بررسی چالش‌های فرهنگی– اجتماعی زنان در تصدی مدیریت فدراسیون های ورزشی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزش، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت ورزش، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

10.22034/jmbs.2024.434576.1191

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی چالش‌های فرهنگی– اجتماعی زنان در تصدی مدیریت فدراسیون های ورزشی کشور اجرا گردید. پژوهش به لحاظ شیوه گردآوری داده‌ها از دسته پژوهش‌های آمیخته بود. جامعه آماری، شامل کلیه مدیران زن وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک، فدراسیون‌های ورزشی و قهرمانان فراملی زن (۲۱۴ نفر) بودند. ۳۲ نفر از متخصصان، با روش اشباع نظری چالش‌های فرهنگی و اجتماعی مدیریت زنان در سازمان‌های ورزشی شناسایی شدند. نمونه‌گیری در بخش کمی به‌صورت خوشه‌ای و هدفمند متشکل از ۱۵۰ نفر انجام گرفت. ابزار پژوهش در بخش کیفی شامل مصاحبه‌های عمیق جهت ساخت الگوی پیشنهادی پژوهش با استفاده از روش تکنیک دلفی بوده و در بخش کمی نیز، پرسشنامه حاصل از بخش کیفی مورد استفاده قرارگرفته است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در بخش کیفی با استفاده از روش مکس کیودا و الگوی کیفی ساختاری تفسیری انجام پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد که چالش‌های فرهنگی و اجتماعی پیش روی زنان در عرصه مدیریت ورزش کشور «عدم ارتقاء بانوان در جایگاه شغلی به دلیل کلیشه‌ها و تعصبات سازمانی» «حاکمیت تفکر سنتی مرد سالاری در جامعه» «عدم باور جامعه به توانایی زنان در اداره امور در صحنه‌های مدیریتی و عدم خودباوری زنان» بیشترین اشاره را در میان مصاحبه شوندگان داشته است. با توجه به نتایج تحقیق مبتنی بر اینکه چالش‌های فرهنگی و اجتماعی در مدیریت زنان دخیل‌اند، زنان باید ضمن باور داشتن به توانایی‌ها و نشان دادن حساسیت به مسائل خود تلاش کنند که از طریق قانون و منطق مطالبات خود را در سازمان‌های ورزشی برای تصدی پست‌های مدیریتی مطرح و پیگیری کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the social-cultural challenges of women in managing sports federations of the country

نویسندگان [English]

  • jamal shayegan 1
  • fariba mohammadian 2
  • zahra nobakht ramazani 2
1 PhD student, Department of Sports Management, Faculty of Management and Accounting, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Sports Management, Faculty of Management and Accounting, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

The current research was conducted with the aim of investigating the social-cultural challenges of women in the management of sports federations of the country. In terms of the method of data collection, the research was a mixed type of research. The statistical population included all female managers of the Ministry of Sports and Youth, the National Olympic Committee, sports federations and female transnational champions (214 people). 32 experts were identified with the theoretical saturation method of cultural and social challenges of women's management in sports organizations. Sampling in the quantitative part was done in a clustered and targeted manner consisting of 150 people. The research tool in the qualitative part includes in-depth interviews to build the proposed research model using the Delphi technique, and in the quantitative part, the questionnaire obtained from the qualitative part is used. Data analysis was done in the qualitative section using the Max Kyoda method and the interpretive structural qualitative model. The results of the research showed that the cultural and social challenges faced by women in the field of sports management in the country are "non-promotion of women in the job position due to organizational stereotypes and prejudices" "dominance of traditional patriarchal thinking in society" "lack of society's belief in women's ability to manage affairs" In managerial scenes and women's lack of self-confidence" has been mentioned the most among the interviewees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • challenge
  • cultural
  • social
  • women
  • management