شناسایی چالش‌ها و راهکارهای توسعه اجتماعی ورزش والیبال زنان ایران در سطح منطقه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گرروه مدیریت ورزشی، واحد آیت اله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی،آمل،ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار، گرروه مدیریت ورزشی، واحد قائمشهر ، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر ،ایران.

10.22034/jmbs.2024.435104.1193

چکیده

مقدمه و هدف: ورزش والیبال زنان ایران یکی از رشته‌هایی است که در سال‌های اخیر پیشرفت‌های چشمگیری را کسب کرده است. اما این رشته همچنان با چالش‌های مختلفی روبرو است که می‌توانند رشد و توسعه آن را محدود کنند. هدف از این پژوهش شناسایی چالش‌ها و راهکارهای توسعه ورزش والیبال زنان ایران است.
روش شناسی: این تحقیق یک پژوهش آمیخته است که در بخش کیفی از مصاحبه با افراد دارای تحصیلات و تجربیات مرتبط با مدیریت ورزشی و والیبال استفاده کرده است. در این بخش 35 کدباز جدید در قالب 5 مقوله شناسایی شده‌اند. در بخش کمی از پرسشنامه برای مربیان و ورزشکاران لیگ برتر والیبال زنان استفاده شده است. در این بخش از روش حداقل مربعات جزئی و تحلیل توان برای تعیین حجم نمونه و آزمون مدل استفاده شده است. روایی و پایایی پرسشنامه نیز تائید شده‌اند.
نتایج: یافته‌های این پژوهش نشان دادند که چالش‌ها و راهکارهای توسعه اجتماعی ورزش والیبال زنان ایران در سطح منطقه‌ای به پنج مقوله (عوامل علی، زمینه‌ای، مداخله‌گر، راهبردی و پیامدها) مرتبط هستند.
نتیجه گیری : این پژوهش نشان داد که ورزش والیبال زنان ایران با چالش‌های متعددی در سطح منطقه‌ای مواجه است که بر توسعه اجتماعی آن تأثیر منفی دارند. برای رفع این چالش‌ها، راهکارهایی در قالب پنج مقوله ارائه شدند که می‌توانند به بهبود وضعیت این رشته کمک کنند. پیشنهاد می‌شود که مسئولان ورزشی و مربیان و ورزشکاران از این راهکارها استفاده کنند و نقش خود را در توسعه ورزش والیبال زنان ایران ایفا کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying challenges and solutions for the social development of women's volleyball in Iran at the regional level

نویسندگان [English]

  • Maryam Sarmast 1
  • Mohammad pourkiani 2
  • Jamshid Sayarnejad 3
1 PhD student, Department of Sports Management, Ayatollah Amoly Branch, Islamic Azad University, Amoly, Iran.
2 Assistant Professor, Sports Management Department, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Sports Management, Qaimshahr Branch, Islamic Azad University, Qaimshahr, Iran.
چکیده [English]

Introduction and purpose: Iranian women's volleyball is one of the disciplines that has made significant progress in recent years. But this field still faces various challenges that can limit its growth and development. The purpose of this research is to identify challenges and solutions for the development of women's volleyball in Iran.
Methodology: This research is a mixed research that used interviews with people with education and experience related to sports management and volleyball in the qualitative part. In this section, 35 new coders have been identified in the form of 5 categories. A small part of the questionnaire has been used for coaches and athletes of the women's volleyball premier league. In this section, partial least squares method and power analysis are used to determine the sample size and test the model. Validity and reliability of the questionnaire have also been confirmed.
Results: The findings of this research showed that the challenges and solutions of the social development of women's volleyball in Iran at the regional level are related to five categories (causal, contextual, intervening, strategic and consequences).
Conclusion: This research showed that Iranian women's volleyball is facing many challenges at the regional level, which have a negative impact on its social development. To solve these challenges, solutions were presented in the form of five categories that can help improve the condition of this field. It is suggested that sports officials, coaches and athletes use these strategies and play their role in the development of Iranian women's volleyball.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social development
  • women's sports
  • volleyball
  • regional level