رابطه ویژگی‌های شخصیتی با انگیزش پیشرفت از طریق واسطه گری هوش هیجانی و عزت نفس در دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی مرکز شهرستان دلفان

2 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه لرستان

چکیده

هدف مطالعه حاضر الگوی ساختاری تاثیر ویژگی های شخصیتی روی انگیزش پیشرفت با تاکید بر نقش میانجی‌گر هوش هیجانی و عزت نفس بود. نمونه مطالعه شامل 302 دانش آموز در خرم آباد بود، که بوسیله نمونه‌گیری خوشه ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک گری و کاستا (1985)، پرسشنامه هوش هیجانی شات توسط شات و همکاران (1998)، مقیاس عزت نفس روزنبرگ (1965) و پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس جمع‌آوری شد. مدل معادلات ساختاری (SEM) به عنوان یک روش آماری برای تحلیل داده‌های مطالعه به کار برده شد. نتایج آزمون میانجی‌گری به وسیله روش بوت استراپ نشان دهنده معنی‌داری نقش میانجی‌گر هوش هیجانی و عزت نفس در رابطه ویژگی های شخصیتی و انگیزش پیشرفت بود. بنابراین، متغیر‌های عزت نفس و هوش هیجانی در رابطه‌الگوی ویژگی‌های شخصیتی و انگیزش پیشرفت به عنوان متغیرهای میانجی عمل می‌کنند .هوش هیجانی مؤلفه ای مهم در سلامت و بهداشت روان فرد،است.

کلیدواژه‌ها