تأثیر یک دوره تمرینات عملکردی، تعادلی، مقاومتی بر سندروم متقاطع فوقانی ژیمناست‌های نخبه شهرستان اراک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 دانشیار گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

3 استادیار گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

10.22034/jmbs.2024.445503.1199

چکیده

عدم تعادل عضلانی یک چهارم فوقانی بدن در ورزشکاران ژیمناستیک به دلیل قرار گرفتن در وضعیت بدنی نادرست برای مدت طولانی و مکرر در حین تمرینات ورزشی و سبک زندگی غلط بروز می‌کند. این عدم تعادل عضلانی می‌تواند باعث ایجاد سندرم متقاطع فوقانی شود. هدف از تحقیق حاضر تأثیر یک‌دوره تمرینات عملکردی، تعادلی، مقاومتی برسندروم متقاطع فوقانی ژیمناست‌های نخبه شهرستان اراک بود.

نوع و روش تحقیق: پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمه تجربی با طرح تحقیق پیش آزمون و پس آزمون با هدف کاربردی همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را همه ژیمناست‌های پسر نوجوان مبتلا به سندرم متقاطع فوقانی با محدوده سنی 10 تا 14 سال شهر اراک تشکیل دادند که از این تعداد 20 نفر بصورت هدفمند توسط نر افزار G-POWRE انتخاب و در دوگروه ده نفر در گروه آزمایش و ده نفر در گروه کنترل) با سابقه بیشتر از 3 سال، میزان شانه به جلو بیشتر از 52 درجه و کایفوز بالای 45 درجه و دارای زاویه سر به جلو بالای 48 درجه از آنها به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند.

یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمون تی همبسته با توجه به سطح معناری کوچک‌تر از 05/0 حاکی از آن بود که یک دوره تمرینات تمرینات عملکردی، تعادلی، مقاومتی بر عارضه سربه جلو، کایفوز و شانه به جلو ژیمناست‌های نخبه شهرستان اراک تأثیر داشته است.

نتیجه گیری: بنابر نتایج مطالعه حاضر به منظور پیشگیری و اصلاح بدراستایی سندرم متقاطع فوقانی نوجوانان می‌توان از تمرینات عملکردی ، تعادلی، مقاومتی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of a course of functional, balance and resistance exercises on the upper cruciate syndrome of elite gymnasts in Arak city

نویسندگان [English]

  • vahid ahmadi 1
  • Masoud Golpayegani 2
  • safoura qasemi 3
1 1. Master's student in Sports Pathology, Faculty of Sports Sciences, Arak University, Arak, Iran
2 2. Associate Professor, Department of Sports Physiology and Pathology, Faculty of Sports Sciences, Arak University, Arak, Iran
3 Assistant Professor, Department of Sports Physiology and Pathology, Faculty of Sports Sciences, Arak University, Arak, Iran
چکیده [English]

The aim of the current research was the effect of a single session of functional, balance and resistance exercises on the upper cruciate syndrome of elite gymnasts in Arak city. Type and method of research: The current research was a semi-experimental study with a pre-test and post-test research design with a practical purpose along with a control group. The statistical population of the present study was made up of all teenage male gymnasts with upper cruciate syndrome with an age range of 10 to 14 years in the city of Arak, of which 20 were purposefully selected by the G-POWRE software and divided into two groups: ten in the experimental group and ten in the control group. (none in the control group) with a history of more than 3 years, shoulder forward rate greater than 52 degrees and kyphosis greater than 45 degrees and head forward angle greater than 48 degrees were selected as research samples. Findings: The results of the correlated t-test, with a significance level less than 0.05, indicated that a period of functional, balance, and resistance exercises had an effect on the problem of slouching, kyphosis, and forward shoulder among the elite gymnasts of Arak city. Conclusion: According to the results of the present study, functional, balance, and resistance exercises can be used to prevent and correct upper cruciate syndrome in adolescents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • functional
  • balance
  • resistance exercises
  • upper cruciate syndrome
  • gymnastics