تحلیل رفتارهای ضداجتماعی در بازیکنان مرد فوتسال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران.

2 استادیار، گروه تربیت بدنی، مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران.

10.22034/jmbs.2024.442906.1197

چکیده

هدف این تحقیق تجزیه و تحلیل رفتارهای ضداجتماعی در بازیکنان مرد فوتسال ایرانی بود. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است و یک مطالعه ترکیبی کیفی-کمی است. این مطالعه به رویکرد داده‌محور تکیه دارد. جمعیت تحقیقات کیفی شامل مدیران، مربیان و بازیکنان با تجربه در فعالیت‌های ورزشی حرفه‌ای بود، که به صورت هدفمند و به روش برفی نمونه‌گیری شدند و پس از مصاحبه با 25 نفر، اشباع نظری به دست آمد. جمعیت تحقیقات کمی شامل تمام اساتید، مدیران، مربیان و بازیکنان در فعالیت‌های ورزشی حرفه‌ای در سطح ملی بود که 385 نفر به عنوان نمونه تصادفی متعامد انتخاب شدند. ابزار تحقیقات کیفی مصاحبه‌های نیمه‌ساختارمند با متخصصان تحقیق بود و برای اعتبار و پایایی تحقیق، روش قابلیت‌پذیری، انتقال‌پذیری و تأییدپذیری استفاده شد. ابزار تحقیقات کمی یک پرسشنامه از تحقیقات کیفی بود و تحلیل داده‌ها با استفاده از MAXQDA 2020 در بخش کیفی و PLS 3 در بخش کمی انجام شد. رفتارهای ضداجتماعی در ورزش‌های حرفه‌ای در ایران شامل دلایل ظهور رفتارهای ضداجتماعی، روش‌های رخداد رفتار ضداجتماعی، عوامل مداخله در رفتارهای ضداجتماعی، راهکارهای کاهش رفتارهای ضداجتماعی و پیامدهای رفتارهای ضداجتماعی است. علاوه بر این، مدل خروجی در بخش تحقیقات کمی قابل قبول تشخیص داده شد. هر رفتاری پیامدهایی دارد و جوانان تحت تأثیر فرهنگی که توسط رسانه‌ها تأثیر می‌گیرد، قرار دارند. اخلاق در محیط‌های حرفه‌ای به عنوان مانعی برای پیشرفت محسوب می‌شود. بنابراین، عدم توجه مقامات ورزشی به چالش‌های اخلاقی در میان ورزشکاران، جامعه را در حیث رفتار و اخلاق از پیشرفت باز می‌دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Antisocial Behaviors in Male Futsal Players in Iran

نویسندگان [English]

  • Hessameddin Mirsamadi 1
  • Habib Mohammadpour Yaghini 2
  • Hamid Janani 2
  • Jafar Barqi Moghadam 2
1 1. Ph.D. Candidate of Sport Management, Department of Physical Education, Sport Management, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz, Iran.
2 2. Assistant Professor, Department of Physical Education, Sport Management, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this research was to analyze antisocial behavior in Iranian male futsal players. The present research is applied in terms of purpose and is a mixed qualitative-quantitative study. It adopts a data-driven approach. The qualitative research population consisted of managers, coaches, and experienced athletes in professional sports activities, who were purposefully and snowball-sampled, resulting in theoretical saturation after interviews with 25 individuals. The quantitative research population included all professors, managers, coaches, and athletes in professional sports activities at the national level, with 385 individuals selected as a stratified random sample. The qualitative research tool was semi-structured interviews with research experts, and for the validity and reliability of the research, the acceptability, transferability, and confirmability method was used. The quantitative research tool was a questionnaire extracted from the qualitative research, and data analysis was conducted using MAXQDA 2020 in the qualitative section and PLS 3 in the quantitative section. Antisocial behaviors in professional sports in Iran encompass the reasons for the emergence of antisocial behaviors, the methods of antisocial behavior occurrence, intervention factors in antisocial behaviors, solutions to reduce antisocial behaviors, and the consequences of antisocial behaviors. Furthermore, the output model in the quantitative research section was deemed acceptable. Each behavior has consequences, and young people are influenced by media-influenced culture. Ethics is considered an obstacle to progress in professional environments. Therefore, the lack of attention by sports authorities to ethical challenges among athletes hinders society from progressing in terms of behavior and ethics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antisocial behaviors
  • Male players
  • Iran Futsal League
  • Professional sports
  • Foundation data theory