رابطه‌ بین ناهنجاری‌های جسمی و آسیب‌های حرکتی در دانش‌آموزان پسر دوره ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور شهر ری

2 2. استادیار ، دکترای تخصصی مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم بروجرد

چکیده

مقدمه و هدف : هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین ناهنجاری‌های جسمی (پشت کج، پشت گود و پشت گرد، کف پای صاف، پای ضربدری، پای پرانتزی) و آسیب‌های حرکتی (شکستگی، در رفتگی، پیچ خوردگی، کشیدگی، زخم و جراحت و کمر درد) در دانش‌آموزان پسر مدارس ابتدایی می‌باشد. این تحقیق که از نوع علی و پس از وقوع است، به صورت میدانی به تحلیل نتایج می‌پردازد.
روش شناسی: جامعه آماری تحقیق شامل: کلیه دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهرستان دلفان در سال تحصیلی 97ـ96 می‌باشد. نمونه تحقیق که با روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شده است، شامل: 400 نفر از دانش‌آموزان پسر (200 نفر دوره اول و 200 نفر دوره دوم) شهرستان دلفان در سال 97 ـ96می‌باشد. اطلاعات مورد نیاز توسط مصاحبه آسیب‌های حرکتی، شامل 7 سئوال و معاینه ناهنجاری جسمی توسط تست نیویورک جمع‌آوری گردیده است.
نتایج: براساس نتایج آزمون مجذور خی رابطه معنی‌داری بین پای پرانتزی و شکستگی استخوان، پشت گود و مجموع آسیب‌های حرکتی، مجموع ناهنجاری‌های جسمی و شکستگی استخوان، پشت گرد و پیچ‌خوردگی مفصل، پای ضربدری و پیچ خوردگی مفصل مشاهده گردید.5/80 درصد از دانش‌آموزان دارای ناهنجاری جسمی بودند که بیشترین ناهنجاری در اندام فوقانی مربوط به عارضه پشت گود با 3/33 درصد و در اندام تحتانی عارضه کف پای صاف با 30 درصد بوده است8/74 درصد از دانش‌آموزان تاکنون در فعالیت‌های حرکتی دچار آسیب‌دیدگی شده بودند که شایع‌ترین آسیب جراحت و زخم موضعی با 5/36 درصد و نادرترین آن کشیدگی و پارگی عضله با 8/5 درصد بوده است.
نتیجه گیری:  بنابراین دانش آموزانی که ناهنجاری های جسمی دارند بیشتر آسیب می بینند. لذا اقدامات اصلاحی، انجام فعالیت های در حال انجام توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Physical Abnormalities and Motor Damage in Elementary School Students

نویسندگان [English]

  • hamid.foroghi hamid.foroghi 2
  • sabonchi sabonchi 2
1
2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Abnormalities
  • Motor Damage
  • Elementary School Students