رابطه ویژگی‌های شخصیتی با انگیزش پیشرفت از طریق واسطه گری هوش هیجانی و عزت نفس در دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی مرکز شهرستان دلفان

2 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه لرستان

چکیده

هدف مطالعه حاضر الگوی ساختاری تاثیر ویژگی های شخصیتی روی انگیزش پیشرفت با تاکید بر نقش میانجی‌گر هوش هیجانی و عزت نفس بود. نمونه مطالعه شامل 302 دانش آموز در خرم آباد بود، که بوسیله نمونه‌گیری خوشه ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک گری و کاستا (1985)، پرسشنامه هوش هیجانی شات توسط شات و همکاران (1998)، مقیاس عزت نفس روزنبرگ (1965) و پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس جمع‌آوری شد. مدل معادلات ساختاری (SEM) به عنوان یک روش آماری برای تحلیل داده‌های مطالعه به کار برده شد. نتایج آزمون میانجی‌گری به وسیله روش بوت استراپ نشان دهنده معنی‌داری نقش میانجی‌گر هوش هیجانی و عزت نفس در رابطه ویژگی های شخصیتی و انگیزش پیشرفت بود. بنابراین، متغیر‌های عزت نفس و هوش هیجانی در رابطه‌الگوی ویژگی‌های شخصیتی و انگیزش پیشرفت به عنوان متغیرهای میانجی عمل می‌کنند .هوش هیجانی مؤلفه ای مهم در سلامت و بهداشت روان فرد،است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of personality traits on achievement motivation in male students: The Mediating Role of emotional intelligence and self esteem

نویسندگان [English]

  • yaghobzadde yaghobzadde 1
  • maryam mmohamad 2
1 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی مرکز شهرستان دلفان
2 2. کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه لرستان
چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the structural pattern of the effect of personality traits on the motivation of progress with emphasis on the role of mediator of emotional intelligence and self esteem. A sample of 302 students in Khorramabad was selected by cluster sampling. The data were collected by McGrath and Costa's personality trait questionnaire (1985), Shot Emotional Intelligence Questionnaire (Shat et al., 1998), Rosenberg Self-Esteem Scale (1965), and Hermann's Motivation Inventory Questionnaire. Structural Equation Modeling (SEM) was used as a statistical method for analyzing study data. The results of the mediation test by bootstrap method indicated the significance of the role of mediator of emotional intelligence and self esteem in relation to personality characteristics and motivation for progress. Therefore, the variables of self-esteem and emotional intelligence in the relationship between personality traits and motivation of progress act as intermediary variables. Emotional intelligence is an important component in mental health of a person

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality traits
  • emotional intelligence
  • self-esteem
  • achievement motivation