ارائه یک مدل نظری برای شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت کاروان ورزشی نظامیان ایران در مسابقات سیزم 2023 با استفاده از نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

2 دانشیار، گروه تربیت بدنی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

3 استادیار، گروه تربیت بدنی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد ، ایران

10.22034/jmbs.2024.435144.1194

چکیده

مقدمه و هدف: ورزش نظامی دارای پیچیدگی و خصوصیات خاصی است که نیاز به مدل‌ها و روش‌های جدید تحلیلی دارد تا عوامل مؤثر بر موفقیت ورزشکاران نظامی را شناسایی کند. در این پژوهش، ما یک مدل نظری با استفاده از نظریه داده بنیاد برای شناسایی و تحلیل این عوامل در کاروان ورزشی نظامیان ایران در مسابقات سیزم 2023 ارائه دادیم.
روش شناسی: این تحقیق از نوع پیمایشی است. جامعه آماری و نمونه آماری این تحقیق شامل کاروان ورزشی نظامیان شرکت‌کننده در مسابقات سیزم 2023 است. روش نمونه‌گیری تصادفی برای انتخاب نمونه استفاده شد. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه‌ها و مصاحبه‌ها جمع‌آوری شدند و با روش تحلیل داده بنیاد تحلیل شدند. نرم‌افزارهای آماری مانند SPSS برای تحلیل داده‌ها مورد استفاده قرار گرفتند.
نتایج: تحلیل داده‌ها نشان داد که عوامل فیزیولوژیکی، روان‌شناختی و اجتماعی از عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت کاروان ورزشی نظامیان هستند. یک مدل نظری بر اساس نتایج به دست آمده برای شناسایی و تحلیل این عوامل در کاروان ورزشی نظامیان در مسابقات سیزم 2023 ارائه دادیم.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش اهمیت عوامل فیزیولوژیکی، روان‌شناختی و اجتماعی در موفقیت ورزشی نظامیان را نشان می‌دهد و نیاز به تأمین منابع و بودجه‌های لازم برای بهبود این عوامل را مطرح می‌کند. همچنین، افزایش آگاهی و فرهنگ ورزشی در جامعه نظامی و توجه به سلامت روانی و فیزیکی نظامیان می‌تواند به بهبود عملکرد و موفقیت آنان در مسابقات ورزشی کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting a theoretical model to identify and analyze the factors affecting the success of the Iranian military sports convoy in the 2023 Syzem tournament using the foundation's data theory.

نویسندگان [English]

  • Abdolreza Arianfar 1
  • reza saboonchi 2
  • Mohammad Nikrovan 3
1 PhD student, Sports Management, Department of Physical Education, Boroujerd Branch, Islamic Azad University, Boroujerd, Iran.
2 Associate Professor, Department of Physical Education, Boroujerd Branch, Islamic Azad University, Boroujerd, Iran
3 Associate Professor, Department of Physical Education, Boroujerd Branch, Islamic Azad University, Boroujerd, Iran
چکیده [English]

Introduction and purpose: military sports have special complexity and characteristics that require new analytical models and methods to identify factors affecting the success of military athletes. In this research, we presented a theoretical model using foundational data theory to identify and analyze these factors in the sports convoy of the Iranian military in the 2023 Sizem tournament.
Methodology: This research is a survey type. The statistical population and statistical sample of this research includes military sports caravans participating in the 2023 Sysem competitions. Random sampling method was used to select the sample. Data were collected using questionnaires and interviews and were analyzed using the foundation's data analysis method. Statistical software such as SPSS was used for data analysis.
Results: The data analysis showed that physiological, psychological and social factors are the key factors affecting the success of military sports caravans. We presented a theoretical model based on the obtained results to identify and analyze these factors in the military sports convoy in the 2023 Syzem tournament.
Conclusion: The results of this research show the importance of physiological, psychological, and social factors in the sports success of military personnel and the need to provide resources and budgets to improve these factors. Also, increasing awareness and sports culture in the military community and paying attention to the mental and physical health of soldiers can help improve their performance and success in sports competitions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • military sports
  • sports caravan
  • Sizm 2023 competitions