بررسی تأثیر تمرینات تعادلی بر عملکرد ورزشکاران پینگ پنگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار معلم گروه تربیت بدنی، هنرستان تربیت بدنی ، آموزش و پرورش ، کرج، ایران

10.22034/jmbs.2024.446974.1200

چکیده

مقدمه و هدف: ورزش پینگ پنگ یکی از ورزش هایی است که نیاز به تعادل بدنی و ذهنی دارد. تعادل بدنی به معنای توانایی حفظ وضعیت مطلوب بدن در حالت ساکن یا متحرک است. تعادل ذهنی به معنای توانایی تمرکز و تصمیم گیری سریع در شرایط مختلف است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تمرینات تعادلی بر عملکرد ورزشکاران پینگ پنگ است.

روش شناسی: این پژوهش از نوع تجربی است و دارای دو گروه آزمایشی و کنترل است. نمونه آماری شامل 30 ورزشکار پینگ پنگ مرد با سن میانگین 25 سال است که به صورت تصادفی به دو گروه 15 نفره تقسیم شده اند. گروه آزمایشی به مدت 8 هفته به انجام تمرینات تعادلی پرداخته اند که شامل تمرینات با توپ، تخته تعادل، ترامپولین و غیره بوده است. گروه کنترل فقط تمرینات معمول خود را انجام داده اند. قبل و بعد از دوره تمرینی، عملکرد ورزشکاران در مهارت های پینگ پنگ از جمله سرعت، دقت، قدرت و تکنیک اندازه گیری شده است.

نتایج: نتایج نشان داد که تمرینات تعادلی باعث بهبود معنی دار عملکرد ورزشکاران پینگ پنگ در گروه آزمایشی شده است. این بهبود در مقایسه با گروه کنترل در تمامی مهارت های پینگ پنگ قابل مشاهده بوده است. همچنین تحلیل آماری نشان داد که تفاوت بین دو گروه در سطح اطمینان 95 درصد معنی دار است.

نتیجه گیری: تمرینات تعادلی عملکرد ورزشکاران پینگ پنگ را از طریق افزایش تعادل بدنی و ذهنی بهبود می بخشند. ورزشکاران پینگ پنگ باید در برنامه تمرینی خود از تمرینات تعادلی بهره بگیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of balance training on the performance of ping pong athletes

نویسنده [English]

  • ali khosravi
assistant teacher of Physical Education Department, Physical Education College, Karaj, Iran
چکیده [English]

Introduction and purpose: Ping pong is one of the sports that requires physical and mental balance. Body balance means the ability to maintain the desired position of the body in a stationary or moving state. Mental balance means the ability to focus and make quick decisions in different situations. The purpose of this research is to investigate the effect of balance exercises on the performance of ping pong athletes.

Methodology: This research is experimental and has two experimental and control groups. The statistical sample includes 30 male ping pong athletes with an average age of 25 years who were randomly divided into two groups of 15. The experimental group did balance exercises for 8 weeks, which included exercises with balls, balance boards, trampolines, etc. The control group only did their usual exercises. Before and after the training period, the athletes' performance in ping pong skills including speed, accuracy, strength and technique has been measured.

Results: The results showed that balance exercises significantly improved the performance of ping pong athletes in the experimental group. This improvement compared to the control group has been visible in all ping pong skills. Also, statistical analysis showed that the difference between the two groups is significant at the 95% confidence level.

Conclusion: balance exercises improve the performance of ping pong athletes by increasing physical and mental balance. Ping pong athletes should use balance exercises in their training program.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ping pong sports
  • balance exercises
  • athletes'؛ performance