ارتباط رشد الگوهای بنیادی کنترل شئ با مولفه های آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم ورزشی - دانشگاه ازاد اسلامی

2 گروه علوم ورزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی و احد بروجرد، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی ارتباط رشد الگوهای بنیادی کنترل شئ با مولفه های آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت کودکان دانش‌آموزان پسر 7 تا 9 ساله بود. نمونه آماری مشتمل بر 388 شرکت کننده داوطلب بود. رشد الگو‌های بنیادی با استفاده از آزمون اولریخ و مولفه های آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت کودکان با استفاده از آزمون های دوی 540متر ، آزمون کشش بارفیکس اصلاح شده و آزمون دراز نشست اصلاح شده اندازه گیری شد. آزمون رشد حرکتی درشت اولریخ ویرایش دوم (2000) نسخه اصلاح شده ابزاری است توسط دکتر بورلی‌ دی اولریخ (1985) به‌ عنوان وسیله‌ای جهت ارزیابی مهارت‌های حرکتی منتخب در کودکان 3 تا 10 ساله و بالاترساخته شد است. مهارت‌های کنترل شی و جابجایی منتخب یک آزمون 12 موردی را تشکیل می‌دهند. مهارت‌های جابجایی شامل دویدن، چهارنعل رفتن، لی‌لی کردن، جهیدن، پرش طول، سرخوردن است، مهارت دستکاری شامل ضربه زدن باپا، پرتاب در حالت دست بالای شانه، غلتاندن شیء از حالت پایین شانه است. آزمون همبستگی رواسپیرومن نشان داد که رشد الگوهای بنیادی کنترل شئ با مولفه های آمادگی جسمانی ارتباط معنا داری دارد (05/0p≤ ). بنابراین کودکانی که رشد الگوهای بنیادی بیشتری را تجربه کرده اند از آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت بیشتری برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها