بررسی رابطه استفاده از فضای مجازی با افسردگی، صمیمیت در خانواده و رضایت از زندگی در زنان خانه دار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی ، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین استفاده از فضای مجازی با افسردگی، صمیمیت در خانواده و رضایت زندگی در زنان خانه شهر کرمانشاه انجام شد. جامعه آماری پژوهش زنان خانه‌دار شهر کرمانشاه و روش نمونه‌گیری فرمول کوکران است که با استفاده از فرمول کوکران 170 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل: پرسش نامه افسردگی بک (1961) پرسشنامه رضایت از زندگی دینر (۱۹۸5)، پرسشنامه صمیمیت واکر و تامپسون (۱۹۸۸) ، پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ(۱۹۸۸) بود. نتایج نشان داد شیوه استفاده مساله ساز از اینترنت 7/21 درصد بود. تفاوت معنادار میان کاربران عادی و کاربران با استفاده مساله ساز از فضای سایبر ، از نظر افسردگی کلی و نیز مولفه های غمگینی و ناراحتی های جسمانی، خود انگاره منفی، بد بینی، گناه خویشتن، بی حالی و انزوا، وجود داشت. استفاده مساله ساز از فضای سایبر، یکی از عوامل خطر ساز عمده برای سلامتی خلقی زنان خانه است. و خطر اختلال افسردگی در زنان خانه را افزیش میدهد. از این رو مداخله های شناختی – رفتاری با هدف تغییر الگوهای استفاده مساله ساز از فضای سایبر به استفاده مطمئن از آن، برای پیشگیری از اختلال های خلقی در نو جوانان ،ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between using cyberspace with depression, family intimacy and life satisfaction

نویسندگان [English]

  • bita azimpour 1
  • hasan amiri 2
1 Master of Psychology, Islamic Azad University Kermanshah Branch, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad Unversity Kermanshah Branch, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between using cyberspace with depression, family intimacy and life satisfaction in Kermanshah home women. The research population is Kermanshah Housewives and Cochran formula sampling method. Using Cochran formula, 170 subjects were selected as sample. The research tool was Beck Depression Inventory (1961), Diner Life Satisfaction Questionnaire (1985), Intimate Inventory Walker and Thompson (1988), Young's Internet Addiction Questionnaire (1988). The results showed that Internet usage was 21.7%. There was a significant difference between normal users and users using the cyberspace problem, in terms of general depression, and also the sad components and physical discomfort, self-negative notion, nausea, self-sin, leanness and isolation. The use of cyberspace problem is one of the major risk factors for women's home health. And increases the risk of depression in women at home. Hence, cognitive-behavioral interventions are necessary to change the patterns of problem use from cyberspace to its safe use, to prevent mood disorders in young people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyberspace
  • Depression
  • Family Intimacy
  • Satisfaction With Life
  • Housewives