تاثیر سرعت های مختلف نمایش ویدئویی بر یادگیری مهارت روپایی فوتبال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجای

2 استادیار ، دکترای تخصصی رفتار حرکتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

3 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

هدف این پژوهش ، تعیین تاثیر سرعت های مختلف نمایش ویدئویی (50، 100 و 150 درصد) بر یادگیری مهارت روپایی فوتبال است. جامعه آماری این پژوهش همه دانش آموزان پسر پایه سوم و چهارم شهرستان دلفان بودند که بر اساس پیش شرطهای شرکت در پژوهش از بین افراد داوطلب 48 نفر به عنوان نمونه آماری مورد پژوهش انتخاب شدند. نمونه انتخاب شده در گروه‌های مورد نظر به صورت تصادفی گمارده شدند. تحقیق دارای پیش آزمون - پس آزمون می باشد. بعد از پس آزمون، و تکمیل پرسشنامه کارکردهای یادگیری مشاهده ای FOLQ، (کامینگ و همکاران2005)، آزمودنی ها از نظر خرده مقیاس مهارتی با روش ABBA در چهار گروه (یک گروه کنترل و سه گروه مشاهده ویدیویی الگوی ماهر) قرار می گیرند. گروه ها به ترتیب، مشاهده الگوی ویدئویی ماهر با سرعت طبیعی(100درصد)، مشاهده الگوی ویدئویی ماهر با سرعت کمتر از سرعت طبیعی(50 درصد)، مشاهده الگوی ویدئویی ماهر با سرعت بالاتر از سرعت طبیعی(150درصد) و گروه کنترل خواهند بود. تمرین 8 جلسه به صورت یک روز در میان انجام می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of different video display speeds on learning football skills

نویسندگان [English]

  • Asghar Darrifar 1
  • Farshid tahmasbi 2
  • Farzaneh Hatami 3
1 Master of Science (MSc), Shahid Rajaee Tarbiat Modares University
2 استادیار ، دکترای تخصصی رفتار حرکتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
3 Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Shahid Rajaee Tarbiat Modares University
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effect of different video speeds (50, 100 and 150 percent) on football learning skills. The statistical population of this study was all male students of the third and fourth grade of Delfan city. Based on the preconditions of the research, 48 subjects were selected as the sample. Selected samples were randomly assigned to the target groups. The research has a pretest - posttest. After completing the post-test, and completing the FOLQ observational learning function inventory (Cumming et al. 2005), the subjects were subjected to the ABBA method in a sub-scale of skill in the four groups (a control group and three observation pattern video observation groups). The groups were able to see the skillful video model at 100% speed, viewing a skilled video game at a speed below the normal speed (50%), viewing a skilled video game at a speed higher than the normal speed (150%) and the control group. Practicing 8 sessions takes place one day.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Different speeds
  • video display
  • learning
  • skill
  • football