اثر هشت هفته مداخله حرکتی بر پیشرفت تحصیلی و مهارت‏های ‏حرکتی ظریف دختران دانش‏ آموز‏ دچار افت تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رفتار حرکتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 ISLAMIC AZAD UNIVERSITY SCIENCE AND RESEARCH BRANCH Faculty of Management & Economics-Department of Sport

چکیده

مقدمه و هدف : یادگیریحرکتی،پایهومبدایادگیریهایبعدیاست. هدفازاینتحقیقبررسیمیزانتأثیربرنامه‏ی منتخبحرکتیبرمهارت های حرکتی ظریفوپیشرفتتحصیلیدانشآموزاندچار افت تحصیلیپایه‏یسوم ابتداییشهرستان چالوسبودهاست.
روش شناسی: روشتحقیق نیمه تجربی با روش پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترلاست. نمونهیپژوهش را 30 دانشآموز پایه ی سوم مقطع ابتدایی کهدچار افت تحصیلی هستند، از پنج  مدرسه  در شهرستان چالوستشکیلدادندکهبهصورت تصادفیدر 2گروهآزمایشوگواهجاىگرفتند و بهشکل تصادفیبهدوگروهآزمایشوکنترلتقسیمشدند. دراینطرح ازآزمونسنجشمهارتهایحرکتی برونینکس- اوزرتسکیوآزمونپیشرفتتحصیلیمحققساخته استفادهشده است. پس از انجام پیش آزمون گروه تجربی به مدت 8  هفته و در هر هفته 2 جلسه و در هر جلسه 40 دقیقه، در برنامه منتخب حرکتی شرکت کردند. در حالی که گروه کنترل به فعالیت‌های روزمره خود ادامه می‌دادند.
نتایج: نتایج آزمون تحلیل کواریانس نشان داد که بین دو گروه در متغیر پیشرفت تحصیلی و مهارت‏های حرکتی ظریف که شامل هماهنگی اندام فوقانی، سرعت پاسخ دهی وکنترل بینایی بود تفاوت معنی‏دار آماری وجود دارد (001/0=p
نتیجه گیری: یعنی برنامه حاضر می تواند موجب بهبود رشد مهارت های حرکتی ظریف و در نتیجه مهارت های حرکتی پایه و همچنین پیشرفت تحصیلی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of eight weeks motor intervention on academic achievement and fine motor skills students fall behind in school

نویسندگان [English]

 • nasim rasoli 1
 • A ghasemi 2
1 دانشجوی دکتری رفتار حرکتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
2 ISLAMIC AZAD UNIVERSITY SCIENCE AND RESEARCH BRANCH Faculty of Management & Economics-Department of Sport
چکیده [English]

Motor learning is the grade and base of other learning. The purpose of this current study was to investigate the influence of motor intervention on fine motor skills and academic achievement in third grade elementary students with academic failure in the town of Chalus. Semi-experimental method with pretest-posttest control group. The sample included 30 third grade elementary students who are experiencing academic failure, formed from five schools in the town of Chalus that randomly assigned to two experimental and control groups were randomly divided into two experimental and control groups. In this research, we used sections of Bruininks _ oseretsky test and self-made achievement test. After pre-test the experimental group participate in motor intervention program for 8 weeks and 2 sessions per week and 40 minutes per session, While the control group continued their daily activities.
Results showed that the covariance between the two groups in educational achievement and fine motor skills, including upper limb co-ordination, speed of response and control of vision there was a statistically significant difference (001/0 = p), It means the program can now improve fine motor skills , basic motor skills and academic achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

 • fine motor skills
 • academic achievement
 • academic failure
 • physical intervention
 1. آزاد اکرم، (1387)،مقایسه‏ی ‏مهارت های حسی و حرکتی دست کودکان با اختلالات یادگیری وکودکان عادی 11-9 ساله. دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران. پایگاه مجلات علمی.
 2. اتکینسون، ریتاال، ریچاردسی، اسمیت ادروارد ای، بم، داریل ج، هوکسما، سوزان نولن (1378)، زمینه روانشناسی هیلگارد، مترجمان: دکتر محمدنقی براهنی و دیگران، تهران: رشد.
 3. اتکینسون، ماری و هورنبی، گری؛  (1388)، بهداشت روانی در مدارس، ترجمه اکبر رهنما و محمد فریدی، تهران، آییژ،، چاپ سوم، ص 208، 276-275)
 4. اخواست ، آسیه .(1388) بازی های آموزشی و تأثیر آن بر فرایند یاد دهی- یادگیری دانش‏آموز‏ان . نشریه تعلیم و تربیت استثنایی 91،47-40.
 5. اخواست، آسیه؛ بهرامی، هادی؛ پورمحمدرضای تجریشی، معصومه و بیگلریان، اکبر (1388). تأثیربازی‏ها ‏ی آموزشی بر میزان یادگیری برخی از مفاهیم ریاضی در دانش‏آموز‏ان پسر کم توان ذهنی آموزش پذیر. فصلنامه توانبخشی، (10).
 6. اسدی دوست ، نوشین. (1387). تأثیر روش یکپارچگی حسی و آموزش مهارتهای ادراکی - حرکتی بر مشکلات کودکان نارسا خوان پایه اول تا سوم مقطع ابتدایی شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد   .دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان
 7. اسماعیلی، عبداله، رنجگر، بایرامعلی (1387). تأثیر بازی ستاره بر سرعت یادگیری جمع، منها و ضرب درپایه های اول، دوم وسوم دبستان. فصلنامه‏ی ‏اندیشه و رفتار (دانشگاه آزاد رودهن)، 45-54.
 8. افروز، غالمعلی. چکیده‏ای ‏از روان شناسی تربیتی کاربردی. تهران: سازمان انجمن اولیاء و مربّیان جمهوری اسلامی ایران (1379).
 9. اکبری حکیمه (1385)، "تاثیر بازی‏های ‏بومی و محلی بر رشد مهارت‏های ‏بنیادی کودکان پسر 9-7 سال" پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران؛ دانشگاه تربیت مدرس.
 10. اکبری، میمنت .(1384).  بررسی تأثیر بازی های دستی بر مهارت دستی ضعیف کودکان هشت ساله شهرستان بهبهان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم پزشکی ایران.
 11. Ahmadvand MA. Play Psychology. 2nd ed. Tehran: Payanenoor University; (1993). [In Persian].
 12. Anderson- Mc Namee. (2010). Theı importanceı ofı playı in arlyı childhoodı development. Family and Human Development (Human Development): MSU Extension.
 13. Apach.P. R. (2005). Activity based intervention in motor skill development Perceptualand motor skills, 100(3c), 1011-1020
 14. Ayres, A,J.(1991). Sensory integration and praxis test. In : Fisher ,A.G;Marray, E &Bundy , A.C.Philadelphia:F.A.Davisce.
 15. Butterfeld SA, Lehnhard RA, Coladarci T. Age, sex, and body mass index in performance of selected locomotor and fitness tasks by children in grades K-2. Percept Mot Skills (2002); 94(1): 80-6.
 16. Carvalho, A.M.A., & Rubiano, M.R.B.(2004). "Vinculo e compartilhamento na brincadeira de criancas [Bond and sharing in child play]" . In M. C.Rossetti-Ferreira, K.S.Amorim, A.P.S.Silva & A.M.A.Carvalho (Eds.), Rede de significacoes e o estudo do desenvolvimento humano (PP:171-187). Porto Alegre:Artmed.
 17. Engels man ,B.C.(2003).Fine motor deficiencies in children with developmental. Coordination disorder and learning disabilities: an underlying pen – loop control deficit.
 18. Everatt, J .(1999).Motor aspect of dyslrxia. In: Everatt,J. Reding anddyslexia.London and New york: Routlg.
 19. Fengfeng, K. & Barbara, G. (2007). Game playing for math learning. Br J Educ Technol, 38 (2), 249-259.
 20. Fisher, A. B. I. G. A. I. L., Reilly, J. J., Kelly, L. A., Montgomery, C. O. L. E. T. T. E., Williamson, A. V. R. I. L., Paton, J. Y., & Grant, S. T. A. N. (2005). Fundamental movement skills and habitual physical activity in young children.Medicine and science in sports and exercise, 37(4), 684-688.