بررسی ارتباط بین تصویرسازی و موفقیت ورزشی با حافظه حس حرکت در دانشجویان مرد ورزشکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای رفتار حرکتی، گرایش یادگیری حرکتی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.

2 دکترای تخصصی رفتار حرکتی، دانشگاه فردوسی مشهد، رئیس دانشکده علوم ورزشی

3 3. استادیار، دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزش، تربیت بدنی ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خرم آباد، گروه تربیت بدنی،0916616983، hasanvand121@gmail.com

چکیده

مقدمه: درک تصویرسازی و حس حرکت سازه‌هایی روانشناختی و روانی- حرکتی هستند که بر طبق نتایج تحقیقات اخیر نقش بسزایی در عملکرد ورزشی ایفا می‌کنند. هدف از انجام این تحقیق ارتباط بین تصویرسازی و موفقیت ورزشی با حافظه حس حرکت در دانشجویان مرد ورزشکار بود.
روش کار: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. براساس نمونه‌گیری تصادفی ساده یکصد نفر در رشته‌های مختلف والیبال34 نفر، بدمینتون و کشتی هر کدام 33 نفر از بین دانشجویان دانشگاه های کوهدشت در سال 96- 95 با میانگین سنی 94/1 ± 80/21 بطور هدفمند انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های مشخصات فردی، تصویرسازی، موفقیت ورزشی و همچنین آزمون‌های هماهنگی دودستی حس حرکت و کنترل نیرو دست برتر استفاده شد و تجزیه تحلیل داده‌ها با ضریب همبستگی پیرسون، آزمون کلموگروف اسمیرنوف، آزمون دوربین _ واتسون، تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان و آزمون تحلیل واریانس انجام شد.
نتایج: یافته‌ها نشان داد که والیبالیست‌ها در هر سه مولفۀ تصویرسازی، موفقیت ورزشی و حس حرکت نمرات بهتری را نسبت به سایر گروه‌ها کسب کردند.
بحث و نتیجه گیری: نتایج تحلیل واریانس بین تصویرسازی و موفقیت ورزشی با حس حرکت رابطه معناداری را نشان داد. نتایج نشان داد ورزشهای که عامل اصلی موفقیت در آنها حس حرکت دست می‌باشد از حس حرکت و تصویرسازی بهتری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the relationship between imagery and sport success with kinesthesia memory in male athlete college students

نویسنده [English]

 • bahman hasanvand 3
1
2
3 hasanvand121@gmail.com
چکیده [English]

Introduction: Understanding imagery and kinesthesia are psychological and mental dynamic aspect that according to recent studies, have an important role in athletic filed. The purpose of this study was the relation between imagery and sport success with kinesthesia memory in male athlete college students.
Methods and materials: Descriptive study method is used and it was of correlation type. According to a Simple random sampling from 100 students in different fields, 34 students at volleyball, 33 students at badminton, 33 students at wrestling among students’ of state university of Kohdasht  in 2016-2017 with the mean age of 21/80±1/94 are purposefully chosen. To collect data, with Personal information questionnaire, ego orientation in sport questionnaire, movement imagery questionnaire, bimanual coordination tests and Ablacova force control dominant-hand's (1990) were used. Data was analyzed by person's correlation test, multilevel regression analysis and the Analysis of variances.
Findings: Shown in findings, volleyball players got a better score than other athletes in terms of sport success, imagery and kinesthesia. The results of analysis of variance showed a meaningful relation between imagery and sport success with and kinesthesia.The results showed that sports which their main factor of success is the kinesthesia of handed had better kinesthesia and imagery.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dynamic imagery
 • force control
 • dominant-hand's angle accommodation
 • kinesthesia
 • athletes
 1.  

  1. نیک طلب، ع. و سالاری، ع.(1385) بررسی مقایسه ای تاثیر تمرینات ذهنی و فیزیکی بر تعادل ایستا: از دیدگاه ارتوپدی. دانشگاه علوم پزشکی کرمان. صص:  179-170.

  2. رستمی حاجی آبادی،م. رهنما، ن. خیام باشی، خ. .سهرابی، م. بمبئی چی،ع. و پذیرا، پ. (1391) تاثیر تصویر سازی هدایت شده بردامنه حرکتی و حس عمقی ورزشکاران مرد مبتلا به آسیب های زانو. فصلنامه المپیک. صص: 58–41

  3. سهرابی دهاقانی، منصوره ، مرادی نورآبادی، محمد ، خلجی، حسن.(1393). ارتباط بین قابلیت تصویرسازی ذهنی با حس حرکت دختران ورزشکار و غیرورزشکار در دوران رشد. هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزش، اسفند 1393

  4. مرادی نورآبادی محمد (1392). ارتباط بین خودپنداره بدنی و موفقیت ورزشی با حس حرکت در دانشجویان مرد 11-25سال. پایان نامه کارشناسی ارشد رفتار حرکتی. اراک. دانشگاه اراک.

  5. مرادی نورآبادی محمد، خلجی، حسن. بهرامی علیرضا (1395) دستگاه هماهنگی دودستی حس حرکت ( تنظیم زاویه آرنج و مچ دست). اولین ایده بازار و اختراعات فراوانی و تجهیزات فناوری. پژوهشگاه تربیت بدنی.

  1. نظری کاکوندی, صابری کاخکی, حسن رهبانفرد, کبری جوادیان؛ مرادی نورابادی. (2018). تأثیر آرایش تمرین پنهان و آشکار بر عملکرد و یادگیری تکلیف هماهنگی دودستی سالمندان. سالمند شناسی, دوره (2), شماره (4), سال (2018-6) , صفحات (71-86).

  7. نوربخش، پریوش. مزارعی. ابراهیم، (1385). مقایسۀ انگیزش شرکت دانش آموزان و دانشجویان پسر ورزشکار در فعالیت­های ورزشی و رابطۀ آن با هدف­­گرایی ورزشی آنان، فصلنامه المپیک، سال چهاردهم-شماره2(پیاپی34).

  1. بشارت، محمد علی، (1381)، تحقیق تحت عنوان، بررسی رابطۀ عزّت نفس و موفّقیت ورزشی در فوتبالیست­ها و کشتی­گیران، نشریه حرکت.
   1. Byrne, B. M. 1996. Measuring Self-Concept across the Life Span: Issues and instrumentation. Washington, D.C. American Psychological Association; (9): 654 -666.
   2. Duda, J. L. & Nichols, J. G. (1992) . Dimension of achievement motivation in school work and sport.Journal
    of Educational Psychology. 84:pp: 290-299.
   3. Green, L.B. (1992). The use of imagery in the rehabilitation of injured athletes. The Sport psychologist. 6(13): 416-428.
   4. McCormick, K. Zalucki, N. Hudson, M. & Moseley, G.L. (2007). Faulty proprioceptive information

  disrupts motor imagery: an experimental study. Physiotherapy. 53(1):41-45.

  1. Fortier, S. & Basset, F.A. (2012) the effects of exercise on limb proprioception signals. Electromyography and kinesiology. 22(6):802-795.
  2. Start, K.B. & Richardson, A. (1964). Kinaesthesis and mental practice. Research quarterly. 35:316- 320.
  3. Rosker, J. & Sarabon, N. 2010. Kinesthesia and Methods for its Assessment. Sport Science Review, vol. XIX, No. Doi, 10(37).165 -208.
  4. Rees, T., Hardy, L., Güllich, A., Abernethy, B., Côté, J., Woodman, T., & Warr, C. (2016). The great British medalist's project: a review of current knowledge on the development of the world’s best sporting talent. Sports Medicine46(8), 1041-1058.‏
  5. Magill, R. A. 2006. Motor Learning and Control: Concepts and Applications. McGraw-Hill Higher Education. (3). P.96-122.
  6. McCormick, K. Zalucki, N. Hudson, M. & Moseley, G.L. (2007). Faulty proprioceptive information disrupts motor imagery: an experimental study. Physiotherapy. 53(1):41-45.
  7. Tod, D., Iredale, F., Gill, N. 2003. Psyching-Up' and Muscular Force Production. Sports Medicine.33 (1). 47-58.
  8. Schneider, M. R., Landers, D. M., Phillips, W. T., Arent, S. M., Yarrow, J F. 2003. Effects of Psyching on Peak Force Production in Adolescent Athletes. Medicine & Science in Sports & Exercise.35 (5).140.
  9. Coombes, S. A., Corcos D. M., Pavuluri, Mani, N. Vaillancourt D. E. 2011. Maintaining Force Control Despite Changes in Emotional Context Engages Dorsomedial Prefrontal and Premotor Cortex.32 (3).34-39.
  10. Ziv, G., Lidor, R., Arnon, M., & Zeev, A. (2017). The Vividness of Movement Imagery Questionnaire (VMIQ-2)–Translation and Reliability of a Hebrew Version. Isr J Psychiatry, 54(2).‏
  11. Maxine Sheets-Johnstone(2012).Kinesthetic memory.Maxine Sheets-Johnstone University of Oregon. ResearchGate.