 9. Assistant Professor of Department of Sport Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

Introduction and purpose: Contextual and guiding factors can affect these subsystems and the relationships between them and lead the organization towards its stability and ability to survive in the changing environment. This research was carried out with the aim of the effect of background and management factors on mana systems in the organizational structure of the Ministry of Sports and Youth.
Methodology: The current research is a qualitative-quantitative mix with an exploratory approach. The statistical population includes experts who have scientific or executive expertise or both in the field of research. Sampling was done by snowball method and continued until data saturation was reached. The data collection tool is an in-depth interview using general and exploratory questions. Data analysis has been done using Glazer's foundational data theory method and descriptive statistics, exploratory factor analysis and structural equation modeling with PLS software.
Results: The results of the quantitative part showed that the background and management factors have a significant effect on the management systems in the organizational structure of the Ministry of Sports and Youth.
Conclusion: The results of this research can help the managers of the organization to design their organizational structure in such a way that they can deal well with the complexities and environmental changes and implement their goals and missions in the best possible way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mana systems
  • organizational structure
  • Ministry of Sports and Youth