بررسی ارتباط بین تصویرسازی و موفقیت ورزشی با حافظه حس حرکت در دانشجویان مرد ورزشکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای رفتار حرکتی، گرایش یادگیری حرکتی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.

2 دکترای تخصصی رفتار حرکتی، دانشگاه فردوسی مشهد، رئیس دانشکده علوم ورزشی

3 3. استادیار، دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزش، تربیت بدنی ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خرم آباد، گروه تربیت بدنی،0916616983، hasanvand121@gmail.com

چکیده

مقدمه: درک تصویرسازی و حس حرکت سازه‌هایی روانشناختی و روانی- حرکتی هستند که بر طبق نتایج تحقیقات اخیر نقش بسزایی در عملکرد ورزشی ایفا می‌کنند. هدف از انجام این تحقیق ارتباط بین تصویرسازی و موفقیت ورزشی با حافظه حس حرکت در دانشجویان مرد ورزشکار بود.
روش کار: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. براساس نمونه‌گیری تصادفی ساده یکصد نفر در رشته‌های مختلف والیبال34 نفر، بدمینتون و کشتی هر کدام 33 نفر از بین دانشجویان دانشگاه های کوهدشت در سال 96- 95 با میانگین سنی 94/1 ± 80/21 بطور هدفمند انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های مشخصات فردی، تصویرسازی، موفقیت ورزشی و همچنین آزمون‌های هماهنگی دودستی حس حرکت و کنترل نیرو دست برتر استفاده شد و تجزیه تحلیل داده‌ها با ضریب همبستگی پیرسون، آزمون کلموگروف اسمیرنوف، آزمون دوربین _ واتسون، تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان و آزمون تحلیل واریانس انجام شد.
نتایج: یافته‌ها نشان داد که والیبالیست‌ها در هر سه مولفۀ تصویرسازی، موفقیت ورزشی و حس حرکت نمرات بهتری را نسبت به سایر گروه‌ها کسب کردند.
بحث و نتیجه گیری: نتایج تحلیل واریانس بین تصویرسازی و موفقیت ورزشی با حس حرکت رابطه معناداری را نشان داد. نتایج نشان داد ورزشهای که عامل اصلی موفقیت در آنها حس حرکت دست می‌باشد از حس حرکت و تصویرسازی بهتری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


 1.  

  1. نیک طلب، ع. و سالاری، ع.(1385) بررسی مقایسه ای تاثیر تمرینات ذهنی و فیزیکی بر تعادل ایستا: از دیدگاه ارتوپدی. دانشگاه علوم پزشکی کرمان. صص:  179-170.

  2. رستمی حاجی آبادی،م. رهنما، ن. خیام باشی، خ. .سهرابی، م. بمبئی چی،ع. و پذیرا، پ. (1391) تاثیر تصویر سازی هدایت شده بردامنه حرکتی و حس عمقی ورزشکاران مرد مبتلا به آسیب های زانو. فصلنامه المپیک. صص: 58–41

  3. سهرابی دهاقانی، منصوره ، مرادی نورآبادی، محمد ، خلجی، حسن.(1393). ارتباط بین قابلیت تصویرسازی ذهنی با حس حرکت دختران ورزشکار و غیرورزشکار در دوران رشد. هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزش، اسفند 1393

  4. مرادی نورآبادی محمد (1392). ارتباط بین خودپنداره بدنی و موفقیت ورزشی با حس حرکت در دانشجویان مرد 11-25سال. پایان نامه کارشناسی ارشد رفتار حرکتی. اراک. دانشگاه اراک.

  5. مرادی نورآبادی محمد، خلجی، حسن. بهرامی علیرضا (1395) دستگاه هماهنگی دودستی حس حرکت ( تنظیم زاویه آرنج و مچ دست). اولین ایده بازار و اختراعات فراوانی و تجهیزات فناوری. پژوهشگاه تربیت بدنی.

  1. نظری کاکوندی, صابری کاخکی, حسن رهبانفرد, کبری جوادیان؛ مرادی نورابادی. (2018). تأثیر آرایش تمرین پنهان و آشکار بر عملکرد و یادگیری تکلیف هماهنگی دودستی سالمندان. سالمند شناسی, دوره (2), شماره (4), سال (2018-6) , صفحات (71-86).

  7. نوربخش، پریوش. مزارعی. ابراهیم، (1385). مقایسۀ انگیزش شرکت دانش آموزان و دانشجویان پسر ورزشکار در فعالیت­های ورزشی و رابطۀ آن با هدف­­گرایی ورزشی آنان، فصلنامه المپیک، سال چهاردهم-شماره2(پیاپی34).

  1. بشارت، محمد علی، (1381)، تحقیق تحت عنوان، بررسی رابطۀ عزّت نفس و موفّقیت ورزشی در فوتبالیست­ها و کشتی­گیران، نشریه حرکت.
   1. Byrne, B. M. 1996. Measuring Self-Concept across the Life Span: Issues and instrumentation. Washington, D.C. American Psychological Association; (9): 654 -666.
   2. Duda, J. L. & Nichols, J. G. (1992) . Dimension of achievement motivation in school work and sport.Journal
    of Educational Psychology. 84:pp: 290-299.
   3. Green, L.B. (1992). The use of imagery in the rehabilitation of injured athletes. The Sport psychologist. 6(13): 416-428.
   4. McCormick, K. Zalucki, N. Hudson, M. & Moseley, G.L. (2007). Faulty proprioceptive information

  disrupts motor imagery: an experimental study. Physiotherapy. 53(1):41-45.

  1. Fortier, S. & Basset, F.A. (2012) the effects of exercise on limb proprioception signals. Electromyography and kinesiology. 22(6):802-795.
  2. Start, K.B. & Richardson, A. (1964). Kinaesthesis and mental practice. Research quarterly. 35:316- 320.
  3. Rosker, J. & Sarabon, N. 2010. Kinesthesia and Methods for its Assessment. Sport Science Review, vol. XIX, No. Doi, 10(37).165 -208.
  4. Rees, T., Hardy, L., Güllich, A., Abernethy, B., Côté, J., Woodman, T., & Warr, C. (2016). The great British medalist's project: a review of current knowledge on the development of the world’s best sporting talent. Sports Medicine46(8), 1041-1058.‏
  5. Magill, R. A. 2006. Motor Learning and Control: Concepts and Applications. McGraw-Hill Higher Education. (3). P.96-122.
  6. McCormick, K. Zalucki, N. Hudson, M. & Moseley, G.L. (2007). Faulty proprioceptive information disrupts motor imagery: an experimental study. Physiotherapy. 53(1):41-45.
  7. Tod, D., Iredale, F., Gill, N. 2003. Psyching-Up' and Muscular Force Production. Sports Medicine.33 (1). 47-58.
  8. Schneider, M. R., Landers, D. M., Phillips, W. T., Arent, S. M., Yarrow, J F. 2003. Effects of Psyching on Peak Force Production in Adolescent Athletes. Medicine & Science in Sports & Exercise.35 (5).140.
  9. Coombes, S. A., Corcos D. M., Pavuluri, Mani, N. Vaillancourt D. E. 2011. Maintaining Force Control Despite Changes in Emotional Context Engages Dorsomedial Prefrontal and Premotor Cortex.32 (3).34-39.
  10. Ziv, G., Lidor, R., Arnon, M., & Zeev, A. (2017). The Vividness of Movement Imagery Questionnaire (VMIQ-2)–Translation and Reliability of a Hebrew Version. Isr J Psychiatry, 54(2).‏
  11. Maxine Sheets-Johnstone(2012).Kinesthetic memory.Maxine Sheets-Johnstone University of Oregon. ResearchGate.